Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
   Uchwały
      0
      2003
      2004
      2005
      2006
      2007
      2008
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Uchwały:
Uchwały > 2006 > czerwiec > LIII/400/06 z dnia 2006-06-26
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/209/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg i Komunikacji jednostce budżetowej Gminy Wałbrzych

UCHWAŁA  Nr LIII/400/06

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 26 czerwca 2006 roku

 

w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr XXXVIII/209/05   Rady   Miejskiej  Wałbrzycha  z  dnia 29 marca 2005 r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg i Komunikacji  jednostce budżetowej Gminy Wałbrzych

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy  z  dnia 8  marca  1990 r.  o  samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) oraz art.238 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych(Dz.U.Nr.249,poz.2104 z późn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

 § 1

 

W Uchwale nr XXXVIII/ 209 / 05 Rady   Miejskiej  Wałbrzycha  z  dnia   29 marca 2005 r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg i Komunikacji  jednostce budżetowej Gminy Wałbrzych wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1. W rozdziale II w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249,poz 2104 z późn. zm.).

 2 . W rozdziale IV w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Strukturę Organizacyjną ZDiK określa Regulamin Organizacyjny ZDiK opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora ZDiK.

 3. W rozdziale V w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie Gospodarkę finansową ZDiK regulują przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

 

 

§ 3

 

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

  

 

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Marek Rząsowski

Ilość odwiedzin: 5
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Kaminska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kaminska
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Kaminska
Data wytworzenia informacji: 2006-07-03 10:18:33
Data udostępnienia informacji: 2006-07-03 10:18:33
Data ostatniej aktualizacji: 2006-07-03 10:18:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...