Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Bon energetyczny 2024

Bon energetyczny 2024

Bon energetyczny przysługiwać będzie za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
i będzie
wypłacany jednorazowo dla gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody w roku 2023 nie przekroczyły:

  •   2.500,00 zł na osobę w  gospodarstwie jednoosobowym

  •   1.700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 

Ustawa przewiduje zróżnicowanie stawki bonu energetycznego w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym i dokonuje podziału na 4 grupy gospodarstw:

  • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego –  300 zł;

  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób –  400 zł;

  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób –  500 zł;

  • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób –  600 zł. 


Dla gospodarstw domowych korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną  (np. pompa ciepła)  i  wpisanego lub zgłoszonego do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r. wsparcie zostało zwiększone o 100%.
W tym przypadku obowiązują podwyższone stawki bonu energetycznego:

  • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego –  600 zł;

  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób  –  800 zł;

  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób  –  1000 zł;

  • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób  –  1200 zł. 

Wnioski o wypłatę bonu

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego będzie można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Henryka Sienkiewicza 6/8, przesłać
za pośrednictwem Poczty Polskiej albo złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, czy też platformy mObywatel – w terminie
od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Wnioski złożone po 30 września pozostawia się bez rozpoznania.

Forma rozstrzygnięcia

Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu bonu energetycznego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu energetycznego nie wstrzymuje wypłaty tego bonu.