Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Za rok 2022

Program współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha
Nr XLII/470/21 z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Link z przekierowaniem na stronę BIP - http://bip.um.walbrzych.pl/uchwala/36350/uchwala-nr-xlii-470-21