Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Starszy specjalista ds BHP

Starszy specjalista ds BHP
Starszy specjalista ds BHP

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Wałbrzycha

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

                                                    starszego specjalisty

- Samodzielne Stanowisko ds BHP - 1 etat

I. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

a) posiadać wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3 letni staż pracy w służbie bhp,

c) posiadać aktualne szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp

d) posiadać uprawnienia do prowadzenia szkoleń wewnątrzzakładowych w zakresie bhp

II. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać następujące dodatkowe wymagania:

  1. posiadać znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, z późn. zm.,

    (Dz.U. z 2003 Nr 169, poz.1650 ze zm.)

  2. posiadać znajomość ustawy kodeks pracy w zakresie bhp i aktów wykonawczych

  3. posiadać umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność,

  4. mile widziane doświadczenie pracy w organach administracji państwowej lub samorządowej związanej bezpośrednio ze służbą bezpieczeństwa i higieny pracy

  5. posiadać znajomość normy ISO 45001

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku

Szczegółowy zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku pracy został wyszczególniony w opisie stanowiska pracy

IV. Warunki pracy na w/w stanowisku:

Starszy specjalista ds. BHP to samodzielne stanowisko administracyjno-biurowe, dla którego zakres podstawowych obowiązków wynika z zadań realizowanych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu; uwzględnia się pracę w terenie, poza biurem. Pracownik zatrudniony na w/w stanowisku, wykonywać będzie głównie prace biurowe z obsługą sprzętu przystosowanego do zadań np. monitor ekranowy, niszczarka, ksero, drukarka, ploter, skaner, telefon i fax. Pomieszczenia Biura spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy. Pomieszczenia biurowe spełniają warunki w zakresie oceny ryzyka zawodowego. Praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1. C.V. zawierające informację, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2. List motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem, zawierający aktualny numer telefonu kandydata,

3. Kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

4. Kopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy: tj.:świadectwa pracy, a w przypadku pozostawania w stosunku pracy- zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia

5. Kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku osób chcących skorzystać z przysługującego uprawnienia.

6. Oświadczenie o treści: „nie byłam (byłem) skazana (y) prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”, potwierdzone własnoręcznym podpisem,

7. Oświadczenie o treści: „posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam
z pełni praw publicznych”, potwierdzone własnoręcznym podpisem,

8. Oświadczenie o "wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO" - potwierdzone własnoręcznym podpisem

Brak podpisu na CV, liście motywacyjnym, oświadczeniach i zgodzie będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych

Uwaga:

Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski. Zgodnie z art.13 ust.2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. informujemy, iż w miesiącu wrześniu 2020 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym w terminie do 19 października 2020 roku na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych.

W terminie 7 dni po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu
o naborze, kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zaproszeni (w formie telefonicznej lub drogę elektroniczną )do drugiego etapu naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, w budynku przy pl. Magistrackim 1.

UWAGA: Zgodnie z Regulaminem naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, dokumenty aplikacyjne osób nie wyłonionych w procesie rekrutacji, mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych. Jeżeli dokumenty nie zostaną odebrane w ciągu dwóch tygodni od zakończenia naboru, ulegają zniszczeniu.

OPIS STANOWISKA PRACY

Nazwa i adres jednostki

Urząd Miejski w Wałbrzychu,Pl. Magistracki 1, 58-300

Wałbrzych;

Nazwa stanowiska pracy

starszy specjalista,

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Kod komórki

BHP

Cele istnienia stanowiska pracy

Prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu oraz w jednostce samorządowej Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Miejsce w strukturze organizacyjnej

Podlega:

Prezydentowi Miasta Wałbrzycha

Zakres wykonywanych zadań

1.Przeprowadzanie kontroli stanu warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich miejscach wykonywania pracy, tj.: w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu oraz w jednostce samorządowej Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

2.Dokonywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

3. Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Urzędu,

4. Udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów Urzędu lub ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwa pracowników,

5. Udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

6.Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

7.Udział w postępowaniu powypadkowym, prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

8. Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bhp oraz popularyzacja problematyki bhp i ergonomii,

9. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego,

10. Organizowanie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

11. Współdziałanie z instytucjami zewnętrznymi w zakresie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych,

12. Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,

13.Uczestnictwo w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymogi kwalifikacyjne podstawowe

Wymagane wykształcenie

zgodnie z zapisem pkt.1 ogłoszenia

Wymagane uprawnienia

zgodnie z zapisem pkt.1 ogłoszenia

Doświadczenie zawodowe

zgodnie z zapisem pkt.1 ogłoszenia

Wymagana wiedza specjalistyczna

Znajomość ustaw i rozporządzeń w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, znajomość Kp oraz ustawy o pracownikach samorządowych

  1. Wymogi kwalifikacyjne dodatkowe

Wymagane umiejętności i zdolności

1. Znajomość pakietu Office

2. kreatywność,

3, samodzielność w wykonywaniu obowiązków

4. wysoka jakość pracy (terminowość, dokładność, staranność),

Zakres dostępu do informacji

------

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy

w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu

1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezydent Miasta Wałbrzycha

2. Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych; e-mail: iodo@um.walbrzych.pl. tel. 74 6444780

3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Urząd Miejski w Wałbrzychu będzie przetwarzał Państwa dane osobowe.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- usunięcia danych osobowych;

- wniesienia skargi do Prezydenta Miasta Wałbrzycha (na adres Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych).

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”;

[2] Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp wzw. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO