Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wałbrzyska Rada Seniorów

Wałbrzych, 22 lutego 2019 r.

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

Działając na podstawie § 11 ust. 3 Uchwały Nr XV/210/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Wałbrzyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu (Dz.Urz.Woj.Doln.z 2015r., poz. 5457), zmienionej Uchwałą Nr XVII/259/16 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2016 r., poz. 551),

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza nabór 5 kandydatów na członków Wałbrzyskiej Rady Seniorów na 3-letnią kadencję, obejmującą lata 2019 – 2022.

Prezydent Miasta Wałbrzycha zaprasza podmioty wymienione w art. 5c ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r., poz. 994 ze zm.) do zgłaszania kandydatów na członków Wałbrzyskiej Rady Seniorów.
W skład Wałbrzyskiej Rady Seniorów wchodzi 5 przedstawicieli Prezydenta Miasta Wałbrzycha, 5 przedstawicieli Rady Miejskiej Wałbrzycha, 5 przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku, działających na terenie miasta Wałbrzycha.

Termin składania kart zgłoszeniowych i zasady naboru:
Zgłoszenie kandydata należy dokonać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. do dnia 11 marca 2019 roku w formie pisemnej na Karcie zgłoszeniowej będącej załącznikiem do ogłoszenia.
Zgłoszenie kandydata należy dokonać za posrednictwem urzędu pocztowego lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych w terminie do dnia 11 marca 2019 roku.
W przypadku drogi pocztowej decyduje data wpływu zgłoszenie do Biura Obsługi Klienta. Zgłoszenie niekompletne lub złożone po terminie nie będzie rozpatrywane.
Każdy podmiot/organizacja może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata.
Listę imienną osób, których kandydatury zostały zgłoszone z nazwą zgłaszającego środowiska senioralnego, z krótkim opisem doświadczenia i kompetencji każdego kandydata na członka Rady Seniorów, podaje się do publicznej wiadomości.
W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy Prezydent Miasta Wałbrzycha zarządza głosowanie. Środowiska senioralne głosują pisemnie na dwóch kandydatów. Szczegółowe informacje w sprawie głosowania na wskazanych kandydatów określi wydane ogłoszenie.

Ogłoszenie podlega publikacji na tablicy ołoszeń w siedzibie – Biura Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.um.walbvrzych.pl w zakładce: organizacje pozarządowe i w BIP – Ogłoszenia i Obwieszczenia.
Szczegółowych informacji udziela Halina Sawicka - Kierownik Biura Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, pok. nr 6, tel. 74 66 55 117 lub 74 66 55 157.