Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
   Uchwały
      0
      2003
      2004
      2005
      2006
      2007
      2008
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Uchwały:
Uchwały > 2004 > grudzień > XXXIV/143/04 z dnia 2004-12-29
W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wałbrzych do Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

  UCHWAŁA NR XXXIV/143/04

RADY MIEJSKIEJ W WAŁBRZYCHU

z dnia 29 grudnia 2004 roku


W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wałbrzych do Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego sp. z o.o. z siedzibą we WrocławiuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 t. j. z późn. zmianami ) i art. 10 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. nr 9 poz. 43 ), Rada Miasta uchwala co następuje :§ 1


Rada Miasta Wałbrzycha, wyraża zgodę na przystąpienie Gminy Wałbrzych do Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i wniesienie wkładu pieniężnego do spółki, w wysokości 100 000 zł ( słownie: sto tysięcy złotych ).


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha
§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ

Alicja Rosiak

U Z A S A D N I E N I EFundusze poręczeń kredytowych są istotnym elementem lokalnego rynku finansowego, w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, które dysponując niewielkim kapitałem własnymi, brakiem zabezpieczeń i gwarancji kredytowych, mają utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Poprzez udzielenie gwarancji spłaty zaciągniętego kredytu czy pożyczki, fundusz poręczeń kredytowych umożliwia pokonanie tej bariery.

W celu ułatwienia działającym na terenie Gminy Wałbrzych podmiotom gospodarczym dostępu do zewnętrznych środków finansowych, istnieje potrzeba stworzenia możliwości uzyskania gwarancji kredytowych w ramach funduszu poręczeń kredytowych. Powołanie w Gminie, lokalnego funduszu poręczeń kredytowych jest możliwe, aczkolwiek niezmiernie kosztowne i ryzykowne zarówno z punktu widzenia organizacyjnego, jak i finansowego. Założenia finansowe utworzenia funduszu poręczeń kredytowych, zakładają minimalny kapitał własny w wysokości 4,7 mln zł, gdyż taki kapitał gwarantuje pokrycie kosztów funkcjonowania spółki (dochody z lokat i prowizji), możliwość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz zdolności do udzielania poręczeń na większe inwestycje.

Zgromadzenie takich środków finansowych, jako kapitału założycielskiego przez Gminę Wałbrzych jest bardzo trudne, natomiast pozyskanie funduszy z innych źródeł jest praktycznie niemożliwe. Mając na uwadze przeprowadzone analizy porównawcze różnych opcji potencjalnej realizacji funduszu poręczeń kredytowych, przy uwzględnieniu szans i zagrożeń, zasadne jest podjęcie decyzji, o przystąpieniu Gminy Wałbrzych do Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. we Wrocławiu, zarządzającego Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych. Przemawia za tym również fakt, że coraz więcej dolnośląskich gmin, zgłasza chęć przystąpienia do tego funduszu, który aktualnie dysponuje największym w regionie kapitałem w wysokości około 7 mln PLN.

Wśród czynników determinujących podjęcie decyzji o przystąpieniu do wyżej wymienionego funduszu, należy wymienić sprawdzone, nieskomplikowane i skuteczne procedury, sieć organizacji współpracujących ( PKO BP, Bank Gospodarstwa Krajowego), niewysokie koszty procedur poręczeniowych oraz możliwość pozyskania funduszy na dokapitalizowanie ze środków Unii Europejskiej.

Gmina Wałbrzych, nabywając udziały w Dolnośląskim Funduszu Gospodarczym sp. z o.o. we Wrocławiu, za środki mniejsze niż wymagane minimum przy realizacji opcji funduszu własnego, stanie się udziałowcem Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych, uzyska prawo do oferowania lokalnym przedsiębiorcom pomocy, w uzyskaniu poręczeń kredytów i pożyczek.

Ponieważ przystąpienie Gminy do Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych, poprawi możliwości rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw, poszerzy ofertę preferencji gminnych dla lokalnych podmiotów gospodarczych i jednocześnie da szansę wałbrzyskim przedsiębiorcom na efektywny rozwój, a w konsekwencji tworzenie nowych miejsc pracy, wnoszę o podjęcie przedmiotowej Uchwały.

Ilość odwiedzin: 1
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-01-11 10:41:06
Data udostępnienia informacji: 2005-01-11 10:41:06
Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-11 10:41:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...