Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Infrastruktura techniczna

Dostawa gazu

 • Siecią gazową na terenie miasta Wałbrzych zarządza Polska Spółka Gazownictwa we Wrocławiu, ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław,
 • Zasilanie w gaz odbywa się siecią niskoprężną i średnioprężną,
 • Istnieje 48 stacji redukcyjno - pomiarowych .
 • Długość sieci gazowej niskiego ciśnienia - 186710 mb,
 • Długość sieci gazowej średniego ciśnienia - 86 710 mb,
 • Długość sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia - 17 624 mb,
 • Długość przyłączy gazowych niskiego ciśnienia - 72 450 mb,  
 • Długość przyłączy gazowych średniego ciśnienia - 14 153 mb.


Energia elektryczna

Dystrybucja energii elektrycznej na obszarze miasta Wałbrzycha jest przedmiotem działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu. Na terenie Wałbrzycha zlokalizowanych jest 6 Głównych Punktów Zasilania (GPZ) zasilanych elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi wysokiego napięcia WN 110 kV. Z GPZ-ów wyprowadzane są linie napowietrzne i kablowe (podziemne) średniego napięcia SN 10 kV i 20 kV, które zasilają słupowe lub wnętrzowe stacje transformatorowe SN/nN. Ze stacji SN/nN wyprowadzona jest sieć elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa niskiego napięcia nN 0,4 kV zasilająca odbiorców.

Część odbiorców (większe zakłady produkcyjne) posiada własne stacje transformatorowe SN/nN, które zasilane są z sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN.

Długości linii elektroenergetycznych należących do TAURON Dystrybucja S.A. na terenie miasta Wałbrzycha wynoszą:

 • linie napowietrzne wysokiego napięcia WN 110 kV – 56,3 km,
 • linie średniego napięcia SN 10 kV i 20 kV – 280 km,
 • linie niskiego napięcia nN 0,4 kV – 574 km.

Zaopatrzenie w wodę

Wałbrzych zaopatrywany jest w wodę z ujęć powierzchniowych i podziemnych na terenie Marciszowa Dolnego i Górnego, z ujęć głębinowych w Gorzeszowie, Unisławiu Śląskim i Czarnym Borze.

 • Długość sieci wodociągowej rozdzielczej - 218,6 km,
 • Długość sieci magistralnej - 68,2 km,
 • Stopień dostępności do sieci wodociągowej - 99%,
 • Zużycie roczne - 5,99 mln m3 (sprzedaż),
 • Wydajność sieci - 81 tys. m3/d.

Kanalizacja sanitarna

 • Długość sieci sanitarnej (bez przyłączy kanalizacyjnych) – 461,3 km (w tym Wałbrzych 214,2 km),
 • Liczba oczyszczalni ścieków – 5:
  - Oczyszczalnia Ścieków ”Ciernie” w Świebodzicach, adres: ul. Strzegomska 82, 58-160 Świebodzice,

  - Oczyszczalnia Ścieków Jugowice, adres: ul. Główna 36, 58-321 Jugowice,

  - Oczyszczalnia Ścieków ”Gorce” w Czarnym Borze, adres: ul. Wałbrzyska 5, 58-379 Czarny Bór,

  - Oczyszczalnia Ścieków w Dziećmorowicach, adres: ul. Sienkiewicza 99, 58-308 Dziećmorowice,

  - Oczyszczalnia Ścieków w Chwaliszowie, adres: ul. Główna dz. nr 185/3 i nr 164/3, 58-312 Chwaliszów.
 • Wydajność oczyszczalni ścieków

 

 

Oczyszczalnia Ścieków w Chwaliszowie

Oczyszczalnia Ścieków ”Ciernie” w Świebodzicach

Oczyszczalnia Ścieków w Dziećmorowicach

Oczyszczalnia Ścieków  ”Gorce” w Czarnym Borze

Oczyszczalnia Ścieków Jugowice

Dopuszczalne przepływy ścieków wg dokumentacji technicznej i pozwolenia wodnoprawnego

Q śrd = 484 m3/d

Q maxd = 565 m3/d

Q śrd = 40 000 m3/d

Q maxh = 4 000 m3/d

Q maxr = 14 600 000 m3/r

Q śrd = 800 m3/d

Q maxh = 60 m3/h

Q maxr = 356 484 m3/r

wody opadowe:

Q maxs = 4 dm3/s

Q śrd = 3 000 m3/d (okres bezdeszczowy)   

Q maxd = 10 000 m3/d

wody opadowe:

Q maxs = 108 dm3/s

Q śrd = 6 000 m3/d

Q maxr = 2 500 000 m3/r

Q maxh = 1 150 m3/h

 • Siecią wodociągową oraz kanalizacyjną zarządza Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.


Kanalizacja deszczowa

 • Długość sieci - ok. 169 km, na której usytuowano ok. 6500 wpustów ulicznych,
 • Ok. 70% sieci wybudowana jest przed 1945 rokiem, sieć sukcesywnie poddawana jest remontom i przebudowie w ramach prowadzonych inwestycji drogowych,
 • Miejska sieć kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wałbrzycha utrzymana  jest przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta.

Aktualizacja: 24.07.2019 r.