Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego


PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU
pn.: Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego

W grudniu 2013 roku Gmina Wałbrzych uzyskała dofinansowanie na realizację projektu nr 45/MOF/2/2013 pod nazwą "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego". Termin zakończenia projektu przypadł na 31 sierpnia 2015 roku.
Projekt został zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa
w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Głównym celem projektu było opracowanie:

„Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
„Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
dokumentacji budowlanej i wykonawczej pod uzyskanie pozwolenia na budowę przystanków komunikacji publicznej na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Opracowane dokumenty mają na celu dalszą integrację i zacieśnianie współpracy gmin w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz wspieranie zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju jej obszaru funkcjonalnego. Dodatkowym atutem jest fakt, że ww. dokumenty są podstawą do ubiegania się o środki finansowe Unii Europejskiej w latach 2014-2020.
W projekcie udział brały gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską, tj.: Gmina Wałbrzych – Lider Projektu, Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina-Zdrój, Gmina miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Gmina Szczawno-Zdrój, Gmina miejska Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Żarów.
Szczegółowe informacje na temat ww. projektu znajdują się na stronie poświęconej Aglomeracji Wałbrzyskiej : www.aglomeracja-walbrzyska.pl


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

przyjęty do realizacji w Gminie Wałbrzych oraz w Gminie Jedlina-Zdrój

W miesiącu sierpniu 2015 r. Rada Miejska Wałbrzycha oraz Rada Miasta Jedliny-Zdrój przyjęły do realizacji Plany Gospodarki Niskoemisyjnej.

Dokumenty są wynikiem realizacji projektu pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. W ramach projektu opracowany został „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Konstrukcja dokumentu umożliwia każdej z gmin na indywidualne przyjęcie PGN w zakresie jej dotyczącym z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej.

PGN to dokument o znaczeniu strategicznym. Wskazano w nim działania prowadzące do transformacji wszystkich sektorów gospodarki, których efektem będą: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności gospodarowania odpadami, redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej oraz promocja nowych wzorców konsumpcji. Zaplanowane działania ukierunkowane są na poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców, a w dłuższej perspektywie wpłyną pozytywnie na rozwój gospodarczy. PGN wspiera realizację ratyfikowanego przez Polskę Protokołu z Kioto oraz działań na rzecz pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, podpisanego w 2008 r. przez 27 państw Unii Europejskiej, wyznaczającego trzy priorytetowe cele tj.:

 1. zwiększenie efektywności energetycznej o 20%,

 2. zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o 20% (dla Polski 15%),

 3. redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20%.

Opracowanie PGN wynika również z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętego przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej są promowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdyż wzmacniają działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Posiadanie PGN warunkuje uzyskanie wsparcia dla szeregu inwestycji planowanych do realizacji na obszarze funkcjonalnym Aglomeracji Wałbrzyskiej ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014 –2020.

Załączniki:

 • Uchwała nr X/139/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia .27.08.2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla Gminy Wałbrzych 
  z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej

  http://bip.um.walbrzych.pl/resolutions/content/19585

 • Uchwała nr IX/49/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31.08.2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla Gminy Jedlina-Zdrój
  z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej

  http://www.bip.um.jedlina.pl/uchwaly-rady-miasta-2015/122


INFORMACJA O STANIE REALIZACJI PROJEKTU

NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

Działanie 1 - „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Ostatnim etapem zaplanowanych prac były:
1. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej
Zgodnie z wymaganiami ustawowymi (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) dla projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” przeprowadzono postępowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Realizacji tego działania podjęła się firma PUH Ekoperfekt Iwona Kowalska, z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. Zakres prognozy został uzgodniony z Dolnośląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Postępowanie przeprowadzono na bazie „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Projekt dokumentu został zaopiniowany pozytywnie, bez zastrzeżeń przez ww. organy opiniujące.
2. Konsultacje społeczne projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej
Projekt „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” wraz z Prognozą zostały przekazane do konsultacji społecznych. W okresie konsultacji dokumenty dostępne były w siedzibie Gminy (Urząd Miejski w Wałbrzychu), a także w formie elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu i gmin wchodzących w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej. W czasie wyznaczonego terminu konsultacji społecznych, tj. od 19 stycznia do 8 lutego 2015 roku, wpłynęły dwa wnioski/uwagi o uzupełnienie treści dokumentu, które uwzględniono w całości.
Działanie 1 projektu zostało zakończone w I kwartale 2015 r.

