Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
   Uchwały
      0
      2003
      2004
      2005
      2006
      2007
      2008
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Uchwały:
Uchwały > 2004 > grudzień > XXXIV/142/04 z dnia 2004-12-29
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zachodniej Obwodnicy Miasta - rejonu ulicy Wyszyńskiego w Wałbrzychu

  U C H W A Ł A Nr XXXIV/142/04

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 29 grudnia 2004 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zachodniej Obwodnicy Miasta - rejonu ulicy Wyszyńskiego w Wałbrzychu.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:


§ 1


Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zachodniej Obwodnicy Miasta – rejonu ulicy Wyszyńskiego, zwanego dalej planem.

§ 2


Granice obszaru objętego planem określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w skali 1:10000.

§ 3


Celem planu jest zabezpieczenie terenów pod realizację inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad i warunków rozwoju terenów komunikacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy zachowaniu wartości krajobrazowych i środowiskowych obszaru.


§ 4


Zakres ustaleń planu będzie zgodny z art. 15 ust. 2 oraz w zależności od potrzeb z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).


§ 5


Granica obszaru, na którym lokalizowana będzie inwestycja celu publicznego pokrywa się z granicą obszaru objętego planem o której mowa w § 2.


§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.


§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha


Alicja RosiakU Z A S A D N I E N I E
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha zatwierdzonym Uchwałą Nr XI/154/99 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 1999 roku i zmienionym Uchwałą Nr XII/142/03 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 lipca 2003 roku teren objęty planem położony jest w jednostce urbanistycznej F na obszarze oznaczonym symbolami F 2.1, F 2.2 i F 4.2 dla którego Studium... jako uwarunkowania rozwoju przyjmuje tereny rolne objęte strefą C uzdrowiska Szczawno Zdrój, ustalając jako kierunek zagospodarowania przestrzennego użytkowanie bez zmian.

Ponadto Studium... rezerwuje na tym obszarze teren pod ulicę klasy głównej podstawowego układu komunikacyjnego miasta będącą w tym przypadku fragmentem Zachodniej Obwodnicy Miasta. Celem planu jest zabezpieczenie terenów pod przyszłą realizację tego odcinka obwodnicy przy zachowaniu wartości krajobrazowych i środowiskowych obszaru.

W celu spełnienia dyspozycji art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonano analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia planu dla obszaru położonego w rejonie ulicy Wyszyńskiego w Wałbrzychu do granicy administracyjnej z miastem Szczawno Zdrój, , z której wynika iż opracowanie przedmiotowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zasadne.

W chwili obecnej trudno jest określić dokładnie jakie skutki finansowe dla Gminy pociągnie za sobą podjęcie niniejszej uchwały.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego (zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) jest jednym z dokumentów opracowywanych w trakcie przeprowadzania procedury planistycznej i formalno – prawnej związanej ze sporządzaniem planu.

W związku z powyższym dane dotyczące skutków finansowych będą przedstawione Radzie po opracowaniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego.


Biorąc powyższe pod uwagę oraz wyniki analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia planu, a także przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioskuję o zaakceptowanie przez Radę Miejską Wałbrzycha przedstawionego projektu uchwały i jej podjęcie.

Ilość odwiedzin: 2
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-01-11 10:38:35
Data udostępnienia informacji: 2005-01-11 10:38:35
Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-11 10:38:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...