Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
   Uchwały
      0
      2003
      2004
      2005
      2006
      2007
      2008
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Uchwały:
Uchwały > 2005 > marzec > XXXVIII/209/05 z dnia 2005-03-29
w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu – jednostce budżetowej Gminy Wałbrzych.

Uchwała Nr XXXVIII/209/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 roku

w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu – jednostce budżetowej Gminy Wałbrzych. *

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

STATUT ZARZĄDU DRÓG I KOMUNIKACJI W WAŁBRZYCHU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu, zwany dalej ZDiK, działa jako jednostka budżetowa Gminy Wałbrzych.

 2. ZDiK jest finansowany i rozliczany z budżetu Gminy Wałbrzych.

 3. Siedzibą ZDiK jest Wałbrzych.

Rozdział II

Podstawa prawna

§ 2

ZDiK działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

 2. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.),

 3. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 ze zm.),

 4. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.),

 5. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 ze zm.),

 6. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.),

 7. uchwały Nr XII/166/99 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu,

 8. niniejszego Statutu.

 

 

 

 

 

 

Rozdział III

Przedmiot działania ZDiK

§ 3

 1. W zakresie inwestycji drogowych do zadań ZDiK należy:

  1. realizacja zadań własnych na publicznych drogach gminnych - prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji drogowych, w tym opracowywanie projektów planów finansowych budowy dróg oraz obiektów mostowych,

  2. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

 2. W zakresie utrzymania i ochrony dróg publicznych i urządzeń infrastruktury drogowej oraz inżynierii ruchu do zadań ZDiK należy:

 1. współudział w opracowywaniu projektów planów rozwoju sieci drogowej,

 2. opracowywanie projektów planów utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

 3. utrzymywanie dróg, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

 4. realizacja zadań mających na celu przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

 5. sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,

 6. realizacja zadań mających na celu przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

 7. prowadzenie ewidencji dróg, drogowych obiektów mostowych, tuneli i przepustów,

 8. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,

 9. koordynacja robót w pasie drogowym,

 10. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na umieszczanie w pasie drogowym reklam, obiektów handlowych, tymczasowych stoisk handlowych i na zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

 11. wydawanie uzgodnień dot. trasy przejazdu po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w obowiązujących przepisach,

 12. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

 13. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

 14. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

 15. prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą,

 16. przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

 1. prowadzenie płatnych miejsc postojowych, pobieranie opłat za korzystanie z płatnych miejsc postojowych oraz windykacja należności z tytułu nieuiszczenia opłaty za korzystanie z płatnych miejsc postojowych.

  1. ZDiK realizuje zadania, o których mowa w ust. 2 w zakresie utrzymania i ochrony dróg publicznych i urządzeń infrastruktury drogowej oraz inżynierii ruchu:

  • na drogach publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Wałbrzycha (drogach gminnych),

  • na innych drogach publicznych, na podstawie porozumień zawartych z właściwymi zarządcami dróg, w zakresie określonym w porozumieniach.

 

  1. W zakresie utrzymania i ochrony dróg wewnętrznych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałbrzych i urządzeń infrastruktury drogowej oraz inżynierii ruchu do zadań ZDiK należy:

  1. opracowywanie projektów planów utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

  2. utrzymanie dróg, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

  3. realizacja zadań mających na celu przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

  4. pielęgnacja zieleni w obrębie dróg wewnętrznych,

  5. prowadzenie ewidencji dróg, drogowych obiektów mostowych, tuneli i przepustów,

  6. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,

  7. ochrona dróg wewnętrznych w przypadku awarii urządzeń infrastruktury uzbrojenia podziemnego i innych zajęć,

  8. zawieranie umów na zajęcie pasa drogowego, na umieszczanie w pasie drogowym reklam, obiektów handlowych, tymczasowych stoisk handlowych i na zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat,

  9. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg wewnętrznych i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia,

  10. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.

5. W zakresie kanalizacji deszczowej do zadań ZDiK należy:

 1. utrzymywanie kolektorów kanalizacji deszczowej, zbierających wody opadowe z dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałbrzych oraz terenów przyległych do dróg publicznych i dróg wewnętrznych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałbrzych, z wyłączeniem:

  • sieci deszczowych obsługujących tereny przyległe do dróg publicznych,

  • kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe wyłącznie z publicznych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,

 2. realizacja inwestycji w zakresie kanalizacji deszczowej.

6. W zakresie oświetlenia ulicznego do zadań ZDiK należy:

  1. zawieranie umów na dostarczenie energii elektrycznej do punktów oświetleniowych zlokalizowanych na drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha oraz na drogach wewnętrznych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałbrzych,

  2. eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego na drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha oraz na drogach wewnętrznych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałbrzych,

  3. realizacja inwestycji w zakresie oświetlenia drogowego na drogach publicznych gminnych w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha oraz na drogach wewnętrznych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałbrzych.

