Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Globalny rejestr zmian
 Mapa strony
 Statystyki
A A AO G Ł O S Z E N I E

/wybory uzupełniające na ławników/


Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2001 r. nr 98, poz. 1070 wraz z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50 poz.370 z dnia 28 marca 2006 r.) Rada Miejska Wałbrzycha rozpoczyna procedury zgłaszania kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Wałbrzychu – wybory uzupełniające.


Do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Rada Miejska w wyborach uzupełniających wybierze łącznie 20 ławników, w tym do:

 • Wydziału Rodzinnego i Nieletnich - 10
 • Wydziału Pracy - 10

Zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich uprawnionych o to, by :

 • niezwłocznie zawiadomić w sposób zwyczajowo przyjęty, członków stowarzyszenia, organizacji związkowej, pozarządowej, zawodowej, do zgłaszania kandydatów na ławników, o rozpoczęciu procedury zgłaszania Radzie Miejskiej Wałbrzycha kandydatów i trybie zgłaszania kandydatów,
 • kandydatów należy zgłosić do dnia 30 kwietnia 2008 r.Nie ogranicza się liczby kandydatów, spośród których Rada Miejska Wałbrzycha w głosowaniu tajnym dokona wyboru osób na ławników.

Stosownie do obowiązujących przepisów, podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

1. Prezesi Sądów Okręgowego i Rejonowego.

2. Stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych. Zgłoszenia dokonuje organ stowarzyszenia lub organizacji uprawniony do bieżącego kierowania działalnością. W zgłoszeniu należy podać3. pełną nazwę organizacji, numer rejestru w którym organizacja została zarejestrowana.

4. Co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta Wałbrzycha.


Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem może być osoba dobrze znająca problematykę spraw pracowniczych, prawa pracy. W tym przypadku prawo zgłaszania kandydatów nie przysługuje grupie 25 obywateli. Prawo to przysługuje tylko związkom zawodowym i organizacjom pracodawców.


Zgodnie z obowiązującym prawem, ławnikiem może być wybrany ten kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony lub zamieszkuje w Wałbrzychu co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:


1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać3. skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

4. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

5. adwokaci i aplikanci adwokaccy,

6. radcy prawni i aplikanci radcowscy,

7. duchowni,

8. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

9. funkcjonariusze Służby Więziennej,

10. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.Właściwe druki zgłoszeń można otrzymać w Urzędzie Miejskim - Biuro Obsługi Rady Miejskiej , w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu lub na stronie internetowej www.ms.gov.pl., www.um.walbrzych.pl. Zgłoszenia kandydatów na ławników składać można w godzinach pracy Biura Obsługi Rady Miejskiej, (ratusz II p. pok. 24 ) pl. Magistracki 1, od godz. 730 do 1530 .

Do karty zgłoszenia kandydata na ławnika, kandydat ma obowiązek załączyć:


1. 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

2. informację z Krajowego Rejestru Karnego,

3. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

4. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.


Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Wszelkich informacji telefonicznych związanych ze zgłaszaniem kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, uzyskać można
w godzinach pracy urzędu pod nr tel: 074 66 55 161, 074 66 55 162, 074 66 55 163.Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

Ilość odwiedzin: 1181
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Kaminska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kaminska
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Kaminska
Data wytworzenia informacji: 2008-03-18 10:34:15
Data udostępnienia informacji: 2008-03-18 10:34:15
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-19 09:09:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...