Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Wałbrzycha

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Wałbrzycha

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Wałbrzycha w 2022 roku

Punkt Nieodplatnej Pomocy Prawnej

ul. Limanowskiego 9

10.00 - 14.00

Punkt Nieodplatnej Pomocy Prawnej

pl. Magistracki 1 9.00 – 13.00

Punkt Nieodplatnej Pomocy Prawnej*

pl. Magistracki 1 13.00 – 17.00

Punkt Nieodplatnego Poradnictwa Obywatelskiego*

ul. Hirszfelda 4

12.00 – 16.00

PON

adw.

Magdalena Szczubeł

r.pr.

Paweł Gonera

r.pr.

Marta Marek

13.00 – 18.00

r.pr.

Michał Krajcarz

12.00 – 17.00

WT

adw.

Katarzyna Matkowska

r.pr.

Grażyna Kozaczek

adw.

Urszula Karkosz

r.pr.

Agnieszka Polewska

ŚR

adw.

Agnieszka Sikorska

r.pr.

Michał Tenerowicz

adw.

Urszula Karkosz

r.pr.

Agnieszka Polewska

CZW

adw.

Michał Uszpulewicz

r.pr.

Maciej Mikołajczyk

r.pr

Marta Marek

r.pr.

Michał Krajcarz

PT

adw.

Justyna Żyłak-Matwiej

r.pr.

Łukasz Żabski

r.pr

Marta Marek

adw.

Maciej Raczkowski

* - prawnicy obsługujący punkty w ramach umowy ze Stowarzyszeniem  Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe

Telefoniczna rejestracja wizyt w punktach

ul. Limanowskiego 9 ( parter) w godz. 10.00-14.00

74/ 66 66 399

Pl. Magistracki 1 (Ratusz- wejście boczne od ul. Kopernika) w godz. 9.00-17.00

74/ 66 55 183

ul. Hirszfelda 1 (Piaskowa Góra) w godz. 12.00-16.00

74/ 666 10 21

UWAGA
z przyczyn niezależnych od Urzędu, wyżej wymienieni prawnicy mogą na dyżur wyznaczyć zastępcę

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2232 ze zm.) Miasto Wałbrzych realizuje od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz od 1 stycznia 2019 r. również na świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie. (1

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
    • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
    • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
    • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
    • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
    • nieodpłatną mediację.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.
W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja.
Więcej informacji dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu Wałbrzycha, które nie mogą  stawić się w punkcie osobiście, istnieje możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, w miejscu zamieszkania. Osoby te, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają Prezydentowi Miasta Wałbrzycha, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie* wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty informacji o osobie uprawnionej, udziela porady w umówionym terminie.

Osoba uprawniona, doświadczająca trudności w komunikowaniu się posiada możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego bądź uzyskania pomocy za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z tego rodzaju usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do tutejszego Urzędu, w następującej formie:
➢ e-mail: e.zak@um.walbrzych.pl
➢ ➢ tel. ( korzystając z osoby przybranej ): 74 / 66-55-376
➢ podanie złożone do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

W przypadku gdy problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, mieszkańcy Wałbrzycha mają również możliwość uzyskania stosownej pomocy na przedstawionej w załączniku liście jednostek  nieodpłatnego poradnictwa.