Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
   Uchwały
      0
      2003
      2004
      2005
      2006
      2007
      2008
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Uchwały:
Uchwały > 2007 > czerwiec

Proszę wybrać uchwałę:
» Uchwała IX/82/07 z dnia 2007-06-06
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta wniesionej przez ZOZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" przy MPK Sp. z o.o. w Wałbrzychu
» Uchwała IX/89/07 z dnia 2007-06-06
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/292/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 października 2005r. w sprawie przystąpienia Gminy Wałbrzych do Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
» Uchwała IX/88/07 z dnia 2007-06-06
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta wniesionej przez mieszkańca Wałbrzycha Pana Stanisława Pilusa.
» Uchwała IX/87/07 z dnia 2007-06-06
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2006 r.
» Uchwała IX/86/07 z dnia 2007-06-06
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha dla określenia obszarów rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów h
» Uchwała IX/85/07 z dnia 2007-06-06
w sprawie ogólnych zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami oraz ustalania stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobie Gminy Wałbrzych
» Uchwała IX/84/07 z dnia 2007-06-06
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/82/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Wałbrzych
» Uchwała IX/83/07 z dnia 2007-06-06
w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok
» Uchwała X/101/07 z dnia 2007-06-28
w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi przyjmowania odpadów na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przy ul. Beethovena w Wałbrzychu
» Uchwała X/102/07 z dnia 2007-06-28
w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/423/2006 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 sierpnia 2006 w sprawie wprowadzenia cennika usług pogrzebowych i cmentarnych wykonywanych z upoważnienia Gminy Wałbrzy
» Uchwała X/103/07 z dnia 2007-06-28
w sprawie zasad udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla studentów wyższych uczelni mających siedzibę lub filię w Gminie Wałbrzych.
» Uchwała X/104/07 z dnia 2007-06-28
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/173/05 z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
» Uchwała X/105/07 z dnia 2007-06-28
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha na II półrocze 2007 roku
» Uchwała X/106/07 z dnia 2007-06-28
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta wniesionej przez mieszkańca Wałbrzycha Pana Stanisława Pilusa.
» Uchwała X/107/07 z dnia 2007-06-28
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta wniesionej przez mieszkańca Wałbrzycha Pana Stanisława Pilusa.
» Uchwała X/108/07 z dnia 2007-06-28
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta wniesionej przez mieszkańców Wałbrzycha Państwo Anny i Romana Szlezyngier.
» Uchwała X/100/07 z dnia 2007-06-28
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/48/2002 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie polityki transportowej Miasta Wałbrzycha.
» Uchwała X/99/07 z dnia 2007-06-28
w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/381/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o pr
» Uchwała X/98/07 z dnia 2007-06-28
w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
» Uchwała X/90/07 z dnia 2007-06-28
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulicy Wrocławskiej i alei de Gaulle’a - rejon ulic Wilczej i Pogodnej w Wałbrzychu
» Uchwała X/91/07 z dnia 2007-06-28
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej obwodnicy miasta w rejonie ulic Wyszyńskiego i Sokołowskiego w Wałbrzychu
» Uchwała X/92/07 z dnia 2007-06-28
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej obwodnicy miasta -rejon Wzgórza Gedymina w Wałbrzychu
» Uchwała X/93/07 z dnia 2007-06-28
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Generała Władysława Andersa - Melchiora Wańkowicza w Wałbrzychu.
» Uchwała X/94/07 z dnia 2007-06-28
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Topolowej w Wałbrzychu.
» Uchwała X/95/07 z dnia 2007-06-28
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na remont drogi wojewódzkiej Nr 381 w granicach administracyjnych Miasta Wa
» Uchwała X/96/07 z dnia 2007-06-28
w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki inwestycyjnej dla projektu 2003/PL/16/P/PE/041 Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z Narodowego Fundu
» Uchwała X/97/07 z dnia 2007-06-28
w sprawie zmiany budżetu Miasta wałbrzycha na 2007 rok
» Uchwała X/109/07 z dnia 2007-06-28
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Komendanta Straży Miejskiej w Wałbrzychu wniesionej przez mieszkańca Zielonej Góry Pana Krzysztofa Antkowiaka.