Załączniki (na dole strony):

 • Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej
 • Streszczenie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 • Podsumowanie dotyczące sposobu uwzględnienia wyników prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii ZIT AW

Działanie 2 - „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla AW” (PGN)
W ramach realizacji PGN przeprowadzono następujące działania:
1. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Kontynuując rozpoczęte w 2014 roku prace, po zaakceptowaniu przez gminy partnerskie projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin AW” przeprowadzono postępowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z wymaganiami ustawowymi, uzgodniony został zakres prognozy (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.). Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu PGN został przedstawiony w styczniu 2015 r. Dokument przekazano do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. RDOŚ zgłosił jedną uwagę do przedstawionej prognozy. Po jej uwzględnieniu, obie instytucje wydały pozytywne opinie w tym zakresie.
2. Konsultacje społeczne projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin AW” wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko
Ww. dokumenty zostały przekazane do konsultacji społecznych, które trwały od 19.01.2015 r. do 08.02.2015 r. Projekty ww. dokumentów dostępne były w siedzibie Gminy (Urząd Miejski w Wałbrzychu), a także w formie elektronicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu i gmin biorących udział w realizacji PGN. Proces konsultacji dokumentów opisany został
w raporcie z konsultacji społecznych, przedstawionym w załączeniu. Podczas konsultacji społecznych wpłynęło 126 uwag. Wszystkie uwagi, które były zasadne zostały uwzględnione
w PGN.
Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych przekazano do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
3. Przyjęcie Planu przez Gminy do realizacji
Zgodnie z wymaganiami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, każda z Gmin biorąca udział w realizacji PGN-u, zobowiązana jest do przyjęcia Planu poprzez uchwałę Rady Gminy. W związku z tym rozpoczęto pracę ukierunkowane na przygotowanie uchwał. Zakończenie tego działania planowane jest na III kwartał br.

Załączniki (na dole strony):

 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej
 • Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko
 • Raport (uzasadnienie) z konsultacji społecznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (projekt)

Działanie 3 - „Zintegrowany Program Transportu Publicznego”(ZPTP)
1. I ETAP ZPTP „Diagnoza potrzeb i badanie możliwości rozwoju AW w zakresie transportu publicznego”
Prace w zakresie diagnozy potrzeb zakończono z końcem roku 2014 r. Analiza ta była podstawą podjęcia działań w zakresie II Etapu ZPTP.
2. II ETAP ZPTP  „Analiza wariantów budowy wspólnego systemu transportu publicznego”
W miesiącu styczniu Wykonawca – firma TRAKO Wierzbicki i Wspólnicy S.J., przedstawił, sporządzoną na podstawie przeprowadzonej diagnozy, „Analizę wariantów budowy wspólnego systemu transportu publicznego”. Gminy AW w miesiącach stczeń-marzec br. dokonały analizy przedstawionego opracowania. W trakcie dokonywania oceny zgłaszały do Wykonawcy swoje wnioski i uwagi do przedstawionej strategii transportowej. W dniu 25.03.2015 r. w miejscowości Krzyżowa odbyło się posiedzenie członków Komitetu Sterującego Projekt nr 45/MOF/2/2013, na którym Wykonawca dokumentu zaprezentował wyniki II Etapu ZPTP. Komitet Sterujący projektem zaakceptował przedstawione opracowanie.
3. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko projektu ZPTP
Lider Projektu - Gmina Wałbrzych wystąpiła do instytucji opiniujących: Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Ww. instytucje wydały decyzje potwierdzające, że charakter opracowanej strategii nie wymaga przeprowadzenia SOOŚ
4. Konsultacje społeczne projektu Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZPTP)
W dniu 27.04.2015 r. przekazany został do konsultacji społecznych, które prowadzone były na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej do dnia 18.05.2015 r.  W terminie konsultacji społecznych wpłynęły 63 uwagi/wnioski. Wśród nich:

 • uwzględniono 16 (w tym 5 częściowo),
 • nie uwzględniono 37,
 • 10 uwag miało charakter opinii lub pytania.

Szczegółowy opis przebiegu konsultacji oraz  wniesione uwagi opisano w załączniku „Raport (uzasadnienie) z konsultacji społecznych Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – część planistyczna”. Działanie projektu dot. opracowania Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego dla Aglomeracji Wałbrzyskiej zostało zakończone w miesiącu maju 2015 r.

Załączniki (na dole strony):

 • Zintegrowany Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Etap I „Diagnoza potrzeb i badanie możliwości rozwoju AW w zakresie transportu publicznego”
 • Zintegrowany Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Etap II „Analiza wariantów budowy wspólnego systemu transportu publicznego”
 • Raport (uzasadnienie) z konsultacji społecznych Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – część planistyczna

Działanie 3.3. - Dokumentacja budowlana i wykonawcza dotycząca 25 przystanków autobusowych komunikacji publicznej
W zgodzie z założeniami realizowanego projektu oraz Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego, Gmina Wałbrzych przystąpiła do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy 25 przystanków komunikacji publicznej dla ośmiu gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, tj.: Boguszów-Gorce, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Świdnica, Świebodzice, Walim. Stan istniejącej infrastruktury przystankowej wymaga stworzenia dokumentacji, która
w przyszłości pozwoli na dokonanie inwestycji podnoszących poziom świadczonych przewozów. Planowany rozwój transportu publicznego, zwiększenie liczby połączeń komunikacyjnych nakłada wymóg aby istniejąca infrastruktura przystankowa została dostosowana do wzrostu potrzeb i oczekiwań pasażerów. Opracowana dokumentacja projektowa pozwoli na podjęcie działań zwiększających dostępność do środków transportu publicznego szerokiemu gronu pasażerów.
Ponadto celem działania jest również zadbanie o estetykę istniejących już punktów przystankowych oraz efektywne wykorzystanie przestrzeni w ich obrębie, co będzie skutkowało wzrostem poziomu bezpieczeństwa oraz wygody pasażerów.
W związku z powyższym w miesiącu maju rozpoczęto prace nad rozpisaniem przetargu nieograniczonego, który został ogłoszony dnia 22 czerwca 2015 roku. Zakończenie tego etapu prac przewiduje się na 14 sierpnia 2015 roku.


Podsumowanie realizacji projektu na koniec roku 2014

Obszar współpracy oraz działania podjęte w jej ramach

Projekt nr 45/MOF/2/2013, będący efektem współpracy gmin skupionych w Aglomeracji Wałbrzyskiej, tj.: Gminy Wałbrzych – Lidera Projektu oraz Gminy Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz*, Głuszyca, Jaworzyna Śląska*,  Jedlina-Zdrój,  Kamienna Góra,  Lubawka, Marcinowice*, Mieroszów, Nowa Ruda,  Stare Bogaczowice, Strzegom*, Szczawno-Zdrój, Świdnica*, Świebodzice, Walim, Żarów* oraz Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Miejskiej Nowa Ruda i Miasta Świdnica*, ma na celu kompleksowe przygotowanie trzech dokumentów strategicznych:

 1. „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Wałbrzyskiej”;
 2. „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla AW”;
 3. „Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”.

Dokumenty strategiczne, w skali Aglomeracji Wałbrzyskiej, są krokiem do osiągnięcia spójności wewnętrznej w trzech kierunkach:

 • wytypowania wachlarza działań priorytetowych dotyczących gospodarki i innowacyjnej przedsiębiorczości, środowiska pracy i zamieszkania oraz rewitalizacji fizycznej i gospodarczej;
 • ochrony środowiska naturalnego poprzez wprowadzenie działań ograniczenia wysokiego stężenia tlenków węgla wynikającego z niskiej emisji na obszarze AW;
 • rozwiązania problemu utrudnionej dostępności komunikacyjnej oraz braku bezpośrednich połączeń między partnerskimi gminami.

