Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Wałbrzycha

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Wałbrzycha

Informacja dotycząca punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujących w Wałbrzychu w 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Wałbrzychu odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoba, która chce uzyskać nieodpłatną poradę prawną lub pomoc w zakresie poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, mail), może umówić termin udzielenia porady dzwoniąc pod nr telefonu: 74 66 55 197.

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy w powyższy sposób beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.


Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2232) Miasto Wałbrzych realizuje od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz od 1 stycznia 2019 r. również na świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, po uprzednim umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 74 6655197, może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie*.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
• przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
• nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja.
Więcej informacji dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/


Na terenie Wałbrzycha od 1 stycznia 2021 r. funkcjonują 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowane w następujących miejscach:

Lokalizacja punktu Dni i godziny Podmiot prowadzący

ul. Limanowskiego 9
58-300 Wałbrzych
- parter
tel. 74 66 66 399

od poniedziałku do piątku
1000-1400

Punkt NPP adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką

ul. Kopernika 2,

58-300 Wałbrzych

pok. 16

tel. 74 66 55 253

od poniedziałku do piątku
900-1300

Punkt NPP radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych

poniedziałek
1300-1800
od wtorku do piątku
1300-1700

Punkt NPO adwokaci i radcowie prawni Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe

ul. Hirszfelda 4

58-309 Wałbrzych

tel. 74 666 10 21

poniedziałek
1200-1700
od wtorku do piątku
1200-1600

Punkt NPO adwokaci i radcowie prawni Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe

Zgłoszenie terminu wizyty pod numerem telefonu 74 6655197.

Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu Wałbrzycha, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, istnieje możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, w miejscu zamieszkania. Osoby te, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają Prezydentowi Miasta Wałbrzycha, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie* wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty informacji o osobie uprawnionej, udziela porady w umówionym terminie.

Osoba uprawniona, doświadczająca trudności w komunikowaniu się posiada możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego bądź uzyskania pomocy za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z tego rodzaju usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do tutejszego Urzędu, w następującej formie:
➢ e-mail: e.zak@um.walbrzych.pl
➢ fax: 74 / 64 88 506
➢ tel. ( korzystając z osoby przybranej ): 74 / 66-55-197
➢ podanie złożone do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

W przypadku gdy problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, mieszkańcy Wałbrzycha mają również możliwość uzyskania stosownej pomocy na przedstawionej w załączniku liście jednostek nieodpłatnego poradnictwa.