Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji - Subregion Wałbrzyski

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji
Fundusz Sprawiedliwej Transformacji - Subregion Wałbrzyski

ZAPROSZENIE DO SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

Wałbrzych rozpoczął prace nad Społecznym Planem Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego -  #Dekarbonizacja2030  - na lata 2021-2027. W Planie zawarte będą projekty, które zrealizujemy wykorzystując środki Unii Europejskiej zawarte w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To są środki, które służyć będą łagodzeniu skutków odejścia od węgla i pomagać będą stworzeniu czystej i przyjaznej dla środowiska nowoczesnej gospodarki.

Chcemy, aby ten Plan tworzony był przez mieszkańców naszej Gminy, z ich udziałem i dla ich dobra. W skład zespołu który opracowuje Plan wchodzą przedstawiciele gmin z 5 powiatów Subregionu Wałbrzyskiego i powiatu kamiennogórskiego, przedsiębiorcy, naukowcy, ekolodzy.

Zapraszamy Mieszkańców naszej gminy do udziału w tworzeniu Planu oraz do dyskusji, na co przeznaczyć środki z FST:

1) dopłaty do wymiany pieców węglowych,
2) finansowanie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych, 
3) likwidację kotłów  węglowych w ciepłowniach,
4) zakup ekologicznego transportu publicznego z wykorzystaniem energii elektrycznej i wodoru,
5) finansowanie działań badawczych i innowacji oraz wspieranie transferu zaawansowanych technologii, służących rozwojowi nowoczesnej gospodarki;
6) pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób poszukujących pracy i podnoszenie ich kwalifikacji aby byli bardziej konkurencyjni na rynku pracy,
7) zapobieganie powstawaniu odpadów i rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym.

A może macie Państwo inne propozycje, na co przeznaczyć te środki?

Głosy mieszkańców naszego subregionu są bardzo ważne dla społecznego zespołu przygotowującego Plan Sprawiedliwej Transformacji. Wszystkie pomysły zgłoszone przez Państwa zostaną przeanalizowane i wykorzystane w pracach nad SPST SW.

Zapraszamy do zgłaszania pisemnie Państwa pomysłów, na adres mailowy: fst@dekarbonizacja2030.pl do 16 listopada.


Inauguracyjne posiedzenie społecznego zespołu ds. opracowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego

20 października w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu zebrał się na swoim pierwszym posiedzeniu społeczny zespół powołany przez Prezydenta Romana Szełemeja, którego celem jest opracowanie Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Subregionu Wałbrzyskiego (TPST SW). Stworzenie TPST subregionów, które zostały wskazane przez Parlament Europejski i Radę jako obszary objęte Funduszem Sprawiedliwej Transformacji, jest warunkiem koniecznym do objęcia Subregionu Wałbrzyskiego wsparciem finansowym z tego funduszu. Plany sprawiedliwej transformacji poszczególnych subregionów złożą się na Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji za którego przygotowanie odpowiada Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji przygotowany dla Subregionu Wałbrzyskiego, objętego zakresem wsparcia przyszłego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, umożliwi realizację wielu przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z łagodzeniem społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Proces transformacji w Subregionie Wałbrzyskim, zapoczątkowany ponad 20 lat temu po zamknięciu kopalń dawnego Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego, do tej pory nie został ukończony. Wciąż odczuwamy skutki zapaści społeczno-gospodarczej będącej następstwem likwidacji kopalń.

Wsparcie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla Subregionu Wałbrzyskiego nie ograniczy się tylko do dekarbonizacji sektorów energochłonnych gospodarki oraz likwidacji niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych, komunalnych, wspólnotach mieszkaniowych, wdrażania zeroemisyjnego transportu publicznego czy wprowadzania rozwiązań w kierunku samowystarczalności energetycznej gmin. 
Fundusz będzie wspierał: małe i średnie przedsiębiorstwa w rozwijaniu ich konkurencyjności, rozwój innowacyjnej gospodarki opartej m.in. na inteligentnych specjalizacjach, budowę kompetencji do wykonywania zawodów przyszłości, inwestował w cyfryzację, łączność cyfrową, mobilność, pomagał w odtwarzaniu terenów cennych przyrodniczo, przywracaniu bioróżnorodności.

 W skład społecznego zespołu ds. opracowania TPST SW wchodzą przedstawiciele: wyższych uczelni (Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki Śląskiej w Gliwicach), Instytucji Otoczenia Biznesu, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń pracodawców, fundacji ekologicznych i samorządów z całego Subregionu Wałbrzyskiego. Przewodniczącym zespołu został wybrany Radosław Gawlik, Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA, wiceprzewodniczącymi: Mirosław Miller - Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Tomasz Kiliński - Burmistrz Nowej Rudy, Andrzej Kosiór - Kierownik Biura Zarządzania Strategicznego Urzędu Miasta w Wałbrzychu. Społeczny zespół na zasadach włączenia wszystkich grup interesariuszy, podejmuje pracę nad opracowaniem planu, który następnie zostanie przekazany Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego.


Zakres Wsparcia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie ustanowienia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przewiduje, że fundusz wspierać będzie takie działania, które są bezpośrednio związane z jego celem szczegółowym, tj. :łagodzeniem społeczno-ekonomicznych skutków przejścia do zero emisyjnej gospodarki w ramach neutralności klimatycznej.

Wszystkie działania które zostaną zapisane w Terytorialnych Planach Sprawiedliwej Transformacji poszczególnych subregionów objętych wsparciem FST muszą przyczyniać się do ich wdrożenia.

Zakres wsparcia FST dla Subregionu Wałbrzyskiego:
1) inwestycje produkcyjne w MŚP, w tym przedsiębiorstwa typu start-up, prowadzące do dywersyfikacji gospodarczej i restrukturyzacji ekonomicznej; 
2) inwestycje w tworzenie nowych przedsiębiorstw, w tym poprzez inkubatory przedsiębiorczości i usługi konsultingowe; 
3) inwestycje w działania badawcze i innowacyjne oraz wspieranie transferu zaawansowanych technologii; 
4) inwestycje we wdrażanie technologii i infrastruktur zapewniających przystępną cenowo czystą energię, w redukcję emisji gazów cieplarnianych, efektywność energetyczną i energię ze źródeł odnawialnych; 
5) inwestycje w cyfryzację i łączność cyfrową; 
6) inwestycje w regenerację, dekontaminację i renaturalizację terenów oraz projekty zmieniające ich przeznaczenie; 
7) inwestycje we wzmacnianie gospodarki o obiegu zamkniętym w tym poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczanie ich ilości, efektywne gospodarowanie zasobami, ponowne wykorzystywanie, naprawy oraz recykling; 
8) podnoszenie i zmiana kwalifikacji pracowników; 
9) pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób poszukujących pracy; 
10) aktywne włączanie osób poszukujących pracy.