Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
   Uchwały
      0
      2003
      2004
      2005
      2006
      2007
      2008
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Uchwały:
Uchwały > 2004 > grudzień > XXIV/149/04 z dnia 2004-12-30
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należącej do kompetencji Gminy Wałbrzych jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawo

Uchwała Nr XXIV/149/04

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 30 grudnia 2004 rokuw sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należącej do kompetencji Gminy Wałbrzych jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja.Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6, w nawiązaniu do art. 91 d, ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz.1112 z późn. zm.) uchwala się co następuje :§ 1Uchwala się Regulamin wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych, zwany dalej Regulaminem.ROZDZIAŁ I


Postanowienia ogólne


§ 2

 1. Regulamin określa:

1) Wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz za wysługę lat,


2) Szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw,


3) Wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.


4) Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli w grupach awansu zawodowego.


§ 3


Ilekroć w regulaminie jest mowa o :


- nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Wałbrzych,


- szkołach bez bliższego określenia – rozumie się przez to przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja prowadzone przez Gminę Wałbrzych.


ROZDZIAŁ II


Dodatki motywacyjne

§ 4


 1. Środki na dodatki motywacyjne tworzy się:

   1. dla nauczycieli, z wyłączeniem dyrektorów szkół i placówek, w wysokości nie mniej niż 4 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wykształceniem wyższym magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym, w przeliczeniu na liczbę etatów pedagogicznych,

   2. dla dyrektorów w wysokości od 10% do 45% wynagrodzenia zasadniczego.

 1. Dodatek motywacyjny jest ruchomą, uznaniową częścią wynagrodzenia i przyznawany jest w ramach przydzielonych szkole środków finansowych.

 2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 1 rok szkolny.

 3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze ustala dyrektor szkoły, za wyjątkiem dyrektora, któremu wysokość dodatku ustala Prezydent Miasta.

 4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wykształceniem wyższym magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym, a dla nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze 45% wynagrodzenia zasadniczego.

 5. Nauczycielom dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły, w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych, na podstawie kryteriów opracowanych przez szkołę. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

   1. uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności: uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach.

   2. umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami ,

   3. pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki

   4. jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków, podnoszenie umiejętności zawodowych, dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych, prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej, rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych oraz przestrzeganie dyscypliny pracy,

   5. przynajmniej dobra ocena pracy,

   6. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2, pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności: udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, udział w komisjach przedmiotowych i innych, opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 6. Dyrektorom dodatek motywacyjny przyznaje Prezydent Miasta.

 7. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów przyznawany jest przy zachowaniu następujących zasad i kryteriów:

Zasady:

1) dodatek motywacyjny przyznawany jest każdorazowo z dniem 01 września na okres 1 roku szkolnego, a w wyjątkowych przypadkach w ciągu roku szkolnego,

2) dyrektorowi, któremu powierzono stanowisko po raz pierwszy przyznaje się dodatek w wysokości 10%, z wyjątkiem dyrektorów powołanych na kolejne kadencje,

3) decyzję o wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora podejmuje Prezydent Miasta na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,

4) decyzję o przyznaniu dodatku przekazuje się dyrektorowi w formie pisemnej, a kopię włącza do akt osobowych,

5) dodatek motywacyjny przyznawany jest w ścisłym związku z osiąganymi wynikami pracy na stanowisku dyrektora szkoły i zgodnie z przyjętymi kryteriami i określonymi zadaniami,


Kryteria:

1) osiągnięcia uczniów szkoły w zawodach, konkursach i olimpiadach na szczeblu miejskim, wojewódzkim i krajowym,

2) efekty wdrażania przedsięwzięć i programów w zakresie podwyższania jakości pracy szkoły,

3) efekty podejmowanej współpracy z organizacjami działającymi na rzecz edukacji oraz innymi instytucjami, organizacjami i zakładami pracy na rzecz polepszenia pracy szkoły,

4) wyniki mierzenia jakości pracy szkoły,

5) znajomość przepisów prawa oświatowego oraz stosowania ich w bieżącej działalności i kierowaniu szkołą,

6) pozyskiwanie środków specjalnych i gospodarowanie nimi,

7) współpraca z organami szkoły,

8) jakość prowadzonej polityki kadrowej,

9) umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia korzystnej atmosfery pracy i nauki,

10) celowe i właściwe gospodarowanie mieniem szkoły oraz dbałość o estetykę i stan higieniczno-sanitarny obiektu i otoczenia,

11) współpraca z organem prowadzącym szkołę oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny,

12) czynności na rzecz pełnej realizacji zadań statutowych szkoły z uwzględnieniem specyfiki pracy szkoły,

13) samokształcenie i doskonalenie zawodowe dyrektora,

14) kształcenie i doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej w kierunkach wynikających z potrzeb szkoły.


