Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Uzyskanie decyzji na budowę - ETAPY

Uzyskanie decyzji na budowę - ETAPY

I ETAP

UZYSKAĆ DECYZJĘ O WARUNKACH ZABUDOWY lub DECYZJĘ O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
W/w decyzje wydawane są przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Wnioski o wydanie decyzji można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu w:

UWAGA!

  • Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wymagane jest w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla każdej inwestycji budowlanej, dla której przepisy prawa budowlanego przewidują obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, a także w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. 
  • Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego są dostępne na stronie internetowej BIP w zakładce Planowanie Przestrzenne (http://bip.um.walbrzych.pl/artykuly/1261/planowanie-przestrzenne)

Kontakt w spr. wydawania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Biuro Administracji Architektoniczno-Budowlanej
ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych
tel. +48 74 66 55 252
tel. +48 74 66 55 353
tel. +48 74 66 55 245
tel. +48 74 66 55 354

II ETAP

POZYSKAĆ TEREN
Pozyskanie terenu z zasobów Gminy Wałbrzych następuje poprzez zakup nieruchomości lub inną formę nabycia prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (użytkowanie wieczyste, dzierżawa). Sprawy związane z nabyciem terenu prowadzone są w Biurze Infrastruktury i Nieruchomości. Przeznaczenie terenu określają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku ich braku, decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. Każdy ma prawo wglądu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz może uzyskać wypis i wyrys z planu, za które pobierana jest opłata administracyjna. Wyciągi z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego miasta można nabyć w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Rynek 23, 58-300 Wałbrzych, tel. +48 74 64 44 721 - 724.

Kontakt w spr. nabycia terenu
Biuro Infrastruktury i Nieruchomości
ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych
tel. +48 74 66 55 221

III ETAP

SPORZĄDZIĆ PROJEKT
Projekt budowlany, będący załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę, sporządza osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w określonej specjalności i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty określone przepisami szczególnymi.

IV ETAP

UZYSKAĆ DECYZJĘ POZWOLENIA NA BUDOWĘ
Decyzję pozwolenia na budowę wydaje Prezydent Miasta Wałbrzycha. Wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu w:

Do wniosku należy załączyć:

  • projekt budowlany (4 egzemplarze), 
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz 
  • decyzję o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego - jeżeli są one wymagane.

Kontakt w spr. wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę
Biuro Administracji Architektoniczno-Budowlanej
ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych
tel. +48 74 66 55 317
tel. +48 74 66 55 335
tel. +48 74 66 55 247
tel. +48 74 66 55 248

V ETAP

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI INWESTYCJI
Rozpoczęcie budowy może nastąpić na podstawie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub na podstawie zgłoszenia o wykonaniu robót budowlanych, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Zgłoszenie to należy kierować do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Biuro Administracji Architektoniczno-Budowlanej, ul. Kopernika 2, pokój nr 210 (II piętro), tel. 74 66 55 250 lub 351.

Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę:

  • w/w organ, 
  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha z siedzibą przy ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych (I piętro) oraz 
  • projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

VI ETAP

ODDANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO UŻYTKOWANIA
Właściwym organem do wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha. Po zakończeniu inwestycji inwestor:

  • składa zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania (gdy NIE jest wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie),
  • składa zawiadomienie o zakończeniu budowy oraz wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (gdy organ NAŁOŻYŁ TAKI OBOWIĄZEK w pozwoleniu na budowę).