Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
   Uchwały
      0
      2003
      2004
      2005
      2006
      2007
      2008
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Uchwały:
Uchwały > 2004 > grudzień > XXXIV/160/04 z dnia 2004-12-30
w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn. Wspólnota Samorządowa Lubiechów i nadania Statutu tej jednostce

 

Uchwała Nr XXXIV/160/04

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn. Wspólnota Samorządowa Lubiechów i nadania Statutu tej jednostce.


Na podstawie art.5 i art.35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz § 10 ust. 2 i 4 Statutu Miasta Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2003r. Rada Miejska Wałbrzycha uchwala , co następuje :


§ 1.


Tworzy się jednostkę pomocniczą p.n. Wspólnota Samorządowa Lubiechów i uchwala się jej Statut w następującym brzmieniu:Statut

Wspólnoty Samorządowej Lubiechów


I. Postanowienia ogólne


§ 1


 1. Wspólnota Samorządowa Lubiechów jest jednostką pomocniczą Miasta Wałbrzycha, której obszar wyznaczają granice ulic:

Wilcza Łowiecka, Lisia .


 1. Dokładny przebieg granic określa mapa stanowiąca załącznik do Uchwały.


§ 2


Ilekroć mowa w Statucie o Wspólnocie, oznacza ona wymienioną w § 1 ust. 1 Wspólnotę Samorządową Lubiechów.


§3


 1. Członkami Wspólnoty są jej mieszkańcy.

 2. W działalności Wspólnoty oprócz jej mieszkańców mogą uczestniczyć także inne osoby fizyczne oraz osoby prawne działające za pośrednictwem swoich przedstawicieli, których mienie znajduje się na terenie Wspólnoty lub których działalność jest na nim prowadzona.

 3. Do zadań Wspólnoty należy:


 1. zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej i prowadzenie działań na rzecz jej integracji,

 2. działanie na rzecz rozwoju i poprawy stanu środowiska naturalnego,

 3. tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich uczestników Wspólnoty,

 4. inicjowanie działań i współdziałanie w zakresie utrzymania porządku publicznego, bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym.


 1. Członkowie Wspólnoty podejmują decyzje poprzez jej organy.II. Organy Wspólnoty


§ 4


Organami Wspólnoty są:

 1. Rada Wspólnoty Samorządowej, zwana dalej Radą,

 2. Zarząd Wspólnoty Samorządowej, zwany dalej Zarządem.


§ 5


Organem uchwałodawczym Wspólnoty jest Rada w liczbie 15 osób wybierana przez jej mieszkańców.

§ 6


Rada wybiera ze swego składu Zarząd, w którego skład wchodzą: Przewodniczący Zarządu, od 1 do 3 Zastępców Przewodniczącego, Skarbnik i Sekretarz.


§ 7


 1. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.

 2. Rada pracuje w oparciu o przyjęty regulamin pracy zatwierdzony przez Radę Miejską.

 3. Rada przedkłada raz w roku mieszkańcom Wspólnoty sprawozdanie
  z działalności i plan pracy na następny rok.

 4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.3 Przewodniczący Rady przedkłada Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Prezydentowi Miasta wraz ze sprawozdaniem wykorzystania środków finansowych i rzeczowych pozyskanych na działalność Wspólnoty, dołączając ich specyfikacje.


§ 8


 1. Do zakresu zadań Rady należy:


1) Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej dot. Wspólnoty m.in. w zakresie:

  1. lokalizacji inwestycji,

  2. przebiegu tras linii komunikacyjnych,

  3. projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


2) Dysponowanie środkami finansowymi w ramach limitu ustalonego w uchwale budżetowej i środkami własnymi.

 1. Organizowanie samopomocy i wspólnych prac mieszkańców.

 2. Ścisła, bieżąca współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
  w sprawach udzielania pomocy społecznej mieszkańcom Wspólnoty oraz
  z Administracją Domów Mieszkalnych i Społeczną Komisją Mieszkaniową
  w zakresie przydziału mieszkań dla mieszkańców Wspólnoty. Wydawanie w tym zakresie opinii i przedkładanie ich Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

 3. Uchwalanie planu wydatków Wspólnoty w terminie wynikającym z procedury uchwalania budżetu Gminy.

 4. Opiniowanie propozycji zmian do Statutu Wspólnoty.


 1. Do wyłącznej właściwości Rady należy:


 1. wybór oraz odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków,

 2. podejmowanie uchwał w sprawie zasad zbycia lub nabycia składników mienia oraz zarządzania mieniem jednostki pomocniczej. Wydawanie upoważnień członkom Zarządu do realizacji zadań w tym zakresie.


§ 9


 1. Rada jest uprawniona do podejmowania uchwał w obecności co najmniej połowy jej ustawowego składu.

 2. Uchwały zapadają w wyniku głosowania jawnego zwykłą większością głosów /ilość głosów za, przewyższa ilość głosów przeciw/ z wyjątkiem uchwał w sprawach wyboru i odwołania członków Zarządu, które zapadają bezwzględną większością głosów /ilość głosów za, przewyższa ilość głosów przeciw i wstrzymujących się razem wziętych/ w głosowaniu tajnym.


§ 10


 1. Zebrania Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 2. Zebrania zwołuje Przewodniczący Zarządu, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub na pisemny wniosek
  co najmniej 1/3 członków Rady.

 3. Zebrania Rady dotyczące wyboru członków Zarządu zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej w terminie 14 dni od daty wyborów do Rady .


§ 11


 1. Obrady Rady prowadzi Przewodniczący Zarządu lub jego Zastępca.

 2. Obrady są protokołowane. Protokół i uchwały podpisują: Przewodniczący Zarządu
  i Sekretarz.

 3. Uchwały sprzeczne z prawem, Statutem Miasta i Statutem Wspólnoty są nieważne.

 4. Nieważność uchwał stwierdza Rada Miejska na najbliższej sesji w formie uchwały i powiadamia o tym Radę, podając równocześnie treść rozstrzygnięcia do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie.


§ 12


Przewodniczący Zarządu ogłasza uchwały przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób.
§ 13


Przewodniczący Zarządu przekazuje uchwały i kopie protokołu Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Prezydentowi Miasta w terminie 7 dni od dnia odbycia zebrania.§ 14


Organem wykonawczym Wspólnoty jest Zarząd.


§ 15


Do zadań Zarządu należy:

  1. przygotowywanie projektów uchwał Rady,

  2. wskazywanie sposobu realizacji uchwał i ich wykonywanie,

  3. organizowanie imprez osiedlowych np.: w zakresie kultury, sportu, rozrywki, turystyki,

  4. organizowanie prac społecznych,

  5. zarządzanie mieniem jednostki pomocniczej,

  6. prowadzenie dokumentacji jednostki pomocniczej,

  7. informowanie na bieżąco interesantów w sprawach dotyczących Wspólnoty
   i Miasta,

  8. określanie sposobu korzystania z lokali stanowiących mienie Wspólnoty.


§ 16


Do zadań Przewodniczącego Zarządu należy reprezentowanie Rady na zewnątrz oraz realizacja innych zadań wynikających z niniejszego Statutu i uchwał Rady.


§ 17

 1. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

 2. Zarząd wybierany jest spośród członków Rady na pierwszym zebraniu po dokonanych wyborach, zwołanym przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 3. Pierwsze zebranie prowadzi najstarszy wiekiem Radny, pochodzący z obszaru działania jednostki pomocniczej.


§ 18


 1. Kandydatów na Przewodniczącego, Zastępców, Sekretarza i Skarbnika Zarządu, zgłaszają osoby uprawnione do głosowania – na piśmie, pod warunkiem poparcia kandydatury przez 1/3 osób uprawnionych do głosowania.

 2. Kandydatury przedstawia komisja skrutacyjna wyłoniona spośród członków zebrania.

 3. Warunkiem głosowania nad kandydatami jest zgoda kandydatów wyrażona ustnie
  w czasie obrad zebrania lub na piśmie w razie nieobecności kandydata.

 4. Zgłoszenie kandydata winno zawierać uzasadnienie.§ 19


Odwołanie poszczególnych członków Zarządu może nastąpić przed upływem kadencji
na uzasadniony wniosek co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
III. Gospodarka finansowa oraz zakres i formy kontroli Wspólnoty.


§ 20


 1. Wspólnocie może być przyznane odrębną uchwałą prawo zarządu wydzieloną częścią mienia komunalnego znajdującego się na jej terytorium niezbędnego do wykonywania zadań statutowych.

 2. Wspólnocie przekazuje się środki finansowe przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej dotyczące:

  1. wydatków administracyjnych i biurowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Wspólnoty /czynsz, artykuły niezbędne do prac konserwatorsko-remontowych siedziby, media, materiały kancelaryjne/,

  2. wydatków związanych z organizacją imprez, spotkań i uroczystości,

 1. Gospodarka finansowa Wspólnoty prowadzona jest w ramach budżetu Miasta.

 2. Obsługa kasowa Wspólnoty odbywa się za pomocą konta bankowego Miasta.

 3. Oświadczenia woli w zakresie udzielonego pełnomocnictwa do zarządzania mieniem składa członek Zarządu wskazany w uchwale oraz osoby upoważnione przez Prezydenta, a także skarbnik, gdy oświadczenia dotyczą spraw finansowych lub majątkowych Wspólnoty.

 4. Dochodami Wspólnoty są dochody własne, w tym m.in. pochodzące
  z darowizn i funduszy uzyskanych z dobrowolnych składek mieszkańców oraz środki gminne.

 5. Obsługę finansowo-księgową zapewnia Prezydent poprzez służby finansowe Urzędu Miejskiego.

 6. Realizacja płatności następuje w oparciu o uchwałę wraz z załączonym rachunkiem lub fakturą potwierdzoną pod względem merytorycznym.


§ 21


 1. Kontrola w zakresie dysponowania środkami budżetowymi oraz zarządzania mieniem sprawowana jest przez Radę Miejską /za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej/ oraz Prezydenta Miasta poprzez odpowiednie służby Urzędu Miejskiego.

 2. Nadzór nad działalnością statutową sprawuje Rada Miejska /za pośrednictwem Komisji Statutowo-Regulaminowej/.

 3. W ramach sprawowanego nadzoru Wspólnota przekazuje Radzie Miejskiej
  i Prezydentowi Miasta:

  1. sprawozdania z rocznej działalności w terminie do końca lutego roku następnego, zawierające m.in. informację dot. rozdysponowania przekazanych środków finansowych i zarządu mieniem komunalnym,

  2. uchwały podejmowane przez Wspólnotę, w tym dotyczące planu wydatków,
   w terminie 7 dni od ich podjęcia,

  3. informacje dot. organizacji, funkcjonowania i działań Wspólnoty na każde żądanie Prezydenta i Przewodniczącego Rady Miejskiej.
IV. Zasady i tryb wyborów do Rady Wspólnoty Samorządowej Lubiechów


§ 22


 1. Wybory do Rady zarządza Rada Miejska.

 2. Do przeprowadzenia wyborów powołana zostaje Komisja Wyborcza.


§ 23


Do zadań Komisji Wyborczej należy:


  1. rejestrowanie kandydatów na członków Rady,

  2. zarządzenie druku obwieszczeń wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomości,

  3. zarządzenie druku kart do głosowania,

  4. ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów do Rady i ogłoszenie ich w trybie określonym w niniejszym Statucie,

  5. czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego
   w miejscu i czasie głosowania.

  6. wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę Miejską Wałbrzycha,§ 24


 1. Rada Miejska Wałbrzycha określa uchwałą kalendarz czynności wyborczych.

 2. Jeżeli w danym okręgu wyborczym nie zostanie zarejestrowana minimalna liczba kandydatów, określona w § 5 Statutu Wspólnoty, wyborów w tym okręgu nie przeprowadza się. O przyczynach nie przeprowadzenia wyborów Komisja Wyborcza niezwłocznie powiadamia wyborców w drodze obwieszczenia, którego druk i rozplakatowanie zapewnia Prezydent Miasta.

 3. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, legitymujących się ilością 25 podpisów mieszkańców obszaru działania Wspólnoty.

 4. Osoba kandydująca do Rady musi wyrazić na to pisemną zgodę.

 5. Osoba kandydująca do Rady musi być mieszkańcem obszaru Wspólnoty.


§ 25


 1. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów.

 2. Wyborca udzielający poparcia kandydatowi składa podpis obok czytelnie wpisanego nazwiska, imienia i adresu zamieszkania .

