FUNDUSZE STRUKTURALNE


 

Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym "Porcelanowe Święto Wałbrzycha"

Projekt realizowany przez Gminę Wałbrzych polega na przygotowaniu i rozpowszechnieniu materiałów/informacji promujących turystykę aktywną oraz produkty kulturowe Wałbrzycha poprzez profesjonalny system wizualizacyjny miasta, a także na organizacji przedsięwzięcia pn. "Porcelanowe Święto Wałbrzycha". Projekt jest zadaniem ujętym w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2008-2015.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 1. montaż Systemu Informacji Miejskiej, w postaci:
  - tablic wskazujących kierunek do obiektów i miejsc zabytkowych,
  - dwustronnych tablic z nazwą ulicy z herbem,
  - dwustronnej tablicy informacji miejskiej,
  - gablot informacyjnych,
  - tablic z informacją o obiektach zabytkowych.
 2. organizację wydarzenia kulturalnego-edukacyjnego "Porcelanowe Święto Wałbrzycha"

Realizacja projektu jest możliwa dzięki uzyskaniu przez Gminę Wałbrzych dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta), Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPDS.09.01.00-02-162/09-00
Wartość całkowita projektu: 620 236,97 PLN

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 415 561,40 PLN