Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
   Uchwały
      0
      2003
      2004
      2005
      2006
      2007
      2008
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Uchwały:
Uchwały > 2004 > grudzień > XXXIV/147/04 z dnia 2004-12-30
w sprawie przyjęcia programu zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wałbrzycha na 2005 rok.

  Uchwała Nr XXXIV/147/04

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 30 grudnia 2004 roku


w sprawie przyjęcia programu zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wałbrzycha na 2005 rok.


Na postawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9 ust. 3 stawy z dnia 24 kwietnia 1982 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( teks jednolity Dz.U. z 2003 roku nr 24, poz. 198 z późniejszymi zmianami ), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:


§ 1


Przyjmuje się program zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wałbrzycha na 2005 rok.

§ 2


Program zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wałbrzycha

na 2005 rok

Wprowadzenie


Narkotyki i narkomania są problemem społecznym, który stanowi wyzwanie cywilizacyjne o zasięgu globalnym. Duże rozpowszechnienie używania środków psychoaktywnych ma wielowymiarowe przyczyny, a szkody z tym związane obserwowane są w różnych sferach życia społecznego. Stąd wywodzi się postulat, aby działania zapobiegawcze miały charakter interdyscyplinarny i zrównoważonego podejścia pomiędzy działaniami na rzecz ograniczenia popytu o ograniczania podaży.

Podstawa działań wiązanych z zapobieganiem narkomanii stanowią: ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 24 kwietnia 1997 roku oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2002 – 2005.

Głównym celem programu jest ograniczenie używania narkotyków oraz związanych
z tym problemów. Zadania ujęte w nim skoncentrowane są na rozwijaniu i popieraniu działalności informacyjnej i kulturalnej podejmowanej w celu informowania społeczeństwa
o szkodliwości narkomanii oraz prowadzeniu działalności wychowawczej i zapobiegawczej polegającej na :

 • promocji zdrowego stylu życia,

 • wspieraniu działalności placówek prowadzących działalność zapobiegawczą
  w środowiskach zagrożonych uzależnieniem od środków narkotycznych.

 • informowaniu o szkodliwości środków i substancji psychoaktywnych, których używanie może prowadzić do narkomanii oraz o narkomanii i jej skutkach,

 • podejmowaniu i wspieraniu działań ogólnokrajowych i lokalnych oraz innych inicjatyw społecznych.

W realizacji powyższych zadań mogą uczestniczyć w szczególności stowarzyszenia, organizacje społeczne, fundacje, kościoły i inne związki wyznaniowe, medyczne samorządy zawodowe, rodziny osób uzależnionych oraz grupy samopomocy osób uzależnionych i ich rodzin.


Rozdział I

Stan problemów narkotykowych w Wałbrzychu.


Duże rozpowszechnienie używania środków psychoaktywnych ma wielowymiarowe przyczyny, a szkody z nim związane obserwowane są w różnych sferach życia społecznego. Stąd wywodzi się postulat, aby działania zapobiegawcze miały charakter interdyscyplinarny i zrównoważonego podejścia pomiędzy działaniami na rzecz ograniczania popytu i ograniczania podaży.

Wyniki badań zawarte w raporcie pn. Wdrażanie i ewaluacja programów profilaktyki środowiskowej. Monitorowanie problemów alkoholowych i narkotycznych na terenie miasta Wałbrzycha w 2004 roku oraz przyjętą przez Radę Miejską Wałbrzycha Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na lata 2004 – 2008 pozwoliły na postawienie wniosków końcowych dotyczących:


 1. Geografii i dynamiki problemów:

  • problemy narkotyczne w mieście uległy częściowemu przemieszczeniu
   i występują obecnie z nasileniem w rejonach Nowego Miasta, Piaskowej Góry, Podzamcza i Podgórza Śródmieścia, Starego Zdroju i Sobięcina,

  • utrwaliła się penetracja okolic szkół przez dealerów narkotykowych,

  • utrwaliło się charakterystyczne dla dużych miast szybkie przemieszczanie się dealerów narkotykowych i narkomanów w nowe bezpieczne miejsca – odwiedzane przez młodzież,

  • utrzymuje się duże zainteresowanie młodzieży szkół gimnazjalnych środkami narkotycznymi,

  • utrzymuje się tendencja spadkowa w zainteresowaniu środkami narkotycznymi wśród dzieci i młodzieży szkół ponad podstawowych,

  • na rynku narkotykowym nie wystąpiły zmiany – dominuje canabis
   i opiaty, wzrasta udział amfetaminy i ecstasy, pojawiają się coraz częściej grzyby halucynogenne,

  • występują zauważalne efekty oddziaływań profilaktycznych dot. narkomanii,

  • badane problemy mają silne powiązania z nasilającymi się zaburzeniami występującymi w rodzinach,

  • młodzież z zaburzonych rodzin wyraźnie częściej doznaje bądź dokonuje aktów przemocy i agresji.

 2. Propozycji działań prewencyjno profilaktycznych:

  • kontynuowanie działań profilaktycznych w szkołach podstawowych
   i gimnazjach, działaniami tymi należy objąć grupy rodzicielskie,

  • preferowanie w konkursach programowych ofert działań profilaktycznych skierowanych do młodzieży szkół ponadpodstawowych będących kontynuacją działań ze szkół podstawowych i gimnazjów,

  • rozwijanie współpracy ze Strażą Miejską i Policją w rozpoznawaniu
   i eliminowaniu z okolic szkół dealerów narkotykowych,

  • kontynuowanie programów szkoleniowych dla osób z zawodem lub funkcją związanych z problemami alkoholowymi i narkotycznymi, dotyczące założeń
   i zasad polityki miasta wobec tych problemów oraz podstawowych informacji dotyczących monitorowania zjawisk w miejscu pracy bądź działania.

Rozdział II

Podstawowe cele programu:

 1. Zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używaniu środków psychoaktywnych poprzez organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych i opiekuńczo wychowawczych programów profilaktycznych

 2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych
  z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku.

 3. Zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów programów profilaktycznych.

 4. Zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie leczenia, rehabilitacji i ograniczania szkód zdrowotnych poprzez rozwój specjalistycznych placówek i programów.

 5. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkotyczne pomocy psychospołecznej i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej.


Rozdział III

Zadania w zakresie profilaktyki i edukacji dotyczącej problematyki narkomanii


Zadanie 1. Zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używaniu środków psychoaktywnych.
Lp.Nazwa zadania

Odpowiedzialny za realizację zadania

-----------------------------

Partnerzy w realizacji zadania

Termin realizacji

------------------

Uwagi

1.

Uwzględnianie problematyki narkomanii w lokalnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych w szczególności w części dotyczącej diagnozy rozpowszechniania i używania narkotyków oraz planowania działań zapobiegawczych
Miejski Ośrodek Pomocy SpołecznejPraca ciągła

2.

Wspieranie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
w rozwijaniu działań profilaktycznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

----------------------------------

Placówki oświatowe

Straż Miejska


Praca ciągła

3.

Prowadzenie programów profilaktycznych i wprowadzanie programów alternatywnych jako element organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

----------------------------------

Organizacje pozarządowe,

Kościoły i związki wyznaniowe,
Praca ciągła

4.


Organizowanie i prowadzenie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodziców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

----------------------------------

Placówki oświatowe, organizacje pozarządowe i osoby fizycznePraca ciągła

5.

Wspieranie merytoryczne kadry pedagogicznej przy opracowywaniu szkolnych programów profilaktycznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

----------------------------------

Placówki oświatowe


W okresie roku szkolnego


Zadanie 2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku.
Lp.Nazwa zadania

Odpowiedzialny za realizację zadania

-----------------------------------

Partnerzy w realizacji zadania

Termin realizacji

------------------

Uwagi

1.

Prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę narkomanii adresowanych w szczególności do określonych grup docelowych
(młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)


Miejskim Ośrodek Pomocy Społecznej,

-----------------------------------

Instytucje i organizacje pozarządowe,

Środki masowego przekazu,


Zgodnie z przyjętymi terminami i harmonogram-

mem kampanii


Zadanie 3. Organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z udziałem grup rodzicielskich.
L.p.Nazwa zadania

Odpowiedzialny za realizację zadania

-----------------------------------

Partnerzy w realizacji zadania

Termin realizacji

-----------------

Uwagi

1

Organizowanie i prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

-----------------------------------

Placówki oświatowe


Praca ciągła

2

Promowanie zdrowego stylu życia w działalności oświatowej

Placówki oświatowe

--------------------------Instytucje, organizacje pozarządowe, kluby i organizacje sportowe,


Praca ciągła

3

Prowadzenie programów edukacyjnych, organizowanie konkurs, olimpiad, turniejów, promujących zdrowy styl życia bez nałogów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

-----------------------------------

Instytucje, organizacje pozarządowe

Placówki oświatowe i opiekuńczo – wychowawcze


W trakcie roku szkolnego

4

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element programów psychoprofilaktycznych w szkołach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

-----------------------------------

Placówki oświatowe


W trakcie roku szkolnego


Zadanie 4. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkotyczne pomocy psychospołecznej i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej.
l.p.Nazwa zadania

Odpowiedzialny za realizacje zadania

-------------------------------Partnerzy w realizacji zadania

Termin realizacji

------------------

Uwagi

1.