 1. Dodatek motywacyjny wypłaca się miesięcznie z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ III


Dodatki funkcyjne§ 5


 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli:
L.p.


Stanowisko


Kwota dodatku w złotych.


1.


Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie


160 - 325


2.


Wicedyrektor przedszkola


100-160


3.


Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów


160 - 372


4.


Dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów


187 - 417


5.


Dyrektor szkoły liczącej 17 do 24 oddziałów


279 - 540


6.


Dyrektor szkoły liczącej 25 oddziałów i więcej


370 - 650


7.


Wicedyrektor szkoły


160 - 372
 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Prezydent Miasta w granicach stawek określonych w tabeli o której mowa w ust. 1, uwzględniając m.in. wielkość placówki, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej.

 2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania następujących zadań:

1) opiekuna stażu w wysokości 50,00 zł. miesięcznie za:

- nadzór nad prawidłowym przebiegiem rozwoju zawodowego nauczyciela,

  • opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela,

2) wychowawstwa klasy i oddziału przedszkolnego w wysokości 30,00 zł. miesięcznie

dla nauczyciela za:

  • planowanie i organizowanie różnych form życia zespołowego integrujących uczniów,

  • planową i systematyczną realizację programu wychowawczego placówki oświatowej,

  • współpracę z rodzicami, wspieranie ich w wychowywaniu dzieci i włączanie w życie klasy i szkoły,

  • opiekę nad uczniami i wychowankami wymagającymi pomocy.

3) dodatek funkcyjny za wychowawstwo przysługuje również nauczycielom przed-

szkola w wysokości 30,00 zł. miesięcznie,

4) za sprawowanie funkcji doradcy metodycznego do 300,00 zł. miesięcznie.

 1. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów, jak również osób wymienionych w pkt. 3, ppkt. 1), 2), 3) przyznaje dyrektor szkoły.

 2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla osób wymienionych w pkt. 3, ppkt. 4) ustala Prezydent Miasta.

 3. Nauczycielom, o których mowa w ust. 3 ppkt. 3), przysługuje dodatek za wychowawstwo tylko za jeden oddział (grupę), niezależnie od liczby oddziałów (grup), w których prowadzą zajęcia.

 4. Nauczycielom, o których mowa w ust. 3 ppkt. 3), zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć, przysługuje dodatek funkcyjny za wychowawstwo w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia .

 5. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów zespołów szkół bierze się pod uwagę łączną liczbę oddziałów (grup).

 6. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

 7. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeśli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca, to od tego dnia.

 8. Dodatek funkcyjny przysługuje wicedyrektorowi placówki w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach pełnienia zastępstwa za nieobecnego dyrektora.

 9. Dodatek funkcyjny ustalony dla dyrektora przysługuje również innym osobom wskazanym do zastępowania dyrektora w czasie jego nieobecności w szkołach i przedszkolach, w których nie przewidziano stanowiska wicedyrektora, od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po jednym miesiącu pełnienia zastępstwa.

 10. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków z innych powodów, do których został przypisany ten dodatek. Jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca, to od tego dnia.

 11. Dodatek funkcyjny może być cofnięty lub zmieniona jego wysokość w przypadku zmiany warunków uzasadniających jego przyznanie, bez potrzeby wypowiadania warunków płacy.

 12. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.


ROZDZIAŁ IV


Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy


§ 6


 1. Nauczycielom pracującym w trudnych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek w wysokości:

1) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach (klasach) przysposabiających do pracy zawodowej – 5% wynagrodzenia zasadniczego,

2) za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim – 20% wynagrodzenia zasadniczego,

3) za prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych oddziałach przedszkola oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego – 20% wynagrodzenia zasadniczego,

4) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych – 25% wynagrodzenia zasadniczego,

 1. za zajęcia prowadzone dwujęzycznie w klasach dwujęzycznych – 30 %,

 2. za zajęcia w klasach dwujęzycznych przez nauczycieli danego języka obcego – 15 %.§ 7


 1. Nauczycielom i wychowawcom przysługuje dodatek za uciążliwe warunki pracy niezależnie od pobieranego dodatku za trudne warunki pracy w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego za:

1) prowadzenie zajęć wymienionych w § 6 regulaminu, prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328).§ 8


Dodatki, o których mowa w § 6 i 7 wypłaca się miesięcznie z góry, proporcjonalnie do realizowanego przez nauczycieli obowiązującego wymiaru czasu pracy w warunkach trudnych lub uciążliwych, w terminie wypłaty wynagrodzenia.


ROZDZIAŁ V


Dodatek za wysługę lat


§ 9


 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

  1. począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu , w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca.

  2. za dany miesiąc, jeśli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenia, chyba że przepis ogólny stanowi inaczej.