 3. Na każdej karcie wykazu osób popierających kandydata umieszcza się jego imię i nazwisko oraz PESEL.

 4. Komisja Wyborcza przyjmując zgłoszenie niezwłocznie bada, czy zgłoszenie jest zgodne z niniejszymi przepisami. Na każdym zgłoszeniu komisja odnotowuje datę i godzinę oraz liczbę porządkową jego wpływu.

 5. Jeżeli Komisja Wyborcza stwierdzi na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, a w razie potrzeby również wyjaśnień wyborców, że zgłoszenie nie uzyskało wymaganego poparcia wyborców, odmawia jego przyjęcia wskazując stwierdzone wady i zwraca zgłoszenie.

 6. Jeżeli usunięcie wskazanych wad zgłoszenia nie jest możliwe w terminie ustalonym dla dokonywania zgłoszeń, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia i niezwłocznie zawiadamia o tym zgłaszających poprzez umieszczenie ogłoszenia w siedzibie Wspólnoty.


§ 26 1. Głosowanie odbywa się w oparciu o spis wyborców.

 2. Spis sporządza się w Urzędzie Miejskim, najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, na podstawie stałego rejestru wyborców, prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów.

 3. Spis sporządza się w 2 egzemplarzach, według miejsca zamieszkania wyborców.

 4. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia oraz adres zamieszkania wyborcy.

 5. W spisie wyborców uwzględnia się stałych mieszkańców Wspólnoty mających bierne
  i czynne prawo wyborcze, w myśl Ordynacji Wyborczej do Rad Gmin, Rad Powiatów
  i Sejmików Województw.

 6. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu.


§ 27


Głosowanie odbywa się w lokalu, zwanym dalej lokalem wyborczym, który wyznacza Prezydent Miasta.


§ 28


W lokalu wyborczym wydziela się miejsca zapewniające tajność głosowania.


§ 29


 1. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta,
  po czym zamyka ją i opieczętowuje oraz ustala liczbę otrzymanych kart do głosowania.

 2. Od chwili opieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.


§ 30


 1. Przed przystąpieniem do głosowania, wyborca okazuje Komisji Wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.

 2. Wyborca nie wpisany do spisu wyborców zostanie przez Komisję dopisany
  i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje
  na obszarze Wspólnoty oraz posiada prawa wyborcze.§ 31


 1. Wyborca ujęty w spisie otrzymuje od Komisji kartę do głosowania właściwą dla przeprowadzanych wyborów.

 2. Wyborca potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu
  na to przeznaczonej.

 3. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Rady Miejskiej Wałbrzycha.

 4. Po oddaniu głosu wyborca wrzuca kartę do urny.


§ 32


 1. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było przejściowo uniemożliwione, Komisja Wyborcza może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo odroczenie do dnia następnego. Uchwała w tej sprawie powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i przesłana Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 2. W razie przerwania lub odroczenia głosowania, komisja zapieczętowuje wlot urny wyborczej i oddaje urnę wraz ze spisem wyborców i pieczęcią Rady Miejskiej
  na przechowanie Przewodniczącemu Komisji Wyborczej. Komisja ustala również liczbę kart niewykorzystanych, umieszcza je w opieczętowanym pakiecie i oddaje na przechowanie Przewodniczącemu Komisji Wyborczej. Przed ponownym podjęciem głosowania komisja stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na urnie i pakiecie z kartami są nienaruszone.


§ 33


 1. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym lokal się znajduje, jakakolwiek agitacja wyborcza w dniu wyborów jest zabroniona.

 2. Komisja Wyborcza postanawia o umieszczeniu w lokalu wyborczym oraz w miejscu zapewniającym tajność głosowania zwięzłej informacji o sposobie głosowania właściwym dla przeprowadzanych wyborów. Informację tę sporządza się, według wzoru ustalonego przez Komisję Wyborczą.


§ 34


Niezwłocznie po zakończeniu głosowania, Komisja Wyborcza ustala jego wyniki, dokonując czynności określonych w § 35 oraz sporządza protokół zawierający liczby:

 1. osób uprawnionych do głosowania,

 2. wyborców, którym wydano karty do głosowania,

 3. oddanych kart do głosowania,

 4. kart nieważnych,

 5. kart ważnych,

 6. głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nieważności,

 7. otrzymanych i niewykorzystanych kart do głosowania,

 8. głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.

§ 35


 1. Komisja ustala, na podstawie spisu wyborców, liczbę osób uprawnionych
  do głosowania oraz liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania. 1. Komisja ustala liczbę niewykorzystanych kart do głosowania, a następnie karty
  te umieszcza w zapieczętowanym pakiecie.

 2. Przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania.

 3. Kart do głosowania przedartych, całkowicie na dwie lub więcej części, nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach, o których mowa w ust. 3.

 4. Jeżeli liczba kart do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.

 5. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo innych dopisków nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu.

 6. Komisja Wyborcza ustala, na podstawie ważnych kart do głosowania, liczbę głosów nieważnych oraz liczbę głosów ważnie oddanych na każdego kandydata.


§ 36


Komisja sporządza w 3 egzemplarzach protokół głosowania.


§ 37


 1. W protokole wymienia się poza liczbami, o których mowa w § 34 osoby wybrane do Rady.

 2. Za wybrane do Rady uważa się osoby, które kolejno uzyskały największą ilość głosów.

 3. W przypadku równej ilości otrzymanych głosów przez kandydatów, którym przypada ostatni mandat w Radzie, o przyznaniu mandatu decyduje losowanie przeprowadzone na zasadach ustalonych przez Komisję Wyborczą.

 4. W protokole podaje się czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz omawia zarządzenia i podjęte decyzje, jak również inne istotne okoliczności związane
  z przebiegiem głosowania.

 5. Protokół podpisują i każdą ze stron parafują wszystkie osoby wchodzące
  w skład Komisji Wyborczej obecne przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią Rady Miejskiej.

 6. Członkom Komisji Wyborczej przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag,
  z wymienieniem konkretnych zarzutów, z tym, że nie zwalnia ich to
  z obowiązku podpisania protokołu głosowania.


§ 38


 1. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym, w miejscu łatwo dostępnym dla wyborców 1 egzemplarza protokołu głosowania w obszarze.

 2. Pozostałe egzemplarze protokołu przekazuje się Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Prezydentowi Miasta.§ 39


 1. Mandat członka Rady wygasa przed upływem kadencji w razie:


  1. śmierci,

  2. rezygnacji z mandatu, złożonej na piśmie,

  3. utraty praw obywatelskich.


 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady, skład Rady zostaje
  uzupełniony o osoby, które otrzymały kolejno największą ilość głosów
  podczas wyboru Rady, z zastrzeżeniem § 37 ust. 3.

 2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada Wspólnoty.


§ 40


Rozstrzyganie wątpliwości w interpretacji powyższych zasad i trybu wyborów należy
do Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miejskiej Wałbrzycha.V. Postanowienia końcowe.


§ 41


Interpretacja postanowień niniejszego Statutu należy do Rady Miejskiej.


§ 42


Zmiany w niniejszym Statucie następują w drodze uchwały Rady Miejskiej, na wniosek Prezydenta, radnych lub na wniosek Rady Wspólnoty.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha


Alicja Rosiak


U Z A S A D N I E N I ENa terenie Miasta Wałbrzycha działają grupy aktywności społecznej – Wspólnoty Samorządowe – nie mające statusu jednostki pomocniczej.

Dążąc do uregulowania działalności tych wspólnot zwłaszcza w zakresie przekazywania im zadań i uprawnień oraz wprowadzenia zgodnych z przepisami zasad finansowania, Prezydent i Rada Miejska , działając w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym przeprowadzili w dniu 23 maja 2004 roku, zgodnie z uchwała Nr XX/4/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 stycznia 2004 roku - konsultacje z mieszkańcami miasta Wałbrzycha w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych na bazie dotychczas istniejących Rad Wspólnot Samorządowych – zgodnie z obowiązującą procedurą.

Wyniki konsultacji pozwalają na stwierdzenie , że większość mieszkańców biorących udział w Konsultacjach opowiedziała się za utworzeniem jednostek pomocniczych , stąd przedłożony Państwu Radnym projekt uchwały.
Przewodniczący

Komisji Statutowo-Regulaminowej

Rady Miejskiej Wałbrzycha


Zdzisław Dobrowolski

Ilość odwiedzin: 1
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-01-12 13:30:26
Data udostępnienia informacji: 2005-01-12 13:30:26
Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-12 13:30:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...