Pomoc dla rodziców dzieci zażywających narkotyki poprzez:

 1. informowanie o formach pomocy dzieciom i młodzieży zażywającym narkotyki,

 2. wykrywanie zagrożeń narkotycznych występujących w rodzinach,

 3. uświadamianie członkom rodzin zagrożeń wynikających z narkomanii,

 4. dokonywanie przez pracowników socjalnych diagnozy sytuacji w rodzinach dotkniętych problemem narkomanii,

 5. prowadzenie grup wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od narkotykówMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

-----------------------------------

Instytucje i organizacje pozarządowe,

Osoby fizyczne


Praca ciągła


2.

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa: psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego i prawnego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

-----------------------------------

Instytucje i organizacje pozarządowePraca ciągła

2

Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób eksperymentujących z narkotykami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Praca ciągła

3

Prowadzenie punktów konsultacyjnych, w tym internetowego, dla osób z problemem narkotykowym i ich rodzin

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

-----------------------------------

Organizacje pozarządowe

Placówki ochrony zdrowia


Praca ciągła

4

Prowadzenie telefonu zaufania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

-----------------------------------

Organizacje pozarządowe


Praca ciągła

5

Prowadzenie specjalistycznych ośrodków profilaktyki uzależnień od narkotyków

Instytucje i

organizacje pozarządowePraca ciągłaZadanie 5. Szkolenie grup zawodowych zaangażowanych w problematykę narkomanii, zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów programów profilaktycznych, monitorowanie problemów narkotycznych.
l.pNazwa zadania

Odpowiedzialny za realizację zadania

------------------------------------

Partnerzy w realizacji zadania

Termin realizacji

------------------Uwagi

1

Prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadania profilaktyczne obejmujące problematykę narkomanii, w szczególności dla:

 1. pracowników szkół i placówek oświatowych,

 2. pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych,

 3. pracowników socjalnych,

 4. wychowawców świetlic środowiskowych,

 5. kuratorów sądowych,

 6. strażników miejskich,

 7. funkcjonariuszy policji,

 8. funkcjonariuszy więziennictwa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

------------------------------------

Instytucje i organizacje pozarządowe

Zgodnie
z harmonogramem szkoleń

2

Prowadzenie stałego systemu informacji na temat działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów narkotycznych
Zadanie 6. Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych i osób fizycznych realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkomanii.
l.p.Nazwa zadania

Odpowiedzialny za realizację zadania

------------------------------------

Partnerzy w realizacji zadania

Termin realizacji

------------------

Uwagi

1.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi z zakresu zapobiegania narkomanii


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

------------------------------------

Organizacje pozarządowe, instytucje, Kościoły
i związki wyznaniowe, osoby fizyczne,

placówki oświatowe
i opiekuńczo-wychowawcze

Praca ciągła
2

Organizowanie szkoleń dla realizatorów programu zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


Zgodnie z harmonogram-mem
§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Urzędowym Rady Miejskiej Wałbrzycha.Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha


Alicja Rosiak

Uzasadnienie


Program zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wałbrzycha na 2005 rok jest kontynuacją działań realizowanych w 2004 roku i w latach ubiegłych. Zawiera spis zadań oraz sposób ich realizacji, które nakłada na gminy ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. W szczególności zadania te obejmują:

 1. Zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używania środków psychoaktywnych poprzez wspieranie placówek oświatowych w rozwijaniu działań profilaktycznych, prowadzenie programów profilaktycznych i wprowadzanie programów alternatywnych jako element organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizowanie i prowadzenie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodziców.

 2. Podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku poprzez prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę narkomanii.

 3. Organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z udziałem grup rodzicielskich, promowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie programów edukacyjnych, organizowanie konkursów i olimpiad promujących zdrowy styl życia, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element programów psychoprofilaktycznych w szkołach.

 4. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkotyczne pomocy psychospołecznej i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej. Prowadzenie i wspieranie działalności punktów konsultacyjnych dla osób z problemem narkotykowym, oraz telefonu zaufania. Kontynuowanie działalności internetowego punktu konsultacyjnego.

 5. Szkolenie grup zawodowych zaangażowanych w problematykę narkomanii, zwiększenie ilości kompetentnych realizatorów programów profilaktycznych, monitorowanie problemów narkotycznych.

 6. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkomanii.

Program zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii zawiera również zdania wynikające z gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Wałbrzycha na lata 2004 - 2006. Należą do nich m.in.: wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży, organizowanie lokalnych kampanii edukacyjnych angażujących lokalne media i znane postacie, stosowanie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów narkotycznych, tworzenie grup eksperckich celem wspomagania działalności organizacji pozarządowych, organizowanie szkoleń, prowadzenie stałego systemu informacji na temat działań podejmowanych na terenie miasta w zakresie rozwiązywania problemów narkotycznych.

Na realizację zadań ujętych w programie zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wałbrzycha na 2005 rok planuje się przeznaczyć środki z dochodów własnych gminy w wysokości 43.000 zł.


Ilość odwiedzin: 1
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-01-11 14:20:12
Data udostępnienia informacji: 2005-01-11 14:20:12
Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-11 14:20:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...