• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Cecylii, Jonatana i Marka
środa, 22 listopada 2017
14.11.2017
Abolicja czynszowa

Wpadłeś spiralę zadłużenia i nie możesz się wyplątać z zaległości czynszowych w mieszkaniu komunalnym? Dług może być umorzony, jeśli spłacisz 30% swojego zadłużenia w ciągu 3 miesięcy od momentu złożenia wniosku. Potem, przez kolejny rok musisz na bieżąco płacić czynsz. Uwaga: to nie jest oferta dla cwaniaków!

UCHWAŁA NR XLIX/596/2017
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie wprowadzenia Programu restrukturyzacji zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446, ze zmianami), art. 59 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2016r. poz. 1870, ze zmianami), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się Program restrukturyzacji zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Uchwała reguluje zasady i tryb restrukturyzacji zadłużenia poprzez umarzanie części zadłużenia
w przypadkach szczególnych, uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.
3. Program restrukturyzacji zadłużenia zostaje wprowadzony w celu pomocy dłużnikom i ich rodzinom
znajdującym się w trudnej sytuacji, zapobiegania eksmisji i bezdomności, zwiększenia poczucia
bezpieczeństwa, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, z uwzględnieniem zasad racjonalności
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wałbrzych.
§ 2. 1. Realizacja pomocy, o której mowa w § 1 ust. 3 odbywa się wyłącznie na wniosek dłużnika lub
dłużników solidarnych.
2. Dłużnik w celu uzyskania umorzenia zadłużenia zobowiązany jest:
1) wystąpić z wnioskiem o umorzenie,
2) dostarczyć dokumenty potwierdzające sytuację dłużnika oraz dłużników solidarnych, niezbędne do
rozpatrzenia wniosku,
3) uznać wysokość zadłużenia wynikającego z korzystania z lokalu mieszkalnego,
4) wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia
wniosku – na zasadach określonych w przepisach o dodatkach mieszkaniowych.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4. W przypadku kiedy przedłożone przez dłużnika dokumenty są niewystarczające do rozpatrzenia
wniosku, dłużnik zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
5. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku
bez rozpatrzenia.
6. Wniosek o umorzenie, o którym mowa w § 2 ust.1 dłużnik składa w Biurze Obsługi Klienta Miejskiego
Zarządu Budynków Sp. z o. o., właściwym ze względu na miejsce położenie lokalu.
7. Termin składania wniosków o umorzenie upływa z dniem 30 kwietnia 2018 r.
§ 3. 1. Umorzenie zadłużenia obejmuje zobowiązania z tytułu czynszu najmu, odszkodowania za
korzystanie z lokalu bez tytułu prawnego, opłat niezależnych od właściciela w rozumieniu ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1610, ze zmianami) oraz ustawowych odsetek za opóźnienie w zapłacie tych należności.
2. Przedmiotem restrukturyzacji zadłużenia określonego w niniejszej uchwale mogą być należności,
o których mowa w § 3 ust. 1 powstałe do dnia 31.12.2014r.
3. Należności, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą zostać umorzone w wysokości 70 % kwoty należności
dłużnikom, którzy:
a) w terminie 3 miesięcy od daty podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 4 dokonają spłaty 30 %
kwoty należności, o której mowa w ust. 1 i 2,
Id: 673290B3-1DAF-4A32-80EA-6FADDEF1E96A. Podpisany Strona 1
b) od dnia złożenia wniosku o umorzenie, przez okres 12 miesięcy regularnie i terminowo będą wnosić bieżące
opłaty czynszowe lub odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, chyba że nie zamieszkują
już w lokalu wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych,
c) spełnią kryteria określone w § 2 niniejszej uchwały.
4. Warunki umorzenia określa porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Wałbrzych a dłużnikiem lub
dłużnikami solidarnymi.
5. Umorzenie należności, o których mowa w ust. 3 nastąpi po upływie 12 miesięcy od daty podpisania
porozumienia, o którym mowa w ust. 4.
6. Można odmówić umorzenia należności w przypadku kiedy dłużnik lub osoby z nim zamieszkujące
wykraczają przeciw porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku,
w którym zamieszkuje dłużnik.
7. W przypadku kiedy dłużnik wprowadził Gminę Wałbrzych w błąd co do okoliczności, które stanowiły
podstawę rozstrzygnięcia o umorzeniu lub też kiedy zaświadczenia oraz inne dokumenty dostarczone przez
dłużnika, na których oparto rozstrzygnięcie o umorzeniu okazały się fałszywe, umorzenie przestaje wiązać
a należność, o której mowa w § 3 ust. 1 staje się natychmiast wymagalna.
8. Odmowa umorzenia należności, o których mowa w § 3 ust. 1 następuje w formie jednostronnego
oświadczenia woli, złożonego przez organ, o którym mowa w § 6 niniejszej uchwały
§ 4. Do udzielenia umorzenia należności, o których mowa w § 3 ust. 1 i 3 upoważniony jest Prezydent
Miasta Wałbrzycha.
§ 5. Umorzeniu na zasadach niniejszej uchwały nie podlegają koszty sądowego dochodzenia należności.
o których mowa w § 3 ust. 1, które podlegają w całości zapłacie przez dłużnika.
§ 6. Złożenie wniosku o umorzenie na warunkach określonych w niniejszej uchwale w zakresie
dotyczącym tych samych należności wyłącza rozpoznanie wniosku o udzielenie ulgi na zasadach określonych
w uchwale Nr XLV/552/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wałbrzych lub jej jednostkom
organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3,4 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz wskazanie organu
i osób do tego uprawnionych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha
Maria Anna Romańska

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter