Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
   Uchwały
      0
      2003
      2004
      2005
      2006
      2007
      2008
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Uchwały:
Uchwały > 2004 > grudzień > XXXIV/136/04 z dnia 2004-12-29
w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej w 2005 roku dla zakładów budżetowych

  Uchwała Nr XXXIV/136/04

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 29 grudnia 2004 rokuw sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej w 2005 roku dla zakładów budżetowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 117 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:§ 1


Ustala się stawki dotacji przedmiotowej w 2005 roku zakładów budżetowych w zakresie następujących usług:


Lp.

Nazwa zakładu budżetowego

Stawka dotacji

zł/jednostkę

1

2

3

1.

Żłobek Samorządowy Nr 1

24,04 zł/1 osobę/dzień

2.

Żłobek Samorządowy Nr 5

38,32 zł/1 osobę/dzień
§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 01 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Urzędowym Rady Miejskiej Wałbrzycha.


Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Alicja Rosiak
Uzasadnienie

do uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej w 2005 roku dla zakładów budżetowych.

Zgodnie z art. 117 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą byś udzielane dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych. Stawki tych dotacji ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały ustala stawki dotacji kalkulowane według stawek jednostkowych. W 2005 roku dotację przedmiotową otrzymają 2 placówki prowadzone w formie zakładów budżetowych.

Ilość odwiedzin: 1
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-01-11 10:19:25
Data udostępnienia informacji: 2005-01-11 10:19:25
Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-11 10:19:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...