W tym miejscu znajdują się akty prawne, których konsultacje zostały zakończone.
Dostęp do danego aktu prawnego można uzyskać klikająć "Pobierz projekt"..
Rozpoczęcie konsultacji Zakończenie konsultacji Konsultowany akt Funkcje
2024-02-22 00:00:00 2024-03-07 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Wieniawskiego i alei Podwale w Wałbrzychu
2024-01-24 00:00:00 2024-02-07 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Konsultacje społeczne w spr udzielenia dotacji celowej związanej z ograniczeniem niskiej emisji
2023-11-22 00:00:00 2023-12-06 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr LXI/625/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha
2023-10-18 00:00:00 2023-11-02 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej sprawie zmiany uchwały Nr XV/210/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Wałbrzyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
2023-10-11 00:00:00 2023-10-25 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wałbrzych - Miasta na Prawach Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok
2023-09-05 00:00:00 2023-09-18 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo - wschodniej części Śródmieścia w Wałbrzychu
2023-07-19 00:00:00 2023-08-02 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 z perspektywą do 2030 roku
2022-10-14 00:00:00 2022-10-28 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
2022-07-18 00:00:00 2022-08-02 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
2021-10-07 00:00:00 2021-10-21 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
2021-09-07 00:00:00 2021-09-22 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
2021-06-16 00:00:00 2021-06-29 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Sikorskiego i Niepodległości w Wałbrzychu
2021-03-30 00:00:00 2021-04-12 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części obszaru Śródmieścia w Wałbrzychu
2021-03-18 00:00:00 2021-03-31 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Koszarka w Wałbrzychu
2021-03-10 00:00:00 2021-03-24 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych
2020-11-16 00:00:00 2020-11-30 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktycznego w sprawie specjalistycznej pomocy dzieciom w rodzinach zagrożonych przemocą dla Miasta Wałbrzycha na lata 2021 - 2025
2020-11-16 00:00:00 2020-11-30 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta Wałbrzycha na lata 2021 - 2025
2020-11-16 00:00:00 2020-11-30 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałbrzycha na 2021 rok
2020-11-16 00:00:00 2020-11-30 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na lata 2021-2025
2020-10-13 00:00:00 2020-10-26 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
2020-06-17 00:00:00 2020-06-30 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025
2019-10-26 00:00:00 2019-11-08 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2020 rok
2019-10-16 00:00:00 2019-10-29 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
2018-10-31 00:00:00 2018-11-13 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
2018-10-16 00:00:00 2018-10-29 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2019 rok
2018-09-07 00:00:00 2018-09-20 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr LXI/625/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha oraz w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha...
2018-08-17 00:00:00 2018-08-30 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany Uchwały Nr III/15/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Etap III w Wałbrzychu
2018-08-17 00:00:00 2018-08-30 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – w rejonie ulicy Orkana i drogi na Pogorzałę w Wałbrzychu
2018-06-16 00:00:00 2018-06-29 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Azaliowej, Zdrojowej i Szymona Fabiana w Wałbrzychu
2018-05-09 00:00:00 2018-05-22 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Wałbrzych
2018-03-14 00:00:00 2018-03-27 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Azaliowej, Zdrojowej i Szymona Fabiana w Wałbrzychu
2018-02-09 00:00:00 2018-02-22 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr LXI/625/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha
2017-10-19 00:00:00 2017-11-01 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
2017-07-03 00:00:00 2017-08-14 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pokopalnianych w rejonie ulicy Beethovena w Wałbrzychu
2017-04-05 00:00:00 2017-04-18 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu
2016-12-21 00:00:00 2017-01-03 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr LXI/625/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha
2016-12-01 00:00:00 2016-12-14 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji
2016-11-30 00:00:00 2016-12-13 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej uchylający uchwałę Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr LXI/625/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczen
2016-11-23 00:00:00 2016-12-06 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2017 rok
2016-10-26 00:00:00 2016-11-08 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniający Uchwałę Nr XXXI/273/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2008 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pn. Park Wielokulturowy - Stara Kopalnia w Wałbrzychu
2016-10-25 00:00:00 2016-11-07 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniający Uchwałę Nr XLIII/390/13 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie nadania statutu Teatrowi Lalki i Aktora w Wałbrzychu
2016-10-25 00:00:00 2016-11-07 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/525/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmiany nazwy Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych "Zamek Książ" oraz nadania Statutu
2016-10-11 00:00:00 2016-10-24 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha"
2016-10-11 00:00:00 2016-10-24 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
2016-10-08 00:00:00 2016-10-21 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania zagrożeniom w środowisku szkolnym i lokalnym na terenie Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2019
2016-09-28 00:00:00 2016-10-11 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025
2016-09-17 00:00:00 2016-09-30 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury i Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych"