Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


PROCEDURY PODEJMOWANIA UCHWAŁ
I INNYCH AKTÓW PRAWNYCH PRZEZ ORGANY GMINY

 

Wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, przygotowując projekty:

 • uchwał Rady Miejskiej,

 • zarządzeń i dyspozycji Prezydenta Miasta Wałbrzycha

działają w oparciu o przepisy wynikające z:

 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908),

 • dyspozycji Nr 7/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20 maja 2008 roku

Niezależnie od powyższego zasady opracowywania projektów uchwał Rady Miejskiej oraz projektów aktów prawnych Prezydenta określone są w § 19, 20 i 21 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (Zarządzenie Nr 476/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 11 czerwca 2007 r. z późn. zm.).

Uogólniając, procedura podejmowania aktów prawnych obejmuje następujące etapy:

 1. inicjatywa

 2. przygotowanie projektu

 3. przedłożenie pod głosowanie lub do podpisu

 4. podjęcie lub podpisanie

 5. wejście w życie

 6. przekazanie do realizacji.

 

Kolejność czynności przy opracowywaniu projektów uchwał RM (projekt Prezydenta Miasta) przedstawia się następująco: 

 1) projekty uchwał RM:

a) właściwe merytorycznie komórki organizacyjne przekazują do dnia 10 każdego miesiąca do Biura Obsługi Rady Miejskiej (BORM) komplet projektów uchwał składający się z:

- wykazu uchwał, które proponują wprowadzić pod obrady Rady Miejskiej (RM) ze wskazaniem osób referujących poszczególne uchwały na komisjach oraz na sesji Rady Miejskiej,

- 5 egzemplarzy projektów uchwał zaopiniowanych pod względem formalno-prawnym przez radcę prawnego, zaakceptowanych przez Prezydenta, Zastępcę Prezydenta, Skarbnika lub Sekretarza, w tym 1 egzemplarz opatrzony pieczątką „Projekt Prezydenta Miasta” oraz zaparafowany pod względem merytorycznym przez naczelnika wydziału lub jego zastępców (kierownika biura),

b) w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach uchwały mogą być przekazane w terminie późniejszym, uwzględniającym konieczność omówienia ich na posiedzeniach właściwych Komisji Rady Miejskiej. Zgody na późniejsze przekazanie uchwały udziela Sekretarz Miasta.

c) wersję elektroniczną dokumentów określonych w pkt.1a) komórki organizacyjne przekazują na adres poczty elektronicznej: uchwały@um.walbrzych.pl z podaniem nazwy komórki organizacyjnej w tytule,

  d) w przypadku konieczności wprowadzenia autopoprawki do uchwały, będącej przedmiotem obrad sesji, BORM w uzgodnieniu z właściwą komórką organizacyjną dokonuje stosownej zmiany w uchwale,

e) uchwały podjęte na sesji, przekazywane są, po uprzedniej rejestracji, przez BORM, do właściwych organów (Wojewoda, RIO) celem nadzoru i ewentualnej publikacji zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami oraz merytorycznym komórkom celem realizacji. Komplet uchwał podjętych na sesji Biuro Obsługi Rady Miejskiej przekazuje również do Działu Organizacyjnego i Jakości do wiadomości oraz pocztą elektroniczną celem publikacji w BIP,

f) gminne jednostki organizacyjne opracowują uchwały przy współudziale merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego,

g) w przypadku podjętych w stosunku do uchwał w trybie nadzoru rozstrzygnięć nadzorczych i sygnalizacji, zobowiązuje się BORM do niezwłocznego przekazywania ich do Biura Prawnego, właściwych komórek organizacyjnych oraz Działu Organizacyjnego i Jakości, który dokonuje aktualizacji odnośnych informacji w BIP.

 

Kolejność czynności przy opracowywaniu projektów zarządzeń i dyspozycji przedstawia się następująco:   

a) projekty zarządzeń i dyspozycji Prezydenta opracowane przez merytoryczne komórki organizacyjne, parafowane są pod względem merytorycznym przez naczelników wydziałów lub ich zastępców (kierowników biur),

b) po podpisaniu projektu zarządzenia pod względem formalno – prawnym przez radcę prawnego, przedkładane są one do Działu Organizacyjnego i Jakości, który dla każdego projektu zarządzenia prowadzi tzw. metryczkę, na której odnotowuje:

  - datę wpływu projektu zarządzenia lub dyspozycji do Działu Organizacyjnego i Jakości,

  - datę przekazania przez DOiJ do Kancelarii Prezydenta Miasta, która przekazuje projekt aktu prawnego Prezydentowi Miasta do podpisu,

c) po podpisaniu aktu prawnego Prezydenta (zarządzenia, dyspozycji), Kancelaria Prezydenta przekazuje go niezwłocznie do Działu Organizacyjnego i Jakości, gdzie następuje jego rejestracja oraz przekazanie do komórki merytorycznej odpowiedzialnej za jego realizację,

d) właściwe komórki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zarządzeń i dyspozycji przekazują je osobom zainteresowanym.

Inicjatywa uchwałodawcza określona jest w Statucie lub odrębnych przepisach. W nielicznych przypadkach jest z góry narzucona np. tylko na wniosek Prezydenta (powołanie Sekretarza, Skarbnika, budżet), tylko na wniosek mieszkańców (referendum), tylko na wniosek radnych (powoływanie i odwoływanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady).

 

Uchwały Rady Miejskiej opracowywane są z inicjatywy radnych, Prezydenta Miasta, Komisji i Rady. Głosowanie nad projektem uchwały odbywa się najczęściej zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie tylko w przypadkach określonych przepisami. Uchwały RMW wchodzą w życie z dniem podjęcia lub w 14 dniu po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewody Dolnośląskiego (akty prawa miejscowego), a uchwały stanowiące przepisy porządkowe 3-go dnia od ogłoszenia. Niekiedy w uchwale można wskazać inny sposób wejścia w życie.

 

Zarządzenia i dyspozycje Prezydenta Miasta opracowywane są z inicjatywy: Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta, a także merytorycznych wydziałów - w oparciu o obowiązujące przepisy prawne lub w związku z prowadzoną przez Urząd Miejski działalnością. Po podpisaniu przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha wchodzą w życie z dniem podpisania lub w terminie wskazanym w zarządzeniu lub dyspozycji.  

Załączniki do pobrania: 2008-05-23 08:50:34 - Dyspozycja nr 7/08 z dnia 20.05.2008 r. (58.99 kB)

Ilość odwiedzin: 5621
Nazwa dokumentu: Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Kaminska
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-23 08:50:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...