Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
   Uchwały
      0
      2003
      2004
      2005
      2006
      2007
      2008
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Uchwały:
Uchwały > 2004 > grudzień

Proszę wybrać uchwałę:
» Uchwała XXXIV/135/04 z dnia 2004-12-29
w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2004 rok
» Uchwała XXXIV/143/04 z dnia 2004-12-29
W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wałbrzych do Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
» Uchwała XXXIV/142/04 z dnia 2004-12-29
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zachodniej Obwodnicy Miasta - rejonu ulicy Wyszyńskiego w Wałbrzychu
» Uchwała XXXIV/141/04 z dnia 2004-12-29
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulicy Wrocławskiej i al. De Gaullea - rejonu ulic Wilczej i Pogodnej w Wałbrzychu
» Uchwała XXXIV/140/04 z dnia 2004-12-29
w sprawie zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia w budżecie Gminy Wałbrzych środków finansowych na współfinansowanie w latach 2005 - 2006 projektu
» Uchwała XXXIV/138/04 z dnia 2004-12-29
w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
» Uchwała XXXIV/137/04 z dnia 2004-12-29
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2005 rok
» Uchwała XXXIV/136/04 z dnia 2004-12-29
w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej w 2005 roku dla zakładów budżetowych
» Uchwała XXXIV/156/04 z dnia 2004-12-30
w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn. Wspólnota Samorządowa Sobięcin, Gaj i nadania Statutu tej jednostce
» Uchwała XXXIV/157/04 z dnia 2004-12-30
w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn. Wspólnota Samorządowa Podgórze, Nowy i Stary Glinik i nadania Statutu tej jednostce
» Uchwała XXXIV/158/04 z dnia 2004-12-30
w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn. Wspólnota Samorządowa Szczawienko, Książ i nadania Statutu tej jednostce
» Uchwała XXXIV/159/04 z dnia 2004-12-30
w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn. Wspólnota Samorządowa Rusinowa, Kozice i nadania Statutu tej jednostce
» Uchwała XXXIV/160/04 z dnia 2004-12-30
w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn. Wspólnota Samorządowa Lubiechów i nadania Statutu tej jednostce
» Uchwała XXXIV/161/04 z dnia 2004-12-30
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha na I półrocze 2005 roku
» Uchwała XXXIV/162/04 z dnia 2004-12-30
w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha
» Uchwała XXXIV/163/04 z dnia 2004-12-30
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta wniesionej przez mieszkańców Wałbrzycha Państwo Krystynę i Tadeusza Koza
» Uchwała XXXIV/164/04 z dnia 2004-12-30
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta wniesionej przez mieszkańca Wałbrzycha Pana Henryka Łukaszewskiego
» Uchwała XXXIV/155/04 z dnia 2004-12-30
w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn. Wspólnota Samorządowa Biały Kamień, Konradów i nadania Statutu tej jednostce
» Uchwała XXXIV/154/04 z dnia 2004-12-30
w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn. Wspólnota Samorządowa Stary Zdrój i nadania Statutu tej jednostce
» Uchwała XXXIV/153/04 z dnia 2004-12-30
w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn. Wspólnota Samorządowa Nowe Miasto i nadania Statutu tej jednostce
» Uchwała XXXIV/144/04 z dnia 2004-12-30
w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla miasta Wałbrzycha na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2015
» Uchwała XXXIV/145/04 z dnia 2004-12-30
w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia o zasięgu lokalnym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
» Uchwała XXXIV/146/04 z dnia 2004-12-30
w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Wałbrzycha na 2005 rok.
» Uchwała XXXIV/147/04 z dnia 2004-12-30
w sprawie przyjęcia programu zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wałbrzycha na 2005 rok.
» Uchwała XXXIV/148/04 z dnia 2004-12-30
w sprawie ustanowienia stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha.
» Uchwała XXIV/149/04 z dnia 2004-12-30
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należącej do kompetencji Gminy Wałbrzych jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawo
» Uchwała XXXIV/150/04 z dnia 2004-12-30
w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn. Wspólnota Samorządowa Podzamcze i nadania Statutu tej jednostce
» Uchwała XXXIV/151/04 z dnia 2004-12-30
w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn. Wspólnota Samorządowa Piaskowa Góra i nadania Statutu tej jednostce
» Uchwała XXXIV/152/04 z dnia 2004-12-30
w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn. Wspólnota Samorządowa Śródmieście i nadania Statutu tej jednostce
» Uchwała XXXIV/165/04 z dnia 2004-12-30
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta wniesionej przez mieszkańca Wałbrzycha Pana Henryka Cichonia