• Czeski
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Polski
Imieniny: Emila, Neleny i Romy
środa, 22 maja 2019
Obsługa Osób Niesłyszących
12.03.2019
Obsługa Osób Niesłyszących

OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W WAŁBRZYCHU

Urząd Miejski w Wałbrzychu 
dostosowując się do obowiązków wynikających z ustawy 
z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się 
( Dz. U. z 2011 roku Nr 209, poz. 1243), 
która ma na celu poprawę sytuacji osób Głuchych, Głuchoniemych oraz Głuchoniewidomych, 
informuje o dostępnych środkach komunikowania się z Urzędem:

 • e-mail: um@um.walbrzych.pl
 • fax: 74/ 64 88 506
 • tel. (korzystając z osoby przybranej) : 74/ 66 55 377; 74/ 634 88 504
 • podanie złożone do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

Wspomniana ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione ( osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) z pomocy osób władających językiem migowym w kontaktach między innymi z:

 • organami administracji publicznej ( ministrami, centralnymi organami administracji rządowej, wojewodami, działającymi w ich lub we własnym imieniu innymi terenowymi organami administracji rządowej zespolonej i niezespolonej, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz innymi organami państwowymi, a także innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych).

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia tłumacza języka migowego ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do tut. Urzędu, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączaniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie to powinno być dokonane w następującej formie:

 • e-mail: um@um.walbrzych.pl
 • fax: 74/ 64 88 506
 • tel. (korzystając z osoby przybranej) : 74/ 66 55 377; 74/ 634 88 504
 • podanie złożone do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Załącznik: 
Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter