Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Czym jest Gminna Rada?

Działalność Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwała nr XLI/521/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu.

W skład wałbrzyskiej GRDPP wchodzi 16 osób: Przedstawiciele Rady Miejskiej Wałbrzycha (4 osoby), Prezydenta Miasta Wałbrzycha (4 osoby) i organizacji pozarządowych (8 osób).

Obecny skład Rady nowej kadencji 2020-2023:
I. Przedstawiciele Rady Miejskiej Wałbrzycha:
1. Piotr Kwiatkowski
2. Renata Wierzbicka
3. Marta Tumidalska-Pach
4. Małgorzata Langner-Torbus
II. Przedstawiciele Prezydenta Miasta Wałbrzycha:
1. Justyna Pichowicz
2. Gabriela Niewiadomska
3. Justyna Kaczkowska
4. Magdalena Stefańska
III. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
1. Zenon Matuszko - Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
2. Karolina Maląg - Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Biuro Regionalne w Wałbrzychu
3. Tomasz Wiziński - Fundacja Na Szlaku
4. Artur Marlinga - ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej im. hm. Alojzego Ciasnoty
5. Wanda Radłowska - Stowarzyszenie „Radość Życia”
6. Grażyna Borowska - Stowarzyszenie Edukacyjno Wychowawcze Ziemi Wałbrzyskiej "AZYMUT"
7. Alina Płocharczyk-Kurzawińska - Klub Przyjaciół Siatkówki Chełmiec Wałbrzych
8. Łukasz Hoppe - Fundacja Edukacji Europejskiej

Zadania GRDPP
1) opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,
o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
Termin wyrażenia opinii przez Gminną Radę wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiednio projektu programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju gminy. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

Przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Łukasz Hoppe,
radapozytkuwalbrzych@gmail.com, tel. 600 385 690
https://www.facebook.com/GminnaRadaWalbrzych/