Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
   Uchwały
      0
      2003
      2004
      2005
      2006
      2007
      2008
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Uchwały:
Uchwały > 2007 > czerwiec > IX/85/07 z dnia 2007-06-06
w sprawie ogólnych zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami oraz ustalania stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobie Gminy Wałbrzych

 

Uchwała Nr IX/85/2007

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 6 czerwca 2007rw sprawie ogólnych zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami oraz ustalania stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobie Gminy Wałbrzych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004r. z późniejszymi zmianami) z art. 659 Kodeksu Cywilnego, Rada Miejska Wałbrzycha postanawia:

§ 1

 1. Przyjąć ogólne zasady gospodarowania i ustalania wysokości stawek czynszu za wolne lokale użytkowe i garaże stanowiące zasób Gminy Wałbrzych, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej.

 2. Przez lokale użytkowe rozumie się również budynki w całości przeznaczone do działalności określonej w ust. 1 oraz garaże położone w budynkach i wolnostojące.


§ 2

Najemcę wolnego lokalu użytkowego lub garażu wyłania się w drodze przetargu miesięcznej stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lub w drodze negocjacji.§ 3

 1. Wolne lokale użytkowe lub garaże, które nie znalazły nabywcy w pierwszym przetargu mogą być zgłoszone do drugiego przetargu, który powinien odbyć się nie później niż w terminie 7 dni, od daty pierwszego przetargu.

 2. Dla lokali, na które nie wyłoniono nabywcy w pierwszym przetargu stawka czynszu do drugiego przetargu może zostać obniżona nie więcej niż o 30% w stosunku do stawki wywoławczej z pierwszego przetargu.

 3. Dla lokali, na które nie wyłoniono najemcy w drugim przetargu stawka czynszu w negocjacjach może zostać obniżona nie więcej niż o 50% w stosunku do stawki wywoławczej z pierwszego przetargu

 4. Wolne lokale użytkowe i garaże, które nie znalazły nabywcy w dwóch kolejnych przetargach mogą być przeznaczone do negocjacji stawki czynszu za 1m2 powierzchni.


§ 4

Prezydent Miasta Wałbrzycha może wyrazić zgodę na wynajęcie wolnego lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym, w drodze negocjacji miesięcznej stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej, dla realizacji zadań statutowych, nie obejmujących prowadzenia działalności gospodarczej, dla jednostek:


  1. kultury, oświaty,

  2. opieki społecznej,

  3. partii politycznych,

  4. biur parlamentarnych – na okres kadencji,

  5. związków zawodowych oraz innych organizacji utrzymujących się wyłącznie ze składek członkowskich lub dotacji.


§ 5

Wolne lokale użytkowe mogą być przekazane do użytkowania w drodze umowy użyczenia dla organizacji pożytku publicznego, prowadzących działalność wynikającą z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


§ 6

 1. Stawka czynszu za lokale użytkowe i garaże nie może być niższa niż koszty administrowania lokalem, jakie ponosi Gmina, jako właściciel.

 2. Stawki czynszu określone w umowach najmu podlegają corocznej waloryzacji, stosownie do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez Prezesa GUS, za rok ubiegły.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.


§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


§ 9

Uchyla się Uchwałę Nr XLI/110/97 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi zasób komunalny Gminy Wałbrzych.Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

Ilość odwiedzin: 7
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Kaminska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kaminska
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Kaminska
Data wytworzenia informacji: 2007-06-12 12:49:53
Data udostępnienia informacji: 2007-06-12 12:49:53
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-12 12:49:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...