Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Wałbrzycha

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Wałbrzycha

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Wałbrzycha w 2021 roku

Lokalizacja punktu

Dni i godziny

Podmiot prowadzący

ul. Limanowskiego 9
58-300 Wałbrzych
- parter
tel. 74 66 66 399

od poniedziałku do piątku
1000-1400

Punkt NPP* adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką

pl. Magistracki 1,
58-300 Wałbrzych
pok. nr 1 (Ratusz -
wejście boczne od
ul. Kopernika)
tel. 74 66 55 183

od poniedziałku do piątku
900-1300

Punkt NPP* radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych

poniedziałek
1300-1800
od wtorku do piątku
1300-1700

Punkt NPO** adwokaci i radcowie prawni Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe

ul. Hirszfelda 4

58-309 Wałbrzych

tel. 74 666 10 21

poniedziałek
1200-1700
od wtorku do piątku
1200-1600

Punkt NPO** adwokaci i radcowie prawni Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe

* NPP – Nieodpłatna Pomoc Prawna
**NPO – Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2232 ze zm.) Miasto Wałbrzych realizuje od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz od 1 stycznia 2019 r. również na świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie. (1

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
    • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
    • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
    • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
    • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
    • nieodpłatną mediację.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.
W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja.
Więcej informacji dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu Wałbrzycha, które nie mogą  stawić się w punkcie osobiście, istnieje możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, w miejscu zamieszkania. Osoby te, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają Prezydentowi Miasta Wałbrzycha, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie* wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty informacji o osobie uprawnionej, udziela porady w umówionym terminie.

Osoba uprawniona, doświadczająca trudności w komunikowaniu się posiada możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego bądź uzyskania pomocy za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z tego rodzaju usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do tutejszego Urzędu, w następującej formie:
➢ e-mail: e.zak@um.walbrzych.pl
➢ fax: 74 / 64 88 506
➢ tel. ( korzystając z osoby przybranej ): 74 / 66-55-376
➢ podanie złożone do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

W przypadku gdy problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, mieszkańcy Wałbrzycha mają również możliwość uzyskania stosownej pomocy na przedstawionej w załączniku liście jednostek  nieodpłatnego poradnictwa.