Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Tematyczny wykaz interwencji

I. Ruch Drogowy

 • nieprawidłowe parkowanie na chodnikach, terenach zielonych, trawnikach, skwerach, placach zabaw,
 • parkowanie na wjazdach (wyjazdach) do posesji, garaży,
 • zastawianie dostępu do okienek piwnicznych, pojemników MPO, klatek schodowych,
 • uciążliwe naprawy pojazdów na podwórzach posesji (spawanie, lakierowanie)
 • użytkowanie pojazdów wbrew warunkom technicznym i zasadom ruchu drogowego,
 • dziury i wyrwy w jezdni, uszkodzone, brudne i nieczytelne znaki drogowe,
 • nieprawidłowe zabezpieczenie robót w pasie drogowym.

II. Ochrona środowiska

 • wycinka drzew, krzewów, ciecia sanitarne, niszczenie terenów zielonych - trawników,
 • wypalanie traw, spalanie nieczystości,
 • długotrwałe składowanie odpadów - budowlanych, komunalnych (gruz poremontowy, papa, szkło, papier, zgrabki itp.),
 • uszkodzone, chore drzewa stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, zasłaniające dostęp światła, utrudniające widoczność użytkownikom drogi,
 • wycieki nieczystości, przepełnione szamba, wycieki substancji chemicznych - oleje, farby, rozpuszczalniki itp.
 • padłe zwierzęta domowe i dzikie.

III. Porządek i bezpieczeństwo publiczne

 • zakłócanie spokoju przez osoby spożywające alkohol na terenie nieruchomości, w parkach, na skwerach itp.
 • zakłócanie spokoju poprzez głośne odtwarzanie muzyki,
 • zakłócanie spokoju przez osoby gromadzące się na terenie nieruchomości, skwerach, placach zabaw, parkach,
 • wałęsające się, bezpańskie psy,
 • nie wykonywanie obowiązków nałożonych na administratorów, właścicieli posesji (odśnieżanie, usuwanie nieczystości, błota itp.),
 • nienależyte wykonywanie obowiązków przez służby publiczne - MZUK, MZO, MZBK, MZK,
 • nielegalny pobór energii,
 • nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem placówek handlowych - sprzedaż alkoholu nieletnim, nietrzeźwym,
 • handel obwoźny, obnośny, odbywający się w miejscach innych aniżeli targowiska,
 • legalizacja wag w placówkach handlowych, na targach i targowiskach,
 • wyciek wody, pary z nośników,
 • brak pokryw studzienek burzowych, dekli kanalizacyjnych, zapchanie, niedrożne studzienki burzowe lub inne odbiorniki wód,
 • nieczynne, zdewastowane publiczne aparaty telefoniczne,
 • nieprawidłowe zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót ziemnych, budowlanych,
 • osoby bezdomne przebywające w piwnicach, klatkach schodowych posesji, strychach.

IV Sprawy sanitarne

 • brak ubioru ochronnego przez sprzedawców w placówkach handlowych,
 • dowóz towarów, art. spożywczych pojazdami budzącymi zastrzeżenia co do ich stanu sanitarnego,
 • przechowywanie towarów i ich sprzedaż przez osoby nie posiadające zezwolenia i w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Interwencje te można zgłaszać całodobowo na bezpłatny numer alarmowy telefonu Straży Miejskiej - 986, oraz tel. 665-52-00, lub osobiście w Komendzie mieszczącej się przy ulicy Matejki 1, pokój nr 10. W każdy wtorek, w godzinach od 8.00 do 15.00 skargi przyjmuje Komendant Straży Miejskiej