Wszystkie planowane oraz wdrażane działania wymagają zastosowania zintegrowanego podejścia
z uwzględnieniem powiązań funkcjonalnych, stąd też muszą wpisywać się w strategiczne cele Aglomeracji Wałbrzyskiej. Pozwoli to w przyszłości na przygotowanie do realizacji wspólnych projektów w odniesieniu do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.

Podsumowanie działań przeprowadzonych w ramach realizowanego Projektu

Działanie 1 - „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Na rzecz realizacji Strategii ZIT, zgodnie z przyjętym harmonogramem opracowany został Wstępny Program Działań Strategii ZIT. W odniesieniu do stworzonego dokumentu przeprowadzone zostały konsultacje społeczne oraz uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Wyniki zrealizowanych konsultacji stały się podstawą do aktualizacji pierwszego opracowania. W związku z tym powstał dokument strategiczny pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014-2020”.

Głównym przesłaniem ww. opracowania jest poprawa spójności wewnętrznej i terytorialnej, równoważącej rozwój AW z uwzględnieniem sfery ekonomicznej, społecznej, infrastrukturalnej i środowiskowej.

Opracowany dokument w sposób szczegółowy określił najważniejsze kierunki działań rozwojowych
w obszarze funkcjonalnym Aglomeracji.

W bieżącej chwili trwają prace nad przeprowadzeniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Realizacją tego działania, na podstawie zawartej w dniu 21.11.2014 r. umowy, zajmuje się firma PUH Ekoperfekt Iwona Kowalska,
z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. Planowany termin zakończenia prac to 30 styczeń 2015 r.

Działanie 2 - „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla AW”

W zakresie kluczowych przedsięwzięć Aglomeracji Wałbrzyskiej, jakimi są działania na rzecz ochrony środowiska, koniecznością stało się opracowanie zbiorczego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata
2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin AW.

W dniu 25 czerwca 2014r. zawarto umowę z firmą ATMOTERM S.A., z siedzibą w Opolu na opracowanie „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej” dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Działania na rzecz tworzonego dokumentu rozpoczęły się w miesiącu lipcu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, Wykonawca w miesiącu październiku przedstawił Liderowi Projektu wstępną wersję opracowania. W miesiącu grudniu, gminy biorące udział w realizacji tego działania, zakończyły weryfikację stworzonego projektu PGN. Kolejnymi etapami zaplanowanych prac jest przeprowadzenie:

 • konsultacji społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin AW,  wykonanie analizy z konsultacji oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do ww. strategii,
 • Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.

Przewidywany termin zakończenia prac przypada na 15 stycznia 2015 r.

Działanie 3 - „Zintegrowany Program Transportu Publicznego”

Prace nad dokumentem strategicznym w zakresie transportu publicznego realizuje firma "TRAKO" WIERZBICKI I WSPÓLNICY S.J., z siedzibą we Wrocławiu, z którą w dniu 25 sierpnia 2014 r. zawarto umowę na opracowanie Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego dla 22 Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Pierwszym etapem prac, rozpoczętym w miesiącu wrześniu, jest  przeprowadzenie diagnozy potrzeb oraz badania możliwości dalszego rozwoju w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego AW. W obecnej chwili gminy partnerskie prowadzą analizę przedstawionego dokumentu.

Ostatecznie opracowanie zawierało będzie: plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, politykę transportową, plan transportowy, analizę ekonomiczno-finansową oraz analizę uwarunkowań administracyjno-prawnych realizacji ww. przedsięwzięcia. Kolejnymi etapami zaplanowanych prac jest:

 • przedstawienie wstępnej wersji Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego,
 • przeprowadzenie konsultacji społecznych wstępnej wersji Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego,
 • opracowanie analizy z konsultacji i wprowadzenie ewentualnych zmian do ww. strategii,
 • przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.

Przewidywany termin zakończenia prac nad ww. dokumentem to 31.03.2015 r.

 

Organizacje pozarządowe uczestniczące w działaniach projektu

Dla wzmocnienia udziału społeczeństwa w procesie tworzonych dokumentów strategicznych oraz stworzenia korzystnego klimatu społecznego, zaproszono do współpracy organizacje reprezentujące interesy lokalnej społeczności oraz przedsiębiorców. Uwzględnienie głosu partnerów społeczno-gospodarczych ma na celu nie tylko zwiększenie zaangażowania ich w sprawy lokalne, ale przede wszystkim, bazując na wymianie wiedzy i doświadczeniach partnerów, wypracowanie zgodnych dla wszystkich beneficjentów decyzji.

Uwzględniając zgłaszane przez partnerów uwagi i sugestie w odniesieniu do tworzonych dokumentów strategicznych, wypracowane zostaną wspólne koncepcje w zakresie wskazanych w projekcie działań dla obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Zaproszenie do udziału w pracach na rzecz realizacji działań przewidzianych projektem zostało przyjęte przez następujące organizacje pozarządowe:

 1. Cech Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Kamienna Góra;
 2. Dolnośląscy Pracodawcy, Szczawno-Zdrój;
 3. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, Wałbrzych;
 4. Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku, Jaworzyna Śląska;
 5. Polski Klub Ekologiczny, Okręg Dolnośląski, Koło w Nowej Rudzie;
 6. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wałbrzych;
 7. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu;
 8. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Biuro Regionalne w Wałbrzychu;
 9. Stowarzyszenie Bona Fide, Świebodzice;
 10. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu”, Lubawka;
 11. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”, Jugowice;
 12. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, Centrum Technologii Energetycznych, Świdnica;
 13. Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy;
 14. Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Wałbrzych;
 15. Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju;
 16. Wałbrzyska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Wałbrzychu.

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - „Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Projekt będzie realizowany do 30.06.2015 r. Całkowita wartość projektu: 2 999 994,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach POPT MIR na lata 2007-2013 wynosi
2 699 994,60 zł.

 _______________________________________

*) - jednostki samorządu terytorialnego, które dołączyły do AW w październiku i listopadzie 2013 r., dla których Program Gospodarki Niskoemisyjnej nie jest opracowywany 


Projekt nr 45/MOF/2/2013

"Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego"

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Obszarem realizacji projektu są 22 jednostki samorządu terytorialnego o łącznej powierzchni 1 887 km2, tj. 9,46% obszaru województwa dolnośląskiego, która liczy ponad 427,3 tys. mieszkańców.

Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych. Ponadto, w projekcie udział biorą gminy, które realizują współdziałanie w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej na podstawie Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej, tj.: Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz*, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska*, Gmina Jedlina-Zdrój, Gmina miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice*, Gmina Mieroszów, Gmina miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom*, Gmina Szczawno-Zdrój, Gmina miejska Świdnica*, Gmina Świdnica*, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Żarów*.

*) - jednostki samorządu terytorialnego, które dołączyły do AW w październiku i listopadzie 2013 r., dla których nie będzie opracowywany Program Gospodarki Niskoemisyjnej.
Głównym celem projektu jest opracowanie dokumentów zmierzających do dalszej integracji i zacieśniania współpracy gmin w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz wspieranie zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszaru funkcjonalnego. W projekcie wyszczególniono trzy główne działania, polegające na opracowaniu:

1. "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Wałbrzyskiej";
2. "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla AW";
3. "Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego".

"Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Wałbrzyskiej"
Aby skutecznie rozwijać pozycję ekonomiczną obszaru AW oraz przedsiębiorczość jego mieszkańców, istotne jest efektywnie wspieranie wszelkich poczynań przez władze samorządowe. Udzielane wsparcie musi mieć solidne podstawy infrastrukturalne i instytucjonalne, zaś JST powinny dysponować odpowiednimi środkami i narzędziami umożliwiającymi skuteczne wspomaganie rozwoju. Rozwój regionalny i lokalny jest procesem złożonym, a jego analiza wymaga uwzględnienia sfery ekonomicznej, społecznej, infrastrukturalnej i środowiskowej. Głównym przesłaniem ww. opracowania jest poprawa spójności wewnętrznej i terytorialnej, równoważącej rozwój AW z uwzględnieniem wymienionych sfer. Opracowany dokument w sposób szczegółowy określi najważniejsze kierunki działań rozwojowych w obszarze funkcjonalnym Aglomeracji, a także pozwoli w przyszłości na przygotowanie do realizacji wspólnych projektów w odniesieniu do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.

