Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo-wschodniej części Śródmieścia w Wałbrzychu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwały Nr XXVI/268/20 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo-wschodniej części Śródmieścia w Wałbrzychu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonywaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wskazanym na załączniku graficznym do Uchwały Nr XXVI/268/20 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo-wschodniej części Śródmieścia w Wałbrzychu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.09.2022r.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres: um@um.walbrzych.pl.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Administratorem danych osobowych jest: Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 66 551 00, um@um.walbrzych.pl. Szczegółowa informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu na stronie. https://bip.um.walbrzych.pl/artykuly/1314/opracowywane-plany-miejscowe oraz w siedzibie Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu,  Rynek 23 pok. 208.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w terminie od 12.08. do ………. 2022 r.