Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
   Uchwały
      0
      2003
      2004
      2005
      2006
      2007
      2008
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Uchwały:
Uchwały > 2005 > marzec

Proszę wybrać uchwałę:
» Uchwała XXXVII/191/05 z dnia 2005-03-15
w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Wałbrzych środków finansowych na współfinansowanie w roku 2006 w realizacji zadania Zagospodarowanie przestrzeni parkowej Skweru Sybiraków w Wałbrzychu, ubi
» Uchwała XXXVII/192/05 z dnia 2005-03-15
w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Wałbrzych środków finansowych na współfinansowanie w roku 2006 i następnych zadania pn. Adaptacja do nowych funkcji części Śródmieścia Wałbrzycha położonej p
» Uchwała XXXVII/193/05 z dnia 2005-03-15
w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Wałbrzych środków finansowych na współfinansowanie w roku 2006 remontu i modernizacji zabytkowego Kościoła Zbawiciela w Wałbrzychu, ubiegającego się o dofinan
» Uchwała XXXVII/194/05 z dnia 2005-03-15
w sprawie zmian w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2005 rok
» Uchwała XXXVIII/195/05 z dnia 2005-03-29
dot. zmiany Uchwały Nr XLI/110/97 z dnia 26 września 1997 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi zasób komunalny Gminy Wałbrzych
» Uchwała XXXVIII/204/05 z dnia 2005-03-29
w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla miasta Wałbrzycha na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2015
» Uchwała XXXVIII/205/05 z dnia 2005-03-29
w sprawie połączenia Miejskiej Biblioteki Publicznej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Biblioteka pod Atlantami
» Uchwała XXXVIII/206/05 z dnia 2005-03-29
w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Wałbrzycha.
» Uchwała XXXVIII/207/05 z dnia 2005-03-29
w sprawie ustalenia i wdrożenia Miejskiego Programu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu na 2005 r.
» Uchwała XXXVIII/208/05 z dnia 2005-03-29
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2004 r.
» Uchwała XXXVIII/209/05 z dnia 2005-03-29
w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu – jednostce budżetowej Gminy Wałbrzych.
» Uchwała XXXVIII/203/05 z dnia 2005-03-29
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Wałbrzych
» Uchwała XXXVIII/202/05 z dnia 2005-03-29
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Wałbrzycha na lata 2005-2007 ( z prognozą na lata 2008 – 2011)
» Uchwała XXXVIII/201/05 z dnia 2005-03-29
w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/73/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 lipca 2004 roku z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Wałbrzycha
» Uchwała XXXVIII/200/05 z dnia 2005-03-29
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej Gminy Wałbrzych – Schronisko dla Zwierząt
» Uchwała XXXVIII/199/05 z dnia 2005-03-29
w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Miasto Wałbrzych
» Uchwała XXXVIII/198/05 z dnia 2005-03-29
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej Gminy Wałbrzych – Ośrodek Sportu i Rekreacji
» Uchwała XXXVIII/197/05 z dnia 2005-03-29
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych – budynków szkolnych
» Uchwała XXXVIII/196/05 z dnia 2005-03-29
w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2005 rok
» Uchwała XXXVIII/210/05 z dnia 2005-03-29
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wniesionej przez mieszkankę Wałbrzycha Janinę Mrotek