Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027 oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027 oraz prognozy oddziaływania na środowisko

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 30, 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 poz. 1094 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do konsultacji społecznych (w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko) projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027 (dalej: Strategia ZIT) oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Strategia ZIT to dokument, który określa wspólne cele samorządów Aglomeracji Wałbrzyskiej (Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego) i wspiera realizację inwestycji przewidywanych do dofinansowania ze środków finansowych Unii Europejskiej.

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest identyfikacja uwarunkowań środowiskowych wdrażania Strategii, wpływu jej ustaleń na środowisko oraz zaproponowanie rozwiązań mających na celu unikanie, minimalizowanie i kompensowanie ewentualnych niekorzystnych oddziaływań środowiskowych.

Prezydent Miasta Wałbrzycha zaprasza do udziału w konsultacjach w terminie od 11 stycznia do 2 lutego 2024 r.

Dokumentacja dotycząca projektu Strategii ZIT i prognozy oddziaływania na środowisko dostępna będzie w ww. terminie:

  • w wersji drukowanej w siedzibie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW) – pod adresem: ul. Słowackiego 23a w Wałbrzychu, sekretariat) od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 - 14.00; w celu zaplanowania Państwa wizyty prosimy o kontakt z odpowiednim wyprzedzeniem, pod numerem telefonu 74 84 74 150;
  • w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miasta Wałbrzycha oraz Biuletynie Informacji Publicznej IPAW.

Uwagi i wnioski można zgłaszać w ww. terminie:
1) pisemnie:
a) drogą elektroniczną, na adres email: strategia@ipaw.walbrzych.eu
b) drogą pocztową, na adres: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej, ul. Słowackiego 23a, 58-300 Wałbrzych, z dopiskiem na kopercie: „konsultacje społeczne SOOŚ" (decyduje data otrzymania);
c) osobiście w miejscu wyłożenia dokumentacji, tj. w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW) – pod adresem: ul. Słowackiego 23a w Wałbrzychu, sekretariat) od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 - 14.00;
2) ustnie do protokołu w siedzibie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW) – pod adresem: ul. Słowackiego 23a w Wałbrzychu, sekretariat) od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 - 14.00; w celu zaplanowania Państwa wizyty prosimy o kontakt z odpowiednim wyprzedzeniem, pod numerem telefonu 74 84 74 150.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu trwania konsultacji pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Prezydent Miasta Wałbrzycha.