Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Działki produkcyjno-usługowe

Oferta inwestycyjna dostępna jest pod adresem: https://invalbrzych.pl/oferty/

W listopadzie 2019 r., na mocy porozumienia trzech Gmin: Wałbrzycha, Jedliny – Zdrój i Głuszycy oraz stosownych uchwał Rad Miejskich, została powołana spółka „InVałbrzych”. Jej celem jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców Wałbrzycha oraz gmin sąsiednich poprzez tworzenie warunków aktywizacji gospodarczej, w szczególności ożywianie rynków lokalnych oraz realizacja projektów związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości, budownictwem mieszkaniowym, zarządzaniem nieruchomościami, a także prowadzenie innej działalności ważnej dla rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.

Szczególny nacisk Spółka będzie kłaść na rozwój budownictwa mieszkaniowego, obsługę przedsiębiorców i inwestorów, a także promocję gospodarczą i współpracę gospodarczą z innymi podmiotami świadczącymi podobne usługi na terenie Województwa Dolnośląskiego i Polski.

Spółka przejęła zadania związane z obsługą przedsiębiorców od Gminnego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (GCOIE) działającego w strukturach Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Od 31 maja 2022r.  In Vałbrzych Sp. z o.o. jest również operatorem Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ( https://inkubator.walbrzych.pl/ )


 Aktualne przetargi