7. W zakresie transportu drogowego osób do zadań ZDiK należy:

 1. zarządzanie komunikacją miejską,

 2. ustalanie zadań przewozowych w komunikacji miejskiej,

 3. analiza stanu komunikacji miejskiej zmierzająca do podnoszenia jakości usług przewozowych,

 4. tworzenie linii i połączeń komunikacyjnych,

 5. rozpatrywanie wniosków i wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

 6. uzgadnianie wniosków w sprawie wydania przez starostę zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

 7. kontrola przedsiębiorców dla których organem nadzorującym jest Prezydent Miasta Wałbrzycha w zakresie przestrzegania warunków określonych w zezwoleniach na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zezwoleniach na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

 8. przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,

 9. opracowywanie projektów rozkładów jazdy dla przewoźników,

 10. organizowanie przetargów na obsługę linii komunikacyjnych oraz na świadczenie innych usług przewozowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpiecza Gmina Wałbrzych i zawieranie umów z przewoźnikami na przewozy pasażerskie,

 11. kontrola świadczonych usług przewozowych,

 12. przygotowywanie projektów założeń taryfowych w komunikacji miejskiej,

 13. dystrybucja biletów obowiązujących w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Wałbrzych oraz kontrola opłat za przejazdy i windykacja należności z tytułu przejazdu bez biletu lub bez ważnego biletu,

 14. opiniowanie lokalizacji przystanków autobusowych,

 15. budowa, konserwacja i utrzymywanie w należytym stanie przystanków autobusowych,

 16. ustalanie zasad korzystania przez przedsiębiorców z przystanków autobusowych zlokalizowanych na publicznych drogach gminnych, innych drogach publicznych, zgodnie z zawartymi porozumieniami z właściwymi zarządcami dróg i drogach wewnętrznych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałbrzych oraz pobieranie opłat z tytułu partycypacji przez przewoźników w kosztach utrzymania czystości i porządku na przystankach,

r) promowanie komunikacji miejskiej.

8. W zakresie finansów do zadań ZDiK należy:

  1. opracowywanie planów finansowych zabezpieczających realizację statutowych zadań ZDiK w zarządzaniu drogami i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej,

  2. wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha przy zapewnieniu przez Gminę Wałbrzych na ich realizację środków finansowych.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna i nadzór nad ZDiK

§ 4

    1. Strukturę organizacyjną ZDiK określa Regulamin organizacyjny ZDiK opracowany przez Dyrektora ZDiK.

    2. Integralną częścią Regulaminu jest schemat organizacyjny ZDiK.

     § 5

       1. ZDiK kieruje Dyrektor zatrudniany przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

       2. Dyrektor ZDiK zarządza jednostką w zakresie określonym w pełnomocnictwie udzielonym przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha i reprezentuje ją na zewnątrz.

       3. Dyrektor ZDiK podejmuje samodzielnie decyzje w zakresie ustalonym w planach finansowych i rzeczowych przyjętych do realizacji zadań budżetowych oraz określonym w przepisach prawa pracy dla pracowników.

       4. Dyrektor ZDiK wykonuje swoje obowiązki i zadania przy pomocy Zastępców Dyrektora i Głównego Księgowego.

       5. Dyrektor ZDiK zatrudnia i zwalnia swoich Zastępców i Głównego Księgowego.

       6. Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy działają w ramach udzielonego przez Dyrektora ZDiK upoważnienia i ponoszą przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

§ 6

    1. Organem sprawującym nadzór nad ZDiK jest Prezydent Miasta Wałbrzycha.

    2. Prezydent Miasta Wałbrzycha dokonuje oceny działalności Dyrektora ZDiK.

     Rozdział V

     Gospodarka finansowa

     § 7

       1. Gospodarkę finansową ZDiK regulują przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

       2. ZDiK prowadzi działalność na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

       3. Podstawą gospodarki finansowej ZDiK jest jego roczny plan dochodów i wydatków określony w uchwale budżetowej na dany rok.

       4. Na pokrycie działalności statutowej ZDiK uzyskuje środki z budżetu Gminy Wałbrzych.

Rozdział VI

Mienie ZDiK

§ 8

Środki trwałe ZDiK stanowią mienie komunalne Gminy Wałbrzych.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 9

    1. Przekształcenia, podziału i likwidacji ZDiK może dokonać Rada Miejska Wałbrzycha na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

    2. Zmiany i uzupełnienia niniejszego Statutu mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 10

 1. Uchyla się załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/166/99 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu (ze zmianami), pt. Statut Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu.

 2. § 2 uchwały Nr XII/166/99 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu (ze zmianami) otrzymuje brzmienie:

Zakres zadań, obszar działania oraz zasady gospodarki finansowej określa Statut Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu..

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

 

§ 12

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

*Zmieniona  Uchwałą LIII/400/06 z dnia 2006-06-26

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha

Alicja Rosiak

UZASADNIENIE

 

 

W celu uszczegółowienia zadań wykonywanych przez Zarząd Dróg i Komunikacji oraz dostosowania postanowień Statutu ZDiK do powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie samorządu terytorialnego, dróg i transportu drogowego, przedkładam projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu – jednostce budżetowej Gminy Wałbrzych.

Ilość odwiedzin: 1
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-04-14 13:31:19
Data udostępnienia informacji: 2005-04-14 13:31:19
Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-14 13:31:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...