Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


ZARZĄDZENIE nr 24/06

Prezydenta Miasta Wałbrzycha

z dnia   13 stycznia 2006 r.

 

 

w sprawie wprowadzenia  Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu*

 

 Na podstawie art. 33, ust. 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 3 ust 1 i 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu z dnia 14 października 2005 roku zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wprowadzam w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy stanowiący  załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Traci moc Zarządzenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha nr 807/05 z dnia 28 października 2005 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ze zmianami.

 

                                                                         § 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

-Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/06 
-
Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru
-Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru
-Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru
-Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru
-Załącznik nr 5 do Regulaminu naboru
-Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru
-Załącznik nr 6 a do Regulaminu naboru

 *Zmieniony Zarządzeniem nr 772/06 z dnia 30.10.2006 r.

*Zmieniony Zarządzeniem nr 707/07 z dnia 20.09.2007 r.

*Zmieniony Zarządzeniem nr 389/08z dnia 29.04.2008 r.

Ilość odwiedzin: 3114
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Kaminska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kaminska
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Kaminska
Data wytworzenia informacji: 2006-01-16 11:35:57
Data udostępnienia informacji: 2006-01-16 11:35:57
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-30 08:44:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...