• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Eweliny, Jana i Pawła
niedziela, 26 maja 2019
Główne sektory gospodarki Wałbrzycha

Wałbrzych jest drugim miastem po Wrocławiu w województwie, z największą liczbą działających firm na swoim terenie. Na przestrzeni ostatnich lat liczba funkcjonujących firm na terenie miasta była względnie stabilna i oscylowała w okolicach 14 tys. podmiotów.

Tab. Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON


Jednostka

2015

2016

2017

2018

Dolnośląskie

357 102

361 307

368 811

375294

Jelenia Góra

12 649

12 692

12 651

12 353

Legnica

13 714

13 575

13 558

13 465

Wałbrzych

13 995

13 888

13 843

13 531

Wrocław

113 237

116 440

120 203

122 684


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS (www.bdl.stat.gov.pl)

Dominujące gałęzie lokalnej gospodarki Wałbrzycha:

28% handel hurtowy i detaliczny,

w tym naprawa pojazdów samochodowych i motocykli

25% działalność budowlana

transportowa i gospodarka magazynowa

Tab. Podmioty w Wałbrzychu - osoby fizyczne prowadzące działalność wg sekcji PKD 2007


ogółem

2017

2018

7 681

7 721 

Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

50

52 

Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie

3

Sekcja C -Przetwórstwo przemysłowe

489

478 

Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

3

Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

13

10 

Sekcja F - Budownictwo

934

1 002 

Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

2 239

2 187 

Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa

913

902 

Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

203

207 

Sekcja J - Informacja i komunikacja

194

202 

Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

344

330 

Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

119

122 

Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

720

719 

Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

229

237 

Sekcja P - Edukacja

206

215 

Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

519

537 

Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

84

90 

Sekcje

S – Pozostała działalność usługowa

T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

U – Organizacje i zespoły eksterytorialne

419

425 


Źródło: www.bdl.stat.gov.pl

Struktura wielkościowa podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Wałbrzychu wskazuje, że prawie 97% wszystkich firm to mikro przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 osób stanowią 2,7% wszystkich podmiotów. W grupie wielkościowej od 50 do 249 zatrudnionych działało 0,5% wszystkich firm. Liczba największych podmiotów pod względem zatrudnienia wyniosła: 14 firm zatrudniających 250-1000 pracowników oraz 3 zatrudniających powyżej 1000 pracowników.

Tab. Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON wg kategorii wielkości zatrudnienia w 2018 r.

Jednostka

0-9

10-49

50-249

250-999

1000 i więcej

RAZEM

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Dolnośląskie

356 120

362 798

10 208

10 038

2 118

2 101

301

298

64

59

368 811

375294

Jelenia Góra

12 264

11 974

308

298

70

71

7

8

2

2

12 651

12 353

Legnica

13 084

12 980

350

362

102

101

14

15

8

7

13 558

13 465

Wałbrzych

13 378

13 089

381

363

67

62

14

14

3

3

13 843

13 531

Wrocław

116 283

118 818

3 101

3 055

660

659

127

124

32

28

120 203

122 684

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS (www.bdl.stat.gov.pl)

W ostatnim roku zanotowano niewielki wzrost liczby noworejestrowanych podmiotów gospodarczych. Ich liczba zwiększyła się z wartości 766 w 2017 roku do wartości 772 w 2018 roku. W miastach o porównywanej liczbie ludności i potencjale gospodarczym (Legnica i Jelenia Góra) odnotowano podobny trend, jednak w Wałbrzychu rejestrowano mniej nowych podmiotów.

Tab. Liczba noworejestowanych podmiotów gospodarczych

Jednostka

2015

2016

2017

2018

Dolnośląskie

30 403

28 805

30 657

32 538

Jelenia Góra

1 016

913

841

869

Legnica

1 184

987

1 009

1 037

Wałbrzych

893

765

766

772

Wrocław

9 922

10 270

10 436

11 212

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS (www.bdl.stat.gov.pl)

Oprac. Martyna Dąbrowska, dn. 26.04.2019 r.

Biuro Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

GMINNE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA (GCOIE)

Tel. +48 74 66 55 347, 74 66 55 326

e-mail: investinwalbrzych@um.walbrzych.pl

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter