Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
   Uchwały
      0
      2003
      2004
      2005
      2006
      2007
      2008
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Uchwały:
Uchwały > 2004 > grudzień > XXXIV/144/04 z dnia 2004-12-30
w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla miasta Wałbrzycha na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2015

Uchwała Nr XXXIV/144/04

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 30 grudnia 2004 rokuw sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla miasta Wałbrzycha na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /, w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska / Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. / oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach / Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm./, Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje :§ 1.


Uchwala się Program ochrony środowiska dla miasta Wałbrzycha na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2015 stanowiący załącznik Nr 1 wraz z Planem gospodarki odpadami dla miasta Wałbrzycha na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2015, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha


Alicja Rosiak


U z a s a d n i e n i eW celu stworzenia warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska na terenie miasta Wałbrzycha z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, Prezydent Miasta Wałbrzycha sporządził, stosownie do treści przepisów art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska – projekt gminnego programu ochrony środowiska dla miasta Wałbrzycha.

Częścią składową gminnego programu ochrony środowiska jest gminny plan gospodarki odpadami, który w myśl art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach tworzony jest w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zatem nieodłączną częścią przedłożonego Wysokiej Radzie dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla miasta Wałbrzycha na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2015 jest stanowiący odrębny dokument Plan gospodarki odpadami dla miasta Wałbrzycha na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2015.


Uchwalony przez Radę Miejską Program ochrony środowiska dla miasta Wałbrzycha ... określi warunki racjonalnego korzystania z zasobów środowiska w mieście, a jego realizacja pozwoli spełnić wymagania zrównoważonego rozwoju określone w Prawie ochrony środowiska oraz przepisach szczególnych. Ponadto zawarte w nim planowane przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska będą mogły być realizowane z udziałem środków finansowych z funduszy zewnętrznych.


Mając powyższe na uwadze zwracam się do Wysokiej Rady o uchwalenie przedłożonego Programu ochrony środowiska dla miasta Wałbrzycha na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2015.

Ilość odwiedzin: 1
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-01-11 10:44:14
Data udostępnienia informacji: 2005-01-11 10:44:14
Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-11 10:44:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...