Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Karta Dużej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY – PROGRAM RZĄDOWY

Zadanie polegające na przyznawaniu członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia
5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1348).

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (karta plastikowa) i elektronicznej (na smartfonie, tablecie) i na jej podstawie rodziny mogą korzystać z licznych ulg i zniżek na terenie całego kraju.
Zapraszamy do składania wniosków jednocześnie o dwie bezpłatne formy karty - tradycyjną i elektroniczną.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, w której rodzic lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub maksymalnie do osiągnięcia 25 lat, pod warunkiem kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Więcej informacji na stronie www.rodzina.gov.pl lub www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne lub pod numerem tel. 74 66 55 197

Opłaty:
Wydanie karty nie podlega opłacie.
W przypadku utraty karty, wydanie duplikatu podlega opłacie w wysokości 9,78 zł.
Za wydanie drugiej formy karty ( jeżeli nie wystąpiono z wnioskiem o jednoczesne wydanie dwóch form karty ) - pobiera się opłatę w wysokości 9,21 zł

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Gminy :
PKO BANK POLSKI S.A numer 93 1020 3668 0000 5402 0430 1990

Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY
należy złożyć wniosek elektroniczny przez portal https://empatia.mpips.gov.pl/ lub wniosek w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych, w dni robocze w godz. 7.30 – 16.30.

Informacje: tel. 74 66 55 197

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku:
• w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
• w przypadku ubiegania się o formę elektroniczną – Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych (w przypadku małych dzieci, podaje się nr telefonu rodzica)
• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
• w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
• w przypadku osób pełnoletnich przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka
W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:
1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.
Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku
o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP.
Osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

DO POBRANIA:

  1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu
  2. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
  3. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej (tylko dla dzieci powyżej 18 roku życia)
  4. Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych
  5. Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

Odbiór kart
po otrzymaniu informacji SMS, po odbiór kart należy zgłosić się z dowodem osobistym do Biura Zdrowia i Spraw Społecznych pl. Magistracki 1,  pok.4

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o przychodzenie po odbiór kart pojedynczo oraz zachowanie środków ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Urząd Miejski w Wałbrzychu Pl. Magistracki 1, 58 – 303 Wałbrzych, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim
w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58 – 303 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną poprzez iodo@um.walbrzych.pl, telefonicznie pod numerem 74 665 53 59 lub pisemnie na adres Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58 – 303 Wałbrzych

I. Wskazanie administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 303 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl
II. Wskazanie inspektora ochrony danych
Inspektor ochrony danych - kontakt: e-mail iodo@um.walbrzych.pl, tel. 74 665 53 59
III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku ustawowego wynikającego z art. 9 i 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 ze zm.) na podstawie Pana/Pani zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
IV. Obowiązek podania danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy.
VI. Okresy przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. III celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
VII. Prawa osoby, której dane dotyczą.
Zapewniamy Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu przysługują odpowiednie prawa wynikające
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, w tym:
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
6. prawo do przenoszenia danych.
VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.