Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
   Uchwały
      0
      2003
      2004
      2005
      2006
      2007
      2008
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Uchwały:
Uchwały > 2004 > grudzień > XXXIV/145/04 z dnia 2004-12-30
w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia o zasięgu lokalnym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

 Uchwała Nr XXXIV/145/04

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 30 grudnia 2004 roku


w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia o zasięgu lokalnym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) i art.97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U.Nr 64, poz.593 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XII/144/03 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie wykonywania przez Gminę Wałbrzych zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pod nazwą zorganizowanie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Wałbrzychu o zasięgu lokalnym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,

 Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:§ 1


  1. Pobyt osób niepełnosprawnych intelektualnie w ośrodku wsparcia o zasięgu lokalnym jest wspierany przez gminę w formie dotacji pochodzącej ze środków przekazywanych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz ze środków własnych gminy.


§ 2


Organizacja odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.


  1. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia jest ustalana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, jako podmiot kierujący osobę niepełnosprawną intelektualnie do ośrodka wsparcia.

  2. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia w wysokości ustalonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest pobierana przez kierownika ośrodka wsparcia za pokwitowaniem i przekazywana do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.§ 3


W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia może ona zostać zwolniona z ponoszenia odpłatności na określony czas, zwłaszcza ze względu na:

  1. konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej,

  2. konieczność korzystania z innej odpłatnej usługi świadczonej przez pomoc społeczną,

  3. stan zdrowia, jeżeli odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia spowodowałby obniżenie dochodu poniżej kryterium dochodowego.


§ 4


Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności.


  1. Za podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt osób niepełnosprawnych intelektualnie w ośrodku wsparcia przyjmuje się średni koszt miesięcznego pobytu jednej osoby, pokrywany z przekazywanej przez gminę dotacji w roku bieżącym oraz miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie.

  2. Ustala się następujące zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osób niepełnosprawnych intelektualnie w ośrodku wsparcia:posiadany dochód na osobę w rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej w procentach kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznejwysokość odpłatności w procentach miesięcznego kosztu pobytu pokrywanego z przekazanej dotacji

- do 100 %

- powyżej 100% do 250 %

- powyżej 250% do 350 %

- powyżej 350 %

- ----

- 3%

- 5 %

- 7 %§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .Przewodnicząca

Rady Miejskiej WałbrzychaAlicja Rosiak

 

U Z A S A D N I E N I E
Od dnia 1 maja 2004 roku obowiązuje nowa ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, która w art. 97 ust.5 upoważniła radę gminy do ustalenia, w drodze uchwały, organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej. Powołany przepis, wobec braku odmiennych uregulowań w ustawie, ma zastosowanie do publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

W mieście Wałbrzych funkcjonuje niepubliczny ośrodek wsparcia tj. środowiskowy dom samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony przez organizację pozarządową – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu. Podmiotowi temu, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, gmina może w drodze konkursu zlecić realizację zadania z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, tj. ośrodka wsparcia.

Zgodnie z art.97 ust.1 ustawy o pomocy społecznej opłatę za pobyt w ośrodku wsparcia będzie ustalał dla każdej osoby dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w indywidualnych decyzjach.

W tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Ilość odwiedzin: 1
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-01-11 14:14:13
Data udostępnienia informacji: 2005-01-11 14:14:13
Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-11 14:14:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...