Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
   Uchwały
      0
      2003
      2004
      2005
      2006
      2007
      2008
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Uchwały:
Uchwały > 2007 > czerwiec > IX/84/07 z dnia 2007-06-06
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/82/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Wałbrzych

 

UCHWAŁA NR IX/84/07
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 6 czerwca 2007 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/82/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Wałbrzych


Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 70 ust. 2 i 4, art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:


§ 1


W uchwale Nr XXIX/82/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Wałbrzych zmienionej:

 • Uchwałą Nr XXXII/122/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 listopada 2004 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XXIX/82/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Wałbrzych

 • Uchwałą Nr XL/224/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały XXIX/82/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Wałbrzych

wprowadza się następujące zmiany: 1. § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 1. bezprzetargowym – na rzecz dotychczasowego najemcy, który zajmuje lokal na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony i na dzień złożenia wniosku wywiązuje się z wszelkich zobowiązań wynikających z posiadanej umowy najmu – na jego wniosek


2) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   1. przetargowym - wolne lokale mieszkalne wskazane przez Prezydenta Miasta, znajdujące się w budynkach, w których rozpoczęto już sprzedaż lokali, a zbycie których uzasadnione jest względami racjonalnego gospodarowania zasobem Gminy.

3) w § 13 skreśla się słowa na terenie Gminy

4) § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Lokal mieszkalny zajmowany na podstawie umowy najmu przez najemcę, którego małżonek (małżonka) jest właścicielem lub przysługuje mu tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego – może być sprzedany na rzecz jego najemcy z wyłączeniem postanowień zawartych w § 16.

5) § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego określonej zgodnie z § 8, znajdującego się w budynku:

 1. trzy i więcej lokalowym, udziela się bonifikaty w wysokości:

a) 60 %, przy sprzedaży na raty,

b) 95 %, przy sprzedaży za gotówkę, z wyłączeniem postanowień ust. 2a,

c) 99 %, przy jednoczesnej sprzedaży za gotówkę wszystkich lokali mieszkalnych w budynku, z wyłączeniem postanowień ust. 2b,

 1. jedno i dwu lokalowym udziela się bonifikaty w wysokości:

a) 50 % przy sprzedaży na raty,

b) 80 % przy sprzedaży za gotówkę


6) w § 16 dodaje się ust. 2a o brzmieniu:

Wysokość bonifikaty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. będzie wynosiła odpowiednio:

 1. w odniesieniu do wniosków o nabycie lokalu mieszkalnego złożonych w roku 2009 – 90 %,

 2. w odniesieniu do wniosków o nabycie lokalu mieszkalnego złożonych w roku 2010 – 85 %,

 3. w odniesieniu do wniosków o nabycie lokalu mieszkalnego złożonych w roku 2011 i latach następnych – 80 %,7) w § 16 dodaje się ust. 2b o brzmieniu:

Wysokość bonifikaty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. dla lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach, w których pozostały do sprzedaży co najwyżej dwa lokale mieszkalne będzie wynosiła odpowiednio:

 1. w odniesieniu do wniosków o nabycie lokalu mieszkalnego złożonych w roku 2009 – 90 %,

 2. w odniesieniu do wniosków o nabycie lokalu mieszkalnego złożonych w roku 2010 – 85 %,

 3. w odniesieniu do wniosków o nabycie lokalu mieszkalnego złożonych w roku 2011 i latach następnych – 80 %,


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

Ilość odwiedzin: 7
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Kaminska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kaminska
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Kaminska
Data wytworzenia informacji: 2007-06-12 12:47:12
Data udostępnienia informacji: 2007-06-12 12:47:12
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-12 12:47:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...