Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Kilka słów o Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu stanowi aparat pomocniczy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Działamy na terenie powiatu grodzkiego obejmującego teren gminy Wałbrzych oraz ziemskiego obejmującego teren gmin: Boguszów - Gorce, Jedlina Zdrój , Szczawno-Zdrój, Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Stare Bogaczowice i Walim.
Komenda miejska ma swoją siedzibę w Wałbrzychu przy ul. Matejki 5.

Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu jest Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej dla w/w powiatów posiadających łączną liczbę mieszkańców przekraczającą 200 tysięcy a nie większą niż 600 tysięcy.

Komórkami organizacyjnymi Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu są:

 • Wydział Operacyjno - Szkoleniowy w tym Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego,
 • Wydział Kwatermistrzowsko - Techniczny w tym Punkt Naprawy i Konserwacji Sprzętu,
 • Wydział Organizacyjno - Kadrowy,
 • Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy,
 • Wydział Finansów,
 • Stanowisko d/s BHP, spraw obronnych i profilaktyki zdrowotnej.

W skład komendy miejskiej wchodzą następujące jednostki ratowniczo - gaśnicze:

 • Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Wałbrzychu przy
  ul. Przemysłowej Nr 1,
 • Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Wałbrzychu
  przy ul. Piasta Nr 3,
 • Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Wałbrzychu
  przy ul. Noworudzkiej Nr 16.

Zakresy działania komórek organizacyjnych komendy miejskiej

Do zadań Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego, w tym Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego należy w szczególności:

 • analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru powiatu oraz opracowywanie planów ratowniczych powiatu i ich bieżąca aktualizacja,
 • sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ratowniczo - gaśnicze,
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego,
 • prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego,
 • przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych,
 • przygotowywanie analiz w sprawach dotyczących tworzenia, likwidacji i organizacji jednostek ratowniczo - gaśniczych,
 • analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w sprzęt ratowniczy i środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory oraz przedstawienie wniosków w tym zakresie,
 • nadzorowanie gotowości operacyjnej jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego,
 • zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania komendanta miejskiego,
 • ustalenie potrzeb w zakresie wyposażenia stanowiska kierowania komendanta miejskiego w sprzęt i urządzenia umożliwiające sprawne dysponowanie oraz kierowanie, siłami i środkami Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na obszarze powiatu oraz umożliwiające współpracę z wojewódzkim stanowiskiem koordynacji ratownictwa,
 • dysponowanie siłami i środkami Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na obszarze powiatu,
 • analizowanie i wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy miejskiej i jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze powiatu,
 • utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów,
 • analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania, dysponowania i kierowania działaniami ratowniczymi,
 • obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
 • analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz kontroli prowadzonych w jednostkach ratowniczo - gaśniczych i jednostkach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie,
 • przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych,
 • organizowanie współpracy z innymi podmiotami w powiecie w zakresie prowadzenia działań ratowniczych,
 • prowadzenie szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa,
 • organizowanie zajęć wychowania fizycznego i imprez sportowych,
 • prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków,
 • prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,
 • prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych,
 • koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na terenie powiatu,
 • współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich.

Do zadań Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego należy w szczególności:

 • analizowanie stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną,
 • opracowywanie wyników czynności kontrolno - rozpoznawczych dla potrzeb analizy stanu bezpieczeństwa województwa,
 • inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego powiatu,
 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • rozpoznawanie i ewidencjonowanie zagrożeń technicznych, chemicznych i ekologicznych,
 • zajmowanie stanowiska w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,
 • opracowywanie dla potrzeb administracji publicznej opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i terenów,
 • wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
 • rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 • uzgadnianie sposobów postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego i innych miejscowych zagrożeń,
 • uzgadnianie sposobów połączenia urządzeń sygnalizacyjno - alarmowych z komendą miejską lub jednostką ratowniczo - gaśniczą,
 • załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego , dotyczących nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
   

Do zadań jednostek ratowniczo - gaśniczych należy w szczególności:

 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów , klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz podczas likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne podmioty ratownicze,
 • prowadzenie działalności na rzecz utrzymania jednostki w stałej gotowości operacyjno – technicznej,
 • współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi w rejonie działania jednostki w zakresie prowadzenia działań ratowniczych,
 • prowadzenie rozpoznania w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na obszarze powiatu,
 • organizowanie ćwiczeń i doskonalenia zawodowego.