Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
   Uchwały
      0
      2003
      2004
      2005
      2006
      2007
      2008
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Uchwały:
Uchwały > 2004 > wrzesień > XXIX/82/04 z dnia 2004-09-29
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży

 UCHWAŁA NR XXIX/82/04
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 września 2004 r.

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży

stanowiących własność Gminy Wałbrzych*Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Nr 177, poz. 1725); oraz art. 68 ust. 1 pkt. 7, art. 70 ust. 2 i 4, art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543, z 2001 r. Dz. U. Nr 129 poz. 1447, Dz. U. Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Dz. U. Nr 25 poz. 253, Dz. U. Nr 74 poz. 676, Dz. U. Nr 126 poz. 1070, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 130 poz. 1112, Dz. U. Nr 200 poz. 1682, Dz. U. Nr 240 poz. 2058, z 2003 r. Dz. U. Nr 1 poz. 15, Dz. U. Nr 80 poz. 717, 720 i 721), z 2004 r. Dz. U. Nr 141, poz. 1492 Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Czynności przygotowawcze do sprzedaży lokalu podejmuje się na wniosek najemcy lub z inicjatywy Prezydenta Miasta.

§ 2

 1. Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają lokale, które znajdują się:

 1. w budynkach wskazanych w ustaleniach planu jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

 2. w budynkach zlokalizowanych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zastrzega przeznaczenie inne niż dotychczas określone,

 3. w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub kapitalnego remontu,

 4. w budynkach, które jako nieruchomości docelowo przeznaczone są na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych poprzez najem,

 5. w budynkach nowowybudowanych lub po kapitalnym remoncie przez okres 15 lat od daty oddania budynku do eksploatacji, jeżeli stanowią one w całości własność Gminy Wałbrzych (zwanej dalej: Gminą),

  1. W przypadku, gdy lokale, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) podlegały wyłączeniu w oparciu
   o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który utracił ważność z dniem 01.01.2003 r. - podlegają wyłączeniu ze sprzedaży do czasu uchwalenia nowego planu.

§ 3

Sprzedaż lokalu odbywa się z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste lub ze sprzedażą udziału z nim związanego w nieruchomości gruntowej.2
§ 4

Ustala się stawkę procentową pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w wysokości:

 1. 15 % ceny nieruchomości gruntowej, jeżeli jej podstawowym celem jest mieszkalnictwo,

 2. 25 % ceny za pozostałe nieruchomości gruntowe.

§ 5


 1. Czynności związane ze sprzedażą lokalu są podejmowane po złożeniu przez najemcę pisemnej deklaracji wyrażającej wolę nabycia lokalu oraz po wpłaceniu zaliczki na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży; wyceny lokalu na podstawie jego oględzin dokonuje rzeczoznawca majątkowy wskazany przez Gminę.


 1. Wysokość zaliczki ustala się w oparciu o przewidziany koszt czynności określonych w ust. 1, przy czym nie może ona być niższa niż 200 złotych.


 1. Nabywcy lokali pokrywają w całości poniesione przez Gminę koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży.


 1. Koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży lokalu obejmują:


 1. sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość lokalu,

 2. inwentaryzacji szkicowej budynku i podziału geodezyjnego, jeżeli zachodzi konieczność ich wykonania, w wysokości odpowiadającej udziałowi lokalu w częściach wspólnych budynku,

§ 6

  1. Koszty notarialne i sądowe związane z umową sprzedaży lokalu ponosi nabywca.

  2. W przypadku odstąpienia przez nabywającego od wykupu lokalu w terminie wskazanym przez Gminę,  poniesione koszty, o których mowa w § 5 ust. 4, nie podlegają zwrotowi.

§ 7

 1. Przy sprzedaży lokalu na rzecz jego najemcy Prezydent Miasta uprawniony jest na  wniosek nabywcy zaliczyć na poczet ceny nabycia lokalu, w całości lub w części nakłady poczynione przez najemcę na przedmiot najmu, stanowiące ulepszenie zbywanego lokalu, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Czynność, o której mowa w ust. 1, może zostać dokonana w przypadku, gdy najemca poczynił nakłady za zgodą wynajmującego i nie zostały one uprzednio rozliczone.

 3. Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 1 określa się w oparciu o kosztorys powykonawczy, zweryfikowany przez zarządcę budynku, a wartość tych nakładów odlicza się od ceny lokalu przed zastosowaniem bonifikat,

 4. Wysokość zaliczonych nakładów, o których mowa w ust. 3, nie może przekroczyć 20 % ceny lokalu ustalonej zgodnie z § 8.

