Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Ogłoszenie - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Sikorskiego i Niepodległości w Wałbrzychu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm. ) oraz uchwały Nr XV/135/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 sierpnia 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Sikorskiego i Niepodległości w Wałbrzychu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15 czerwca 2021 r. do 6 lipca 2021 r.

Projekt planu będzie udostępniony w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 23, 58-300 Wałbrzych, pok. 208, w godzinach pracy urzędu, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 r. o godzinie 12:00 oraz w dniu 6 lipca o godzinie 16:00, za pomocą środków porozumiewania się na odległość – platformy Microsoft Teams. Chęć uczestnictwa w dyskusji należy zgłaszać mailowo w terminie od 15.06.2021 r. do 28.06.2021 r. (do pierwszej dyskusji) oraz od 29.06.2021 r. do 5.07.2021 r. (do drugiej dyskusji) na adres l.wronska@um.walbrzych.pl z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie do programu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, z podaniem imienia, nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2021 r.

Uwagi do projektu planu miejscowego mogą być wnoszone w formie papierowej, ustnie do protokołu lub elektronicznie, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: um@um.walbrzych.pl.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres email: um@um.walbrzych.pl.

Administratorem danych osobowych jest: Prezydent Miasta Wałbrzycha, Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl. Szczegółowa informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu na stronie   http://bip.um.walbrzych.pl/artykuly/1314/opracowywane-plany-miejscowe oraz w siedzibie Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Rynek 23, pok. 208.