AKTUALNOŚCI

 

"Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych"
17.03.2014

Gmina Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu w partnerstwie z Biurem Rozwoju Aktywności Społecznej Robert Jaworski w Wałbrzychu realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka Jakość Systemu Oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe Wspomaganie Rozwoju Szkół, pn.

"Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych"

Celem projektu jest pilotaż nowego modelu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły. Podejmowane w ramach projektu działania są tematycznie powiązane z tymi obszarami edukacji, które w ostatnich latach zostały objęte istotnymi zmianami. Dzięki temu pilotaż pozwoli nie tylko na weryfikację nowych form doskonalenia związanych z bezpośrednim wsparciem rozwoju szkoły, lecz także pomoże dyrektorom szkół oraz nauczycielom w jak najlepszym przygotowaniu się do realizacji polityki edukacyjnej państwa.

Założenia zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół:

 • prowadzenie doskonalenia nauczycieli zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami szkoły, obejmujące działaniami cały proces (od diagnozy potrzeb, poprzez realizację zaplanowanych form doskonalenia; aż po pomoc we wdrażaniu zmian do szkolnej praktyki i przygotowanie sprawozdania z podjętych działań);
 • podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli;
 • podniesienie jakości współpracy dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli poprzez organizację i funkcjonowanie 5 sieci współpracy i samokształcenia;
 • poprawa efektywności procesu badania potrzeb dydaktycznych szkół i przedszkoli w Wałbrzychu;
 • pomoc w wykorzystaniu w praktyce szkolnej wiedzy i umiejętności nabytych przez nauczycieli w procesie doskonalenia zawodowego;
 • lepsze wykorzystanie potencjału placówek systemu oświaty;
 • podniesienie kompetencji dyrektorów szkół i przedszkoli w zakresie programów doskonalenia.

Beneficjenci projektu:

 • 27 dyrektorów szkół i przedszkoli,
 • 378 nauczycieli i nauczycielek w 18 szkołach i 9 przedszkolach.

Placówki uczestniczące w projekcie:

 • Przedszkole Samorządowe nr 4, Przedszkole Samorządowe nr 14,Przedszkole Samorządowe nr 17, Przedszkole Samorządowe nr 22, Pierwsze Niepubliczne Przedszkole, Przedszkole Stokrotka, Przedszkole Sobięcinek, Przedszkole Bajka, Przedszkole Jedyneczka,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, 6, 9, 15, 17, 22, 23, 26, 28, 37,
 • Publiczne Gimnazjum nr 3, 4, 6
 • Publiczne Gimnazjum Sportowe nr 10, I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólnokształcące

Czas trwania projektu: 1 sierpnia 2013 r. - 30 czerwca 2015 r.

Wartość finansowa projektu: 1.851.669,78 zł, w tym:

 • dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.573.919,31 zł
 • dotacja celowa z budżetu krajowego: 277.750,47 zł