Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części obszaru Śródmieścia w Wałbrzychu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 8d oraz art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz uchwały Nr XII/105/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części obszaru Śródmieścia w Wałbrzychu.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części obszaru Śródmieścia w Wałbrzychu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  w dniach od 29 marca 2021 r. do 28 kwietnia 2021 r.

Projekt planu będzie udostępniony w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 23, 58-300 Wałbrzych pok. 208, w godzinach pracy urzędu, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.

Pierwsza dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2021 r. o godzinie 12.00, za pomocą środków porozumiewania się na odległość – platformy Microsoft Teams. Druga dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2021 r. o godzinie 12.00, za pomocą środków porozumiewania się na odległość – platformy Microsoft Teams. Chęć uczestnictwa w pierwszej dyskusji należy zgłaszać mailowo w terminie od 29.03.2021 r. do 16.04.2021 r. na adres j.sakowska@um.walbrzych.pl  z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie do programu. Chęć uczestnictwa w drugiej dyskusji należy zgłaszać mailowo w terminie od 21.04.2021 r. do 26.04.2021 r. na adres j.sakowska@um.walbrzych.pl  z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie do programu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy składać w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Wałbrzycha w nieprzekraczalnym terminie do dnia do 20 maja 2021 r.

  • pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych,
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadanie publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, w godzinach pracy Urzędu,

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenia nieruchomości (nr działki, arkusz mapy), której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Wałbrzycha.

Administratorem danych osobowych jest: Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl. Szczegółowa informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu na stronie  http://bip.um.walbrzych.pl/artykuly/1314/opracowywane-plany-miejscowe oraz w siedzibie Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Rynek 23 pok. 208.