Na tej stronie można zapoznać się z aktami prawnymi, których konsultowanie zakończyło się.
Dostęp do danego aktu prawnego można uzyskać klikająć "Pobierz projekt". Wciśnięcie przycisku spowoduje otwarcie na nowej karcie przeglądarki projektu aktu prawnego w formacie PDF.
Po kliknięciu przycisku "Raport" można będzie zapoznać się z raportem z przeprowadzonych konsultacji.
Rozpoczęcie konsultacji Zakończenie konsultacji Konsultowany akt Funkcje
2022-10-14 00:00:00 2022-10-28 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
Zgłoszono do konsultacji: 2
w tym oczekują: 0, zasadne: 2, niezasadne: 0
2022-07-18 00:00:00 2022-08-02 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Nie zgłoszono uwag/opinii do konsultacji.
2021-10-07 00:00:00 2021-10-21 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
Zgłoszono do konsultacji: 2
w tym oczekują: 0, zasadne: 2, niezasadne: 0
2021-09-07 00:00:00 2021-09-22 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Nie zgłoszono uwag/opinii do konsultacji.
2021-06-16 00:00:00 2021-06-29 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Sikorskiego i Niepodległości w Wałbrzychu

Nie zgłoszono uwag/opinii do konsultacji.
2021-03-30 00:00:00 2021-04-12 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części obszaru Śródmieścia w Wałbrzychu

Nie zgłoszono uwag/opinii do konsultacji.
2021-03-18 00:00:00 2021-03-31 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Koszarka w Wałbrzychu

Nie zgłoszono uwag/opinii do konsultacji.
2021-03-10 00:00:00 2021-03-24 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych
Zgłoszono do konsultacji: 1
w tym oczekują: 0, zasadne: 0, niezasadne: 1
2020-11-16 00:00:00 2020-11-30 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktycznego w sprawie specjalistycznej pomocy dzieciom w rodzinach zagrożonych przemocą dla Miasta Wałbrzycha na lata 2021 - 2025

Nie zgłoszono uwag/opinii do konsultacji.
2020-11-16 00:00:00 2020-11-30 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta Wałbrzycha na lata 2021 - 2025

Nie zgłoszono uwag/opinii do konsultacji.
2020-11-16 00:00:00 2020-11-30 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałbrzycha na 2021 rok

Nie zgłoszono uwag/opinii do konsultacji.
2020-11-16 00:00:00 2020-11-30 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na lata 2021-2025

Nie zgłoszono uwag/opinii do konsultacji.
2020-10-13 00:00:00 2020-10-26 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
Zgłoszono do konsultacji: 1
w tym oczekują: 0, zasadne: 1, niezasadne: 0
2020-06-17 00:00:00 2020-06-30 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025
Zgłoszono do konsultacji: 1
w tym oczekują: 0, zasadne: 0, niezasadne: 1
2019-10-26 00:00:00 2019-11-08 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2020 rok

Nie zgłoszono uwag/opinii do konsultacji.
2019-10-16 00:00:00 2019-10-29 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
Zgłoszono do konsultacji: 2
w tym oczekują: 2, zasadne: 0, niezasadne: 0
2018-10-31 00:00:00 2018-11-13 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
Zgłoszono do konsultacji: 1
w tym oczekują: 0, zasadne: 1, niezasadne: 0
2018-10-16 00:00:00 2018-10-29 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2019 rok
Zgłoszono do konsultacji: 1
w tym oczekują: 0, zasadne: 0, niezasadne: 1
2018-09-07 00:00:00 2018-09-20 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr LXI/625/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha oraz w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha...

Nie zgłoszono uwag/opinii do konsultacji.
2018-08-17 00:00:00 2018-08-30 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie uchwalenia zmiany Uchwały Nr III/15/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Etap III w Wałbrzychu

Nie zgłoszono uwag/opinii do konsultacji.
2018-08-17 00:00:00 2018-08-30 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – w rejonie ulicy Orkana i drogi na Pogorzałę w Wałbrzychu

Nie zgłoszono uwag/opinii do konsultacji.
2018-06-16 00:00:00 2018-06-29 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Azaliowej, Zdrojowej i Szymona Fabiana w Wałbrzychu

Nie zgłoszono uwag/opinii do konsultacji.
2018-05-09 00:00:00 2018-05-22 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Wałbrzych

Nie zgłoszono uwag/opinii do konsultacji.
2018-03-14 00:00:00 2018-03-27 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Azaliowej, Zdrojowej i Szymona Fabiana w Wałbrzychu

Nie zgłoszono uwag/opinii do konsultacji.
2018-02-09 00:00:00 2018-02-22 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr LXI/625/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha

Nie zgłoszono uwag/opinii do konsultacji.
2017-10-19 00:00:00 2017-11-01 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
Zgłoszono do konsultacji: 1
w tym oczekują: 0, zasadne: 1, niezasadne: 0
2017-07-03 00:00:00 2017-08-14 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pokopalnianych w rejonie ulicy Beethovena w Wałbrzychu

Nie zgłoszono uwag/opinii do konsultacji.
2017-04-05 00:00:00 2017-04-18 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu
Zgłoszono do konsultacji: 1
w tym oczekują: 0, zasadne: 1, niezasadne: 0
2016-12-21 00:00:00 2017-01-03 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr LXI/625/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha

Nie zgłoszono uwag/opinii do konsultacji.
2016-12-01 00:00:00 2016-12-14 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji
Zgłoszono do konsultacji: 1
w tym oczekują: 1, zasadne: 0, niezasadne: 0
2016-11-30 00:00:00 2016-12-13 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha uchylający uchwałę Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr LXI/625/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczen
Zgłoszono do konsultacji: 1
w tym oczekują: 1, zasadne: 0, niezasadne: 0
2016-11-23 00:00:00 2016-12-06 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2017 rok
Zgłoszono do konsultacji: 1
w tym oczekują: 1, zasadne: 0, niezasadne: 0
2016-10-26 00:00:00 2016-11-08 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniający Uchwałę Nr XXXI/273/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2008 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pn. Park Wielokulturowy - Stara Kopalnia w Wałbrzychu
Zgłoszono do konsultacji: 1
w tym oczekują: 1, zasadne: 0, niezasadne: 0
2016-10-25 00:00:00 2016-11-07 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniający Uchwałę Nr XLIII/390/13 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie nadania statutu Teatrowi Lalki i Aktora w Wałbrzychu
Zgłoszono do konsultacji: 1
w tym oczekują: 1, zasadne: 0, niezasadne: 0
2016-10-25 00:00:00 2016-11-07 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/525/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmiany nazwy Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych "Zamek Książ" oraz nadania Statutu
Zgłoszono do konsultacji: 1
w tym oczekują: 1, zasadne: 0, niezasadne: 0
2016-10-11 00:00:00 2016-10-24 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha"
Zgłoszono do konsultacji: 1
w tym oczekują: 1, zasadne: 0, niezasadne: 0
2016-10-11 00:00:00 2016-10-24 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
Zgłoszono do konsultacji: 1
w tym oczekują: 0, zasadne: 0, niezasadne: 1
2016-10-08 00:00:00 2016-10-21 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania zagrożeniom w środowisku szkolnym i lokalnym na terenie Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2019

Nie zgłoszono uwag/opinii do konsultacji.
2016-09-28 00:00:00 2016-10-11 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025

Nie zgłoszono uwag/opinii do konsultacji.
2016-09-17 00:00:00 2016-09-30 23:59:59 Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury i Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych"

Nie zgłoszono uwag/opinii do konsultacji.