Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
   Uchwały
      0
      2003
      2004
      2005
      2006
      2007
      2008
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Uchwały:
Uchwały > 2004 > grudzień > XXXIV/138/04 z dnia 2004-12-29
w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

UCHWAŁA NR XXXIV/138/04

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

Z DNIA 29 grudnia 2004 r.


w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata .*


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a", art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001, Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.13, art.14, art.15, art.28, art.32, art.35, art.37 ust.3, art.43, art.67, art.68, art.70, art.71, art. 73 ust. 3, art. 83, art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ), art. 231 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego, Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania samodzielnie bez uzyskiwania zgody Rady Miejskiej czynności prawnych polegających na nabywaniu nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy, zbywaniu , obciążaniu nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz ich wydzierżawianiu lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata z wyjątkiem czynności prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami polegających na :

 1. wnoszeniu nieruchomości jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek,

 2. dokonywaniu darowizny nieruchomości,

 1. sprzedaży nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego za cenę obniżoną ,

 2. oddawaniu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste bez pobierania pierwszej opłaty,

 3. zbywaniu, obciążaniu, wydzierżawianiu lub najmu nieruchomości gruntowych posiadających wartość historyczną, kulturową lub przyrodniczą ,

 4. zbywaniu, obciążaniu, wydzierżawianiu lub najmu nieruchomości gruntowych na cele inwestycji uciążliwych dla środowiska .


§ 2

Prezydent Miasta Wałbrzycha zbywa nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Wałbrzych na rzecz osób prawnych i fizycznych poprzez sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu chyba, że niniejsza uchwała lub inne przepisy prawa stanowią inaczej .

§ 3

Prezydent Miasta zbywa wolne nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy na rzecz osób prawnych i fizycznych poprzez sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym:

 1. przeznaczone na realizację urządzeń infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową ,

 2. sprzedawane na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat przed złożeniem wniosku o wykup, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę,

 3. których przeniesienie własności następuje na podstawie art.231 Kodeksu cywilnego.


§ 4

1. Wybór dzierżawcy lub najemcy następuje w trybie przetargowym z zastrzeżeniem

ust.2 .

2. Można odstąpić od przetargu w przypadku wydzierżawiania lub najmu :

 1. na cele publiczne w rozumieniu ustawy powołanej w podstawie prawnej niniejszej uchwały,

 2. jednostkom samorządu terytorialnego lub Skarbowi Państwa,

 3. na rzecz dotychczasowego dzierżawcy lub najemcy,

 4. na rzecz osoby, która wybudowała na gruncie Gminy stały lub tymczasowy obiekt

budowlany lub jego następcy prawni ,

 1. gdy dwa kolejne przetargi nie wyłoniły dzierżawcy lub najemcy,

 2. na cel rolniczy, urządzenie zieleńców, ogródków przydomowych,

 3. na cele prowadzenia działalności niezarobkowej, w szczególności charytatywnej,

kulturalnej i oświatowej,

 1. na ustawienie reklamy,

 2. na prowadzenie sprzedaży sezonowej i okolicznościowej .

Rozdział II

Ustalanie cen nieruchomości oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego , trwałego zarządu , użytkowania i dzierżawy gruntów oraz innych opłat za nieruchomości stanowiące własność Gminy Wałbrzych .


§ 5

1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty do 99% od ceny nieruchomości ustalonej,

zgodnie z art.67 ust.3 ustawy, jeżeli jest ona sprzedawana na cele i na rzecz osób wymienionych w art. 68 ust.1 ustawy powołanej w podstawie prawnej niniejszej uchwały.

2. W wypadkach, o których mowa w art.68 ust. 1 pkt 1-6 i pkt 8,9 ustawy powołanej w podstawie prawnej niniejszej uchwały, Prezydent Miasta może udzielić bonifikaty do 99% od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

3. W przypadku oddania w trwały zarząd nieruchomości na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz jednostkom organizacyjnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną , na cele nie związane z działalnością zarobkową wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych do 99% .

4. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele :

mieszkaniowe, zabudowanych budynkami mieszkalnymi, gruntów przeznaczonych na

cele obronności i bezpieczeństwa państwa , w tym ochrony przeciwpożarowej,

gruntów pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi,

plebani w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych

seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów

i związków wyznaniowych, działalność charytatywną, opiekuńczą , kulturalną

leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą , sportową lub

turystyczną wynosi 15% ceny gruntu.

5. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na

działalność gospodarczą, handlową, usługową, gastronomiczną, magazynową,

transportową i inną oraz gruntów przeznaczonych pod budowę garaży oraz zabudowanych garażami wynosi 25 % ceny gruntu .


Rozdział III

Zasady obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałbrzych .

§ 6

1.Grunty stanowiące własność Gminy Wałbrzych mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów na zasadach określonych w ustawie powołanej w podstawie prawnej niniejszej uchwały.

2.Obciążanie nieruchomości następuje za wynagrodzeniem chyba , że ustanowienie tego prawa nie powoduje zmniejszenia jej wartości .

3. Obciążanie nieruchomości nie może powodować utraty możliwości jej

zagospodarowania zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego .

4. Wierzytelności Gminy z tytułu rozłożenia na raty ceny sprzedanej nieruchomości lub

opłat z tytułu użytkowania wieczystego podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu .


§ 7

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

 1. Uchwała Nr XLVI/5/98 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 stycznia 1998 roku w sprawie określenia zasad nabycia zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych.

 2. Uchwała Nr XLVI/6/98 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 stycznia 1998 roku w sprawie zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości .

 3. Uchwała Nr II/24/98 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 listopada 1998 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/5/98 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 stycznia 1998 roku w sprawie określenia zasad nabycia zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych.

 4. Uchwała Nr XXXIX/152/2001 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 8 sierpnia 2001 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/5/98 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 stycznia 1998 roku w sprawie określenia zasad nabycia zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych.

 5. Uchwała Nr XLVI/39/2002 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/5/98 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 stycznia 1998 roku w sprawie określenia zasad nabycia zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych.

 6. Uchwała Nr XLVI/41/2002 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia zasad ustanawiania służebności dostępu do drogi publicznej.


§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta .

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

*zmieniono  Uchwałą XXII/200/08 z dnia 2008-03-28Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Alicja Rosiak


U Z A S A D N I E N I E


Nowelizacja do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami wniosła kilkadziesiąt ważnych zmian, mających istotny wpływ na gospodarkę nieruchomościami. Ponadto wcześniejsze nowelizacje w/w ustawy spowodowały konieczność wprowadzenia zmian do obowiązującej uchwały Nr XLVI/5/98 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 stycznia 1998 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych .

Wobec powyższego w celu zapewnienia racjonalnego gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi gminny zasób nieruchomości oraz ujednolicenia przepisów regulujących powyższą kwestię konieczne stało się opracowanie nowej uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu .


Należy nadmienić, iż podjęcie przedmiotowej uchwały nie powinno wpłynąć na poziom dochodów Gminy.

Ilość odwiedzin: 8
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-01-11 10:24:38
Data udostępnienia informacji: 2005-01-11 10:24:38
Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-11 10:24:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...