FUNDUSZE STRUKTURALNE


 
 

"Profesjonalny urzędnik"

Projekt jest realizowany przez firmę Mediator Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego w Partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. z Legnicy w ramach Priorytetu V "Dobre rządzenie", działanie 5.2 "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . W szkoleniach przeprowadzanych w ramach projektu wezmą udział wszyscy urzędnicy UM w Wałbrzychu.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w ramach przygotowywania aplikacji wypełnili pond 200 ankiet deklarując swoje potrzeby szkoleniowe związane z realizacją codziennych obowiązków zawodowych. W wyniku analizy ankiet firma przygotowała wniosek aplikacyjny o dofinansowanie szkoleń. Będą one realizowane od listopada 2008 r. do grudnia 2010 r.

Dla pracowników wałbrzyskiego urzędu przewidziano szkolenia:

1. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych,
2. Komunikacja i autoprezentacja,
3. Zarządzanie czasem,
4. Praca zespołowa,
5. Asertywność,
6. KPA,
7. Zamówienia publiczne,
8. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych,
9. Praca metodą projektową,
10. Budżetowanie zadań,
11. Public Relations,
12. Kontrola i audyt,
13. Przywództwo,
14. Obsługa klienta,
15. Pozyskiwanie środków z EFS,
16. Pozyskiwanie środków z EFRR.

Całkowita wartość dofinansowania wynosi 4 270 224,15 PLN. Nakłady ponoszone przez Urząd na realizację szkoleń wynoszą 5% ich wartości. Całkowity koszt szkolenia jednego pracownika waha się od około 700 zł do nawet 3000 zł.