Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 i w 2024 roku

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 i w 2024 roku

Dla kogo zwrot VAT za gaz w 2023 i w 2024 roku?

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Ważne kryterium dochodowe.
Kolejnym warunkiem jest kryterium dochodowe, takie samo jakie obowiązywało przy dodatku osłonowym, czyli:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.

Konieczny wpis źródła ciepła do CEEB.
Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury za gaz.
O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 – 30.06.2024 roku
Żeby dostać zwrot pieniędzy, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT w Biurze Obsługi Klienta UM Wałbrzych (ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych) lub drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP, a także pocztą na adres urzędu.
Wnioski można składać w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, lecz nie później niż do dnia 30 września 2024 r.

Wymagane dokumenty.
Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

  1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne oraz informację dotyczącą ilości paliw gazowych dostarczonych w 2023 r. oraz odrębnie za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r
  2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
  3. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,

Informacje przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.''. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Decyzja o przyznaniu refundacji VAT za gaz.
Przyznanie przez Prezydenta Miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.
Prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT.
Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji urzędu.

Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

  • od 1 stycznia do 31 lipca 2024 roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.,
  • w przypadku wniosku złożonego po 31 lipca 2024 r.  uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2023 roku.

      
Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.
W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub bez wymaganych dokumentów, osoba ubiegającą się o refundację zostanie wezwana do poprawienia wniosku lub uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Wnioski o refundację:
Wniosek o wypłatę refundacji podatku vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.
Wniosek o wypłatę refundacji podatku vat za dostarczone paliwa gazowe w 2024r.