§ 8

Cena sprzedaży lokalu w drodze bezprzetargowej stanowi kwotę równą jego wartości rynkowej, określoną w operacie szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego, przy czym cena zachowuje swą ważność 12 miesięcy od daty jej ustalenia.

3
Rozdział II

Sprzedaż lokali mieszkalnych

§ 9

Lokalem mieszkalnym w rozumieniu niniejszej uchwały jest również dom jednorodzinny, który składa się z jednego lokalu mieszkalnego.

§ 10

Sprzedaż lokali mieszkalnych może nastąpić w trybie:

 1. bezprzetargowym:na rzecz dotychczasowego najemcy, który zajmuje lokal na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony i najpóźniej przed zawarciem aktu notarialnego wywiąże się z wszelkich zobowiązań wynikających z posiadanej umowy - na jego wniosek,

 1. przetargowym - wolne lokale mieszkalne, powyżej 80 m 2:wskazane przez Prezydenta Miasta, których zbycie uzasadnione jest względami  racjonalnego gospodarowania zasobem Gminy.

§ 11

Poza przypadkami wymienionymi w § 2 wyłączeniu ze sprzedaży podlegają również lokale mieszkalne, które:

 1. zostały wynajęte na czas określony,

 2. zostały oddane w najem za czynsz wolny, z zastrzeżeniem § 14,

 3. położone są w szkołach, żłobkach, przedszkolach i innych obiektach niemieszkalnych,

 4. zostały oddane w najem jako lokale zamienne na czas remontu lub modernizacji mieszkania poprzednio zajmowanego,

 5. tworzą zasób mieszkań dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, poruszających się na wózkach inwalidzkich tj. przystosowane zostały do potrzeb osób niepełnosprawnych przy udziale środków finansowych Gminy.

§ 12

Pomieszczenie nie będące przedmiotem najmu i samodzielnym lokalem może być sprzedane na rzecz właściciela lokalu przyległego do tego pomieszczenia, na jego wniosek. Cenę sprzedaży ustala się na poziomie wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego z wyłączeniem postanowień zawartych w § 16.

§ 13


Nie stosuje się bonifikat, o których mowa w § 16 przy sprzedaży lokalu na rzecz najemcy, który posiada tytuł prawny do innego lokalu mieszkaniowego lub domu mieszkalnego na terenie Gminy.

§ 14

 1. Lokal oddany w najem w zamian za czynsz wolny, może zostać sprzedany na rzecz jego najemcy, jeżeli:

 1. sprzedawane są jednocześnie wszystkie pozostałe lokale mieszkalne w nieruchomości.

 2. zbycie uzasadnione jest względami racjonalnego gospodarowania zasobem Gminy.4

 1. Cenę jego sprzedaży ustala się na poziomie równym wartości rynkowej wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego z wyłączeniem postanowień zawartych w § 16.

§ 15

  1. Lokal mieszkalny zajmowany na podstawie umowy najmu przez najemcę, którego małżonek (małżonka) jest właścicielem innego lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, domu mieszkalnego bądź przysługuje mu własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego - może być sprzedany na rzecz jego najemcy z wyłączeniem postanowień zawartych w § 16.

  2. Przepis ust. 1 stosuje się bez względu na istniejące między małżonkami stosunki majątkowe.

§ 16


1. Cena lokalu mieszkalnego może zostać rozłożona na raty.

2. Od ceny lokalu mieszkalnego określonej w § 8 udziela się bonifikaty w wysokości:

   1. 60% przy sprzedaży na raty,

   2. 95% przy sprzedaży za gotówkę,

   3. 99% przy jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych w budynku za gotówkę.


 1. Bonifikaty, o których mowa w ust. 2 obejmują cenę lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej jako prawem związanym z własnością wyodrębnionego lokalu, z zastrzeżeniem ust. 4


 1. W przypadku, gdy sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w odpowiednim udziale, bonifikaty o których mowa w ust. 2 obejmują cenę lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi.§ 17


Zwrotowi na rzecz Gminy Wałbrzych podlega kwota stanowiąca wartość zwaloryzowanej bonifikaty
w sytuacji, gdy lokal mieszkalny nabyty od gminy:

 1. został zbyty przed upływem 5 lat od dnia nabycia – nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej,

 2. został wykorzystany w innym celu niż mieszkalny przed upływem 5 lat od dnia nabycia.


§ 18

Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste związanego z nim udziału w nieruchomości gruntowej, nabywca obowiązany jest uiścić pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości wynikającej z § 4 pkt 1, przed zawarciem umowy sprzedaży.


§ 19


 1. Cena lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu bonifikat, o której mowa w § 16 ust. 2 pkt. a może być na wniosek nabywcy rozłożona na 5 rocznych rat..

