Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
   Uchwały
      0
      2003
      2004
      2005
      2006
      2007
      2008
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Uchwały:
Uchwały > 2004 > grudzień > XXXIV/148/04 z dnia 2004-12-30
w sprawie ustanowienia stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

Uchwała Nr XXXIV/148/04

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie ustanowienia stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha.


Na podstawie Art. 18,ust. 2 pkt. 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 91 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 , poz. 2572) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1

Ustanawia się stypendia I i II stopnia za wyniki w nauce, przyznawane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla wyróżniających się uczniów szkół gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych.


§ 2


Upoważnia się Prezydenta Miasta do przyznawania stypendiów I i II stopnia za wyniki w nauce, o których mowa w § 1.


§ 3


Stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha I i II stopnia może być przyznane uczniowi wałbrzyskiego gimnazjum.


§ 4


Stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha I stopnia może być przyznane 5 wybitnie wyróżniającym się uczniom szkół gimnazjalnych.


§ 5


Stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha I stopnia przyznaje się w wyniku klasyfikacji rocznej.


§ 6


Stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha I stopnia za wyniki w nauce może być przyznane wybitnie wyróżniającym się uczniom szkoły gimnazjalnej, którzy uzyskali w danym roku szkolnym tytuł finalisty lub laureata konkursu wojewódzkiego lub ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego i osiągnęli w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,5 i co najmniej bardzo dobre zachowanie.§ 7


Stypendium II stopnia za wyniki w nauce przyznawane jest jednemu uczniowi ( klasy I,II lub pierwszego semestru klasy III) wytypowanemu przez radę szkoły lub jeśli taka nie istnieje przez radę pedagogiczną, który osiąga najlepsze wyniki w nauce spośród uczniów danego gimnazjum i w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie oraz posiada osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych.


§ 8


Kandydatów do stypendium I i II stopnia typuje samorząd uczniowski.


§ 9


Wnioski o przyznanie stypendium wraz z uzasadnieniem przedstawiane są Radzie Szkoły do zatwierdzenia lub jeśli taka nie istnieje, Radzie Pedagogicznej, w terminie do 30 czerwca ( 31 stycznia ) każdego roku.


§ 10


Wnioski o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha I stopnia za wyniki w nauce dyrektor składa u Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w terminie do dnia 10 lipca każdego roku.


§ 11


Wnioski o stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha II stopnia za wyniki w nauce dyrektor składa u Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w terminie do dnia 10 lutego za I semestr i odpowiednio do dnia 10 lipca za II semestr.


§ 12


Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawia Prezydentowi Miasta Wałbrzycha propozycje przyznania stypendiów w terminie do dnia 20 lutego i odpowiednio do dnia 20 lipca każdego roku.


§ 13


Przyznane stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha I stopnia wypłacane jest jednorazowo, w wysokości 3-krotnego stypendium II stopnia.


§ 14


Przyznane stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha II stopnia po klasyfikacji w drugim semestrze wypłacane jest w miesiącach wrzesień, październik, listopad i grudzień następujących po zakończeniu semestru, a po klasyfikacji w I semestrze w miesiącach marzec, kwiecień, maj i czerwiec następujących po zakończeniu semestru.


§ 15


Stypendium I i II stopnia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Wałbrzych.


§ 16


Prezydent Miasta Wałbrzycha do dnia 20 sierpnia każdego roku ustala stawkę stypendium obowiązującą w najbliższym roku szkolnym.


§ 17


Wzór wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia stanowi załącznik Nr 1 i jest integralną częścią niniejszej uchwały.


§ 18


Traci moc uchwała Nr IX/121/03 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie ustanowienia stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha.§ 19

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi i Skarbnikowi Miasta.


§ 20


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca

Rady Miejskiej WałbrzychaAlicja Rosiak


Załącznik Nr 1

do chwały Nr XXXIV/148/04

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 30 grudnia 2004 roku


WNIOSEK


O PRZYZNANIE STYPENDIUM I/II /STOPNIA


PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA


Rada Szkoły / Rada Pedagogiczna ...........................................................................................

( pełna nazwa szkoły )


....................................................................................................................................................prowadzonej przez ....................................................................................................................

( nazwa organu prowadzącego )rozpatrzyła w dniu .................................... propozycje zgłoszone przez samorząd uczniowski ( uczniowską komisję do spraw stypendiów ) i jako kandydata do stypendium I / II stopnia przyznawanego przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha, proponuje ucznia........................................................................................... - ....................................................

( imię i nazwisko ucznia ) ( klasa )
...................................................................... - ...........................................................................

(średnia ocen – zgodnie z wymogami regulaminu) (ocena z zachowania-zgodnie z wymo-

gami regulaminu )
Uzasadnienie:............................................................... ...............................................................

( data i podpis dyrektora szkoły ) ( data i podpis przewodniczącego

Rady Szkoły/Rady Pedagogicznej)UzasadnieniePrzy dokonaniu analizy zgłaszanych w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych wniosków o stypendia pojawiły się trudności polegające na wyborze najlepszych kandydatów z poszczególnych szkół.

Powstała wówczas sugestia zmiany aktualnie obowiązujących zasad i kryteriów przyznawania tych stypendiów.

W wyniku przeprowadzonej konsultacji z dyrektorami szkół w zakresie doskonalenia systemu wspierania uzdolnień uczniów zaproponowane zostały zmiany w stosunku do aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie ustanowienia stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha polegające na:


  • oznaczeniu okresu jednego roku szkolnego otrzymania tytułu finalisty lub laureata oraz podwyższeniu wymagania w zakresie oceny z zachowania, jako warunku uzyskania stypendium I stopnia,

  • przekazaniu kompetencji do wytypowania jednego ucznia, który osiąga najlepsze wyniki w nauce spośród wszystkich uczniów klas I, II i pierwszego semestru klasy III organom szkoły oraz podwyższeniu wymagań o osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych, jako warunku uzyskania stypendium II stopnia.


Projekt uchwały nie wywołuje skutków finansowych.

Ilość odwiedzin: 1
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-01-11 14:23:00
Data udostępnienia informacji: 2005-01-11 14:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-11 14:23:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...