Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


ZARZĄDZENIE nr 626/06 

 Prezydenta Miasta Wałbrzycha

 z dnia 21 września 2006 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu*

Na podstawie art 1041 ustawy z dnia 29 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U z 1998 roku Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam Regulamin Pracy Urządu Miejskiego w Wałbrzychu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

§2

Zobowiązują Naczelników   Wydziałów i   Kierowników   Biur   do   zapoznania podległych pracowników z treścią regulaminu,

§3

Traci moc Regulamin Pracy Urządu Miejskiego w Wałbrzychu wprowadzony zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha nr 345/03 z dnia 4 czerwca 2003 roku z późniejszymi zmianami.

§4

Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracowników.

*Zmieniony zarządzeniem nr 875/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 22.11.2006 r.

Zmieniony Zarządzeniem nr 66/08 z dnia 21 września 2006 roku

Zmieniony Zarządzeniem nr 448/08 z 20.05.2008 r.  

Regulamin Pracy

Zarządzenie nr 510/07

Prezydenta Miasta Wałbrzycha

z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych*


Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 8 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996r nr 70 poz.335 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1


Wprowadzam Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Tracą moc:

1.Zarządzenie nr 189/2005 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 3 marca 2005 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

2.Zarządzenie nr 314/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 9 maja 2006 roku w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

*Zmieniony Zarządzeniem nr 449/08 z 20.05.2008 r.

Ilość odwiedzin: 3033
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Kaminska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kaminska
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Kaminska
Data wytworzenia informacji: 2006-09-21 11:27:31
Data udostępnienia informacji: 2006-09-21 11:27:31
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-21 14:06:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...