 2. Wysokość pierwszej raty wynosi 20 % ceny lokalu mieszkalnego po zastosowaniu bonifikat i jest uiszczana przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność lokalu

 3. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny lokalu mieszkalnego nie podlega oprocentowaniu.

 4. Pozostałe raty płatne są w terminie do dnia 31 marca każdego roku począwszy od roku następnego, od zawarcia umowy sprzedaży,

5


 1. W celu zabezpieczenia nie spłaconej części ceny lokalu mieszkalnego, ewentualnych odsetek za zwłokę oraz kosztów postępowania egzekucyjnego zostanie ustanowiona hipoteka kaucyjna.

 2. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach nowowybudowanych lub po kapitalnym remoncie, w których sprzedano co najmniej jeden lokal mieszkalny, bonifikat nie stosuje się przez okres 10 lat od daty oddania budynku do eksploatacji.


Rozdział III

Sprzedaż lokali użytkowych

§ 20

Sprzedaż lokali użytkowych może nastąpić w trybie:

 1. bezprzetargowym - na rzecz dotychczasowego najemcy, który zajmuje lokal na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony, nieprzerwanie od co najmniej dwóch lat
  i prowadzi w nim działalność gospodarczą zgodnie z zawartą umową najmu i nie zalega
  z czynszem i innymi opłatami za lokal użytkowy,

 2. przetargowym - wskazane przez Prezydenta Miasta wolne lokale użytkowe, których zbycie uzasadnione jest względami  racjonalnego gospodarowania zasobem Gminy.

§ 21

Poza przypadkami wymienionymi w § 2 wyłączeniu ze sprzedaży podlegają lokale:

 1. wynajmowane na warunkach preferencyjnych partiom, stowarzyszeniom, organizacjom społecznym oraz innym podmiotom nie prowadzącym działalności zarobkowej.

 2. położone w obiektach użyteczności publicznej,

§ 22


 1. Cena sprzedaży lokalu użytkowego może zostać zapłacona gotówką lub rozłożona na raty.


 1. Cena sprzedaży lokalu użytkowego lub pierwsza rata ceny sprzedaży lokalu użytkowego w przypadku sprzedaży ratalnej – podlega zapłacie przed zawarciem umowy przenoszącej własność lokalu.


§ 23


Przy sprzedaży lokalu użytkowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste związanego z nim udziału w nieruchomości gruntowej, nabywca zobowiązany jest uiścić pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości wynikającej z § 4 pkt 2, przed zawarciem umowy przenoszącej własność lokalu.§ 24

W przypadku sprzedaży lokali użytkowych na raty:

 1. ustaloną cenę sprzedaży lokalu, na wniosek nabywcy rozkłada się na 5 rat,

 2. pierwsza rata w wysokości 20 % ceny lokalu wpłacana jest przed zawarciem umowy przenoszącej własność lokalu,

 3. rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu w wysokości równej dwukrotnej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski,

6

 1. pozostałe raty wraz z oprocentowaniem płatne są w terminie do dnia 31 marca każdego roku począwszy od roku następnego od zawarcia umowy sprzedaży,

 2. w przypadku spłaty całości należności wcześniej niż to określono w umowie przenoszącej własność - oprocentowanie oblicza się proporcjonalnie do upływu czasu tj. od dnia ostatniego naliczenia oprocentowania do dnia wpłaty,

 3. w celu zabezpieczenia nie spłaconej części ceny lokalu, oprocentowania, ewentualnych odsetek za zwłokę oraz kosztów postępowania egzekucyjnego zostanie ustanowiona hipoteka kaucyjna.

§ 25

Przedmiotem sprzedaży wg zasad określonych w niniejszej uchwale mogą być również budynki użytkowe, jeżeli są one w całości przedmiotem najmu lub dzierżawy.

Rozdział IV

Sprzedaż garaży

§ 26

Sprzedaż garaży może nastąpić:

  1. w trybie bezprzetargowym - na rzecz dotychczasowego najemcy.

  2. w trybie przetargowym - wolne garaże wskazane przez Prezydenta Miasta, których zbycie uzasadnione jest względami  racjonalnego gospodarowania zasobem Gminy.

§ 27

  1. Garaże wolno stojące, przybudowane lub zespół garażowy nie położone na posesji budynku mieszkalnego mogą zostać sprzedane przy zachowaniu następujących zasad:

 1. sprzedaż następuje po wydzieleniu poszczególnych działek gruntu niezbędnego do racjonalnego funkcjonowania budynków położonych w bezpośrednim sąsiedztwie,

 2. garaże będące przedmiotem najmu podlegają sprzedaży na rzecz ich najemców, natomiast garaże wolne podlegają sprzedaży w drodze przetargu.

  1. Wolny garaż położony na posesji lub w budynku mieszkalnym, może zostać sprzedany:

 1. w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli lokali mieszkalnych lub użytkowych położonych na tej posesji lub w tym budynku z wyłączeniem postanowień pkt. 2),

 2. w razie nie ustalenia nabywcy w przetargu, o którym mowa w pkt. 1), garaż może być sprzedany również w przetargu, do udziału w którym uprawnieni są właściciele a także najemcy lokali mieszkalnych lub użytkowych położonych na tej posesji lub w tym budynku,

 3. w przypadku nie ustalenia nabywcy w przetargu wg postanowień pkt 2), garaż może być sprzedany w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego.

 1. Garaż położony na posesji lub w budynku mieszkalnym wynajmowany właścicielowi lokalu mieszkalnego lub użytkowego na tej posesji lub w tym budynku, może być sprzedany w trybie bezprzetargowym na rzecz tego najemcy.

 2. W przypadku sprzedaży domu jednorodzinnego, garaż traktowany jest jako pomieszczenie przynależne.

7

§ 28

1. W przypadku sprzedaży garaży, o których mowa w § 26 pkt. 1 stosuje się odpowiednio postanowienia § 22, § 23 i § 24 z tym, że ustaloną cenę sprzedaży garażu, na wniosek nabywcy rozkłada się na 3 raty.

§ 29

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

Rozdział V

Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 30

 1. Do spraw sprzedaży lokali wszczętych, lecz nie zakończonych umową notarialną przenoszącą własność przed dniem wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy niniejszej uchwały,
  z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

 2. Postanowienia o których mowa w § 2 ust. 1pkt 5 i 6 oraz w § 20 pkt 1 nie dotyczy, najemców wnioski o nabycie lokali złożyli przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

 3. Podstawą określenia nakładów o których mowa w § 7 ust. 3 jest operat sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę jeżeli najemca złożył go przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 31

Tracą moc:

 1. Uchwała Nr XLIV/234/2001 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie określenia zasad zbywania w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Wałbrzych i udzielania bonifikat.

 2. Uchwała Nr XLVI/3/98 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 stycznia 1998 roku w zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali i budynków użytkowych będących własnością Gminy Wałbrzych.

§ 32

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

*Zmieniona  Uchwałą IX/84/07 z dnia 2007-06-06Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Alicja Rosiak
Uzasadnienie

W ślad za przyjętym przez Radę Miejską Wałbrzycha Wieloletnim Programem Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2004-2008 w wariancie rozwojowym zachodzi konieczność dostosowania do niego poszczególnych uchwał określających
w sposób szczegółowy zasady gospodarowania zasobem mieszkaniowym, w tym między innymi uchwał określających zasady sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych. Przygotowany projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Wałbrzych umożliwi sukcesywne wdrażanie założeń nakreślonych w uchwalonym Wieloletnim ....

Głównym kierunkiem wynikającym z tego programu jest posiadanie przez Gminę zasobu mieszkaniowego o optymalnej wielkości, z wystarczającą liczbą lokali socjalnych, zamiennych
i standardowych ze zróżnicowanym czynszem, które znajdują się budynkach będących w 100 % własnością Gminy, gdyż ułatwia to proces zarządzania nimi, a co za tym idzie intensyfikacja sprzedaży lokali w budynkach wspólnotowych, tak aby zminimalizować udział Gminy w tych nieruchomościach.

Osiągnięcie w/w celów będzie możliwe po wprowadzeniu selektywnej prywatyzacji zasobu poprzez wyłączenie z niej lokali socjalnych, zamiennych i standardowych ze zróżnicowanym czynszem w celu sukcesywnego wyodrębniania zasobu niezbędnego do wykonywania zadań własnych Gminy.

Jednocześnie zakłada się intensyfikację sprzedaży lokali w budynkach, których Gmina jest współwłaścicielem poprzez pozostawienie bonifikaty w wysokości 99 % przy sprzedaży wszystkich lokali w budynku wybudowanych po 1945 roku oraz pojedynczych lokali przy sprzedaży za gotówkę
w budynkach wybudowanych przed 1945 rokiem i zwiększenie bonifikaty w przypadku wykupu pojedynczych lokali do 95 % w budynkach wybudowanych po 1945 roku, co powinno przyczynić się do przyśpieszenia prywatyzacji budynków wspólnotowych.

Zwiększając wysokość bonifikat na bardziej korzystne dla nabywców - Rada Miejska wychodzi na przeciw postulatom składanym przez mieszkańców Wałbrzycha.Ilość odwiedzin: 19
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2004-08-25 09:50:11
Data udostępnienia informacji: 2004-08-25 09:50:11
Data ostatniej aktualizacji: 2004-08-25 09:50:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...