 2. Jeżeli nauczycielowi, któremu ustalono prawo do dodatku za wysługę lat na podstawie § 5 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455 z 2000 r.) łączny wymiar czasu pracy przekracza 1 etat to podstawą wypłaty dodatku są godziny uzupełniające do pełnego etatu.

 3. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.


ROZDZIAŁ VI


Szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw


§ 10


 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

 2. Miesięczną liczbę godzin wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1, oblicza się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez wskaźnik 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:

  1. zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

  2. wyjazdem uczniów na wycieczki lub na imprezy,

  3. chorobą ucznia nauczania indywidualnego, trwającą nie dłużej niż tydzień, traktuje się jak godziny odbyte.

 1. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru, (lub ¼ , gdy dla nauczyciela ustalono czterotygodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

 2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu w okresach miesięcznych.
§ 11


Wynagrodzenie za jedną godzinę zastępstw doraźnych ustala się tak, jak za jedną godzinę ponadwymiarową


ROZDZIAŁ VII


Nagrody


§ 12


 1. Nagrody jubileuszowe przyznaje, zgodnie z art. 47 Karty Nauczyciela dla nauczycieli – dyrektor, dla dyrektora – Prezydent Miasta.

 2. Środki finansowe na nagrody jubileuszowe dla dyrektorów i nauczycieli ujmowane są w planach finansowych jednostek.

§ 13


Podział środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz zasady, kryteria i tryb ich przyznawania określone są w odrębnej uchwale, zgodnie z art. 49 Karty nauczyciela.


ROZDZIAŁ VIII


Wynagrodzenie zasadnicze


§ 14


1. Jako stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ze stopniem nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego przyjmuje się minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w rozporządzeniu MEN z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli , sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat. (Dz. U. nr 39, poz, 455)


§ 15


1. Jako stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stażystów przyjmuje się minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w rozporządzeniu MEN z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli , sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat. (Dz. U. nr 39, poz, 455) zwiększone o 142,00 zł.ROZDZIAŁ IX


Postanowienia końcowe.§ 16Traci moc Uchwała Nr XXVI/448/2000 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 07 września 2000 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Wałbrzych, ze zmianą w Uchwale Nr XXXVIII/130/2001 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 czerwca 2001 r.§ 17


Traci moc Uchwała Nr 184/2001 Zarządu Miasta Wałbrzycha z dnia 04 kwietnia 2001 r. w sprawie przyjęcia zasad i kryteriów przyznawania dyrektorom szkół prowadzonych przez Miasto Wałbrzych podwyższonych dodatków motywacyjnych.


§ 18


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Alicja Rosiak

 

UZASADNIENIE
Zgodnie ze zmienionym art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami) obowiązujący aktualnie regulamin traci moc z dniem 31 grudnia 2004 r.

Obowiązkiem organów prowadzących szkoły, będących jednostkami samorządu terytorialnego staje się coroczne uchwalanie regulaminu obowiązującego od dnia 01 stycznia do 31 grudnia.

Zmiany projektu regulaminu w stosunku do aktualnie obowiązującego polegają w szczególności na:


  1. dostosowaniu zapisów projektu do wymogu technik legislacyjnych (włączenie regulaminu w treść uchwały, zrezygnowanie z zapisów, które są powtórzeniem aktów prawnych wyższego rzędu),

  2. dostosowanie treści regulaminu do potrzeb przedszkoli i szkół aktualnie prowadzonych przez Miasto Wałbrzych,

  3. wprowadzenie do regulaminu określenia warunków przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli oraz zasad i kryteriów przyznawania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół,

  4. zwiększenie dodatku za wychowawstwo klasy do 30,00 zł. miesięcznie oraz określenie czynności, za które dodatek przysługuje,

  5. zwiększenie środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli z 3 % na 4 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wykształceniem wyższym magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym,

  6. zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli stażystów określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli , sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat. (Dz. U. nr 39, poz, 455) o 142,00 zł miesięcznie, co spowodowane jest obowiązkiem organu prowadzącego polegającym na dostosowaniu poziomu tych wynagrodzeń do wielkości określonych w art. 30 ust. 4 Karty Nauczyciela.

Przewidywane skutki finansowe wyszczególnionych zmian wynoszą 347 693 zł (słownie złotych: trzysta czterdzieści siedem tysięcy, sześćset dziewięćdziesiąt trzy)

Środki te zaplanowane zostały w projekcie planu budżetu Miasta Wałbrzycha na 2005 r.

Wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należącej do regulowania przez Miasto Wałbrzych określone kwotowo nie ulegały zwiększeniom od 2000 roku. Wcześniejsze zmiany aktualnie obowiązującego regulaminu nie dotyczyły zwiększania wynagrodzeń nauczycieli.

Projekt regulaminu uzgodniony został ze Związkami Zawodowymi.

Ilość odwiedzin: 3
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-01-11 14:26:31
Data udostępnienia informacji: 2005-01-11 14:26:31
Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-11 14:26:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...