AKTUALNOŚCI

 

"Od bierności do aktywności"
17.07.2008

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu rozpoczął realizację projektu "Od bierności do aktywności - projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu". Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Głównym celem projektu jest przywrócenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, poszukujących pracy, korzystających ze świadczeń społecznych do zatrudnienia lub uzyskania zdolności do zatrudnienia z jednoczesną integracją ze społeczeństwem poprzez:

  • zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kontrakty socjalne, 
  • stworzenie warunków do eliminowania barier edukacyjnych, społecznych, psychologicznych i zawodowych, 
  • uzyskanie zdolności do zatrudnienia przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, 
  • zmniejszenie liczby osób pozostających bez zatrudnienia, 
  • upowszechnienie form aktywnej integracji i pracy socjalnej. 

Beneficjentami projektu są osoby w wieku aktywności zawodowej, a nie pracujące, korzystające z pomocy społecznej co najmniej rok. Są to głównie kobiety, w tym posiadające małe dzieci.

W ramach projektu zaproponowano w pierwszym etapie zajęcia "uspołeczniające" tj. treningi umiejętności społecznych, terapię psychologiczną, grupy samopomocowe, indywidualne i grupowe poradnictwo. Następnie będą prowadzone kursy zawodowe, zaś część uczestników pójdzie do gimnazjum i szkoły średniej. Będzie też wsparcie finansowe oraz zapewniona opieka nad dziećmi w czasie zajęć rodziców.

Trwałym efektem projektu ma być zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej i zwiększenie liczby osób gotowych do podjęcia zatrudnienia.

Całkowita wartość projektu wynosi ok. 4.600.000,00 PLN, z tego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 4.100.000 PLN.