"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla AW"
W zakresie kluczowych przedsięwzięć Aglomeracji Wałbrzyskiej, jakimi są działania na rzecz ochrony środowiska, koniecznością stało się opracowanie zbiorczego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin AW. Głównym problemem na terenie objętym partnerstwem jest wysoki poziom emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku węgla. Celami szczegółowymi prac są: rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej, poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami, promocja nowych wzorców konsumpcji. Zaplanowanie działań, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców 15 JST Aglomeracji Wałbrzyskiej, to cel finalny tworzonego opracowania.

"Zintegrowany Programu Transportu Publicznego"
Problemem AW jest utrudniona dostępność do komunikacji publicznej, w tym brak bezpośrednich połączeń między partnerskimi gminami. Rozwiązanie tego zagadnienia wymaga zintegrowanego podejścia z uwzględnieniem powiązań funkcjonalnych. Prace na dokumentem strategicznym w zakresie transportu publicznego wymagały będą przeprowadzenia diagnozy potrzeb oraz badania możliwości dalszego rozwoju w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego AW. Takie podejście pozwoli na opracowanie Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Opracowany dokument zawierał będzie: plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, politykę transportową, plan transportowy, analizę ekonomiczno-finansową oraz analizę uwarunkowań administracyjno-prawnych realizacji ww. przedsięwzięcia. Niezwykle istotnym poddziałaniem będzie również opracowanie prognozy oddziaływania ZPTP na środowisko oraz udział w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez organy opiniujące.

Zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem o udzielenie dotacji, realizacja projektu wspierana będzie poprzez wykonywanie działań konsultacyjnych, promocyjno-informacyjnych oraz zarządzających projektem.

Prowadzenie konsultacji opracowywanych dokumentów
Opracowane w ramach projektu dokumenty poddawane będą konsultacjom społecznym. Uczestnikami konsultacji będą mieszkańcy zainteresowanych gmin oraz zaproszone do współpracy organizacje pozarządowe jak i partnerzy społeczno-gospodarczy działający na obszarze AW. Zastosowane zostaną różne techniki prowadzonych konsultacji: forma elektroniczna w ramach funkcjonujących stron internetowych JST, kolportaż ulotek zawierających ankietę oraz bezpośrednie spotkania z grupami interesariuszy.

Promocja projektu
Integralną częścią realizowanego projektu jest prowadzenie informacji i promocji dotyczącej opracowywanych dokumentów strategicznych. Akcje informacyjne kierowane do mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz partnerów społeczno-gospodarczych będą realizowane na różnych płaszczyznach. Wykorzystywane będą do tego celu portale internetowe wszystkich partnerów biorących udział w realizacji projektu. Zaplanowano emisję ogłoszeń w prasie o zasięgu wojewódzkim, które będą przedstawiały zakres realizacji kolejnych etapów projektu. Ponadto współpraca z lokalnymi mediami oraz organizacja dwóch konferencji upowszechniających założenia i stan realizacji działań, pomogą dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.

Zarządzanie projektem
Istotną rolę w zarządzaniu projektem odgrywać będą spotkania robocze Komitetu Sterującego (KS), w skład którego wejdą prezydenci, burmistrzowie i wójtowie 22 JST oraz łącznie 16 przedstawicieli organizacji pozarządowych i partnerów społeczno-gospodarczych. Komitet Sterujący w swych działaniach dążył będzie do podejmowania zgodnych dla wszystkich beneficjentów decyzji, uwzględniając zgłaszane uwagi i sugestie, bazując na wymianie wiedzy i doświadczeń partnerów. Prace KS pozwolą na wzmocnienie dialogu społecznego, uzyskanie szerszego wymiaru konsultacji społecznych, innowacyjnego podejścia do integracji planowania strategicznego w obrębie obszaru funkcjonalnego AW, a przede wszystkim na wypracowanie wspólnych koncepcji w zakresie wskazanych w projekcie działań. Decyzje KS będą podejmowane w drodze konsensusu.

Projekt będzie realizowany do 30.06.2015 r. Całkowita wartość projektu: 2 999 994,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 wynosi 2 699